Home [konkursi] Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2011. za oblasti...

Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2011. za oblasti edukacije, socijalizacije i socijalne zaštite romske populacije

62
0

racunar12GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za socijalnu zaštitu Komisija za izbor projekata nevladinih i društvenih organizacija raspisuju KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2011. GODINI ZA OBLASTI EDUKACIJE, SOCIJALIZACIJE I SOCIJALNE ZAŠTITE ROMSKE POPULACIJE NA TERITORIJI BEOGRADA

Na konkursu mogu da učestvuju društvene i nevladine organizacije registrovane u Beogradu i koje imaju delatnost na području grada Beograda.

Potpuna projektna dokumentacija sadrži:
– projekat kojim se konkuriše u propisanoj formi ( u štampanoj verziji);
– potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu;
– statut i akt o registraciji podnosioca prijave;
– eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koju se odnosi projekat;
– finansijski izveštaj za 2009. i 2010. godinu, kao i izveštaj o stanju računa koji nije stariji od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Realizacija aktivnosti obuhvaćenih projektima mora da se završi do 31. decembra 2011. godine.

Da bi projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:
• da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
• da se projekat realizuje u partnerstvu sa – ustanovom socijalne zaštite, nevladinom ili društvenom organizacijom;
• da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu romske populacije na području Beograda. Prednost će imati projekti čiji korisnici su stanovnici nehigijenskih naselja na teritoriji Beograda. Uz aplikaciju neophodno je priložiti broj (poželjno je i spisak) korisnika koji će biti obuhvaćeni projektom.

Cilj konkursa je da, u skladu sa Izmenama i dopunama akcionog plana za raseljavanje nehigijenskih naselja na teritoriji Beograda u 2009. godini, koji obuhvata aktivnosti i u 2011. godini, podrži projekte koji su usmereni na:
• socijalizaciju i edukaciju mladih bračnih parova – razvijanje svesti o značaju formiranja funkcionalnih porodica, školovanje dece, zapošljavanje, brigu o osnovnoj zdravstvenoj zaštiti;
•  pružanje podrške adolescentima u socijalizaciji i razvijanju svesti, jačanju motivacije i podrške kroz obrazovanje, sticanje socijalnih veština i zapošljavanje;
•  organizovanje dopunske nastave, kao i pripreme dece za upis u srednju školu;
•  socijalnu zaštitu posebno ranjivih kategorija – dece bez roditeljskog staranja, starih, lica sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kao i lica sa problemima u društvenom ponašanju.

Organizacije mogu da konkurišu za ukupan iznos ili za deo sredstava koji im nedostaje, uz obaveznu izjavu da nisu dobili sredstva od drugog donatora u ukupnom traženom iznosu za projekat ili deo nedostajućih sredstava za koji konkurišu.

Projektna dokumentacija se podnosi do 7. aprila 2011, uključujući i taj dan.

Propisana projektna dokumentacija se dostavlja lično (u pisarnicu) ili poštom na adresu:
Sekretarijat za socijalnu zaštitu, 27. marta br. 43-45, Beograd, sa napomenom – „Prijava za Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2011. godini za oblast edukacije, socijalizacije i socijalne zaštite romske populacije”.

Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu.

Zainteresovane društvene i nevladine organizacije dodatne informacije mogu dobiti u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu (27. marta br. 43-45) od 10 do 14 časova, tel. 3309-717. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Projektni formular