Home [akcija] Javni poziv za osnivanje Krovne organizacije mladih Srbije

Javni poziv za osnivanje Krovne organizacije mladih Srbije

98
0

mladi11Nakon širokog konsultativnog procesa održanog u martu i aprilu 2010. godine i predloženog modela uređenja od strane Inicijativnog odbora (Unija Srednjoškolaca Srbije, Svi različiti svi ravnopravni, Građanska čitaonica Libergraf, Gypsy Soul, Omladina JAZAS Novi Sad, Hajde da, Savez izviđača Srbije, Mladi istraživači Srbije, Omladina G17+, Demokratska omladina, NAPOR, Balkan IDEA, Centar za omladinski rad, Timočki omladinski centar i Građanske inicijative), usaglašen je finalni predlog kriterijuma za članstvo i pripremu osnivačkih dokumenata, na osnovu koga će se vršiti selekcija članica osnivača KOMS-a.

 Mandat Inicijativnog odbora je time završen i na osnovu, usaglašenih kriterijuma IO je prerastao u Osnivački odbor (Unija Srednjoškolaca Srbije, Građanska čitaonica Libergraf, Gypsy Soul, Omladina JAZAS Novi Sad, Savez izviđača Srbije, Mladi istraživači Srbije, Balkan IDEA, Centar za omladinski rad, Timočki omladinski centar i Građanske inicijative) koji će izvršiti selekciju budućih članica osnivača KOMS-a na osnovu zadatih kriterijuma i potom sazvati Osnivačku skupštinu na kojoj će biti ozvaničen početak rada Krovne organizacije mladih Srbije.

Model uređenja KOMS reguliše sledeće:

 1. Način osnivanja i pravni status KOMS

KOMS će biti osnovan kao savez udruženja građana u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima građana.

 1. Organi KOMS

Organi KOMS su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Savetodavni odbor. Skupština i Upravni odbor mogu formirati i druge privremene organe i tela na određeno ili neodređeno vreme radi obavljanja pojedinih poslova. Delegati na Skupštini moraju biti mladi do 30 godina.

Skupština

 1. Donosi Statut, Pravilnik o radu i usvaja izmene i dopune ovih dokumenata,

 2. Razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu svih organa,

 3. Razmatra i usvaja završni račun (godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju),

 4. Razmatra i usvaja strateške smernice i planove KOM,

 5. Razmatra i usvaja predlog plana rada za narednu godinu i predlog budžeta,

 6. Bira i opoziva članove svih izbornih organa i pozicija,

 7. Razmatra i usvaja politike i druga dokumenta KOM,

 8. Može osnivati i imenovati članove povremenih i stručnih organa,

 9. Odlučuje o zahtevima za prijem u članstvo i predlozima za izbacivanje iz članstva,

 10. Odlučuje o visini i kategorijama članarina,

 11. Odlučuje o učlanjenju u druge organizacije i mreže,

 12. Odlučuje o prestanku rada KOM;

Upravni odbor

 1. Rukovodi radom KOM,

 2. Sprovodi odluke Skupštine,

 3. Priprema predlog plana rada i budžet,

 4. Može osnivati i imenovati članove povremenih i stručnih organa,

 5. Koordinira rad privremenih i stručnih organa,

 6. Obezbeđuje javnost rada KOM,

 7. Angažuje profesionalno osoblje za obavljenje dnevnih administrativno-tehničkih poslova KOM;

Savetodavni odbor

1. Savetuje Upravni odbor, biraju ga članovi upravno-izvršnog organa

Nadzorni organ

 1. Vrši nadzor nad finansijakim poslovanjem KOM,

 2. Stara se o poštovanju Statuta,

 3. Tumači odredbe Statuta u slučaju statutarnog spora.

Pored osnovnih organa KOMS ima i Savetodavno telo koje čine istaknuti pojedinci koji mogu biti značajni za rad KOMS. Savetodavno telo broji 5 – 9 članova koje imenuje Upravni odbor na početku svog mandata, na dužinu mandata koja odgovara dužini mandata Upravnog odbora. Cilj imenovanja Savetodavnog odbora jeste okupljanje istaknutih pojedinaca za koje Upravni odbor smatra da im mogu biti od od koristi u radu, da svojim znanjem, ekspertizom i savetima pomažu u razmatranju posebno značajnih pitanja. Članstvo u Savetodavnom odboru je dobrovoljno i bez novčane naknade. Za članstvo u Savetodavnom odboru ne postoji starosno ograničenje. Savetodavni odbor nema posebnih nadležnosti niti ikakve upravno-izvršne funkcije.

 1. Članstvo – kategorije članstva

KOMS treba da ima dve kategorije članstva:

 1. punopravno članstvo;

 2. pridruženo članstvo.

 

 1. Članstvo – kriterijumi

Punopravnim članom može postati udruženje građana i savez udruženja koji ispuni sledeće kriterijume:

 1. Da je registrovan u Republici Srbiji u Registru udruženja koji vodi Agencija za privredne registre (izvod iz Registra),

 2. Da je registrovan najmanje 4 godine (fotokopija prvog rešenja o upisu u registar),

 3. Da je organizovan u skladu sa demokratskim principima i ne promoviše bilo kakav oblik diskriminacije, netolerancije ili nasilja (Statut, Pravilnik),

 4. Da je u poslednje 4 godine programski opredeljen za rad sa mladima (CV organizacije),

 5. Da su mladi aktivno uključeni u rad organizacije (izjava o učešću mladih u UO ili u drugim telima organizacije, ili u realizaciji projekata ili u drugim bitnim aktivnostima organizacije),

 6. Da je organizacija prisutna na najmanje 4 osnovne jedinice lokalne samouprave – opštine (izjava o teritorijalnoj rasprostranjenosti),

 7. Da je u statusu pridruženog člana provela period od godinu dana odnosno period između dva redovna zasedanja Skupštine KOMS.

 

Pridruženim članom može postati udruženje građana ili savez udruženja koji ispunjava gorepomenute kriterijume od tačke 1 do tačke 6, a postoji najmanje 3 godine.

Pridruženi članovi imaju samo pravo na reč i pravo da učestvuju u aktivnostima KOMS ali ne i pravo glasa, pravo da nominuju i budu birani u organe KOMS.

 1. Model predstavljanja i ponderacija glasova u KOMS

Model predstavljanja u KOMS treba da bude delegatski pri čemu jedan delegat ima jedan glas.

Udruženja koja imaju 70% mladih članova i 70% mladih u upravljačkoj stukturi imaju dva glasa.

Savezima se broj glasova ponderiše po principu:

 • Savez od 1 do 10 članica – 1 glas;

 • Savez od 11 do 50 članica – 2 glasa;

 • Savez od preko 50 članica – 3 glasa.

 1. Model izbora u izborne organe i na izborne pozicije

Izbore u KOMS organizovati po modelu izbora sa alternativnim izborom (na svakoj listi kandidata otvorena opcija Reopening Nominations) i klauzulom o polnoj ravnopravnosti (zastupljenost polova u organima se kreće u rasponu od 60-40%). Svi kandidati moraju biti starosti do 28 godina.

 1. Model i izvori finansiranja

Finansiranje KOMS organizovati iz sopstvenih (članarine) i spoljnih izvora (dotacije MOS, projektna sredstva, donacije i pokloni).

 1. Model organizovanja administracije

U skladu sa mogućnostima KOMS ustanoviti administrativnu službu (Sekretarijat) na čelu sa generalnim sekretarom ili izvršnim direktorom. Svi članovi Sekretarijata nisu ograničeni godinama.

Ukoliko Vaša organizacija ispunjava uslove i postoji dobra volja i želja da pristupite KOMS-u i postanete osnivači obaveštavamo vas do 20. septembra 2010. godine pošaljete sledeću dokumentaciju:

Popunjen Upitnik i izjavu namere

Kopiju Rešenja o upisu u registar udruženja

Kopija Statuta

Odluku UO o pristupanju KOMS-u

Na adresu:

Osnivački odbor Krovne organizacije mladih Srbije

Bulevar umetnosti 27

11150 Beograd

kao i svu skeniranu dokumentaciju na e-mail clanstvo@koms.rs.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem telefona 062 467267 ili putem mail-a info@koms.rs.