Home [konkursi] Konkurs Kancelarije za mlade grada Beograda

Konkurs Kancelarije za mlade grada Beograda

101
0

book8GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Kancelarija za mlade upućuje POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI SU USMERENI KA IMPLEMENTACIJI I PROMOCIJI CILjEVA DEFINISANIH NACIONALNOM STRATEGIJOM ZA MLADE I AKTIVNOSTIMA PREDVIĐENIM AKCIONIM PLANOM

Gradska uprava Grada Beograda, Kancelarija za mlade, na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda broj: 6-320/10-G od 9. februara 2010. godine, poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za finansiranja projekata koji su usmereni ka implementaciji i promociji ciljeva definisanih Nacionalnom strategijom za mlade i aktivnostima predviđenim Akcionim planom. U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva:
1. afirmaciji mladih grada Beograda;
2. podsticanju aktivizma omladinskih organizacija;
3. unapređenju saradnje Gradske uprave i omladinskih organizacija;
4. ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade;
5. uspostavljanju veze između Univerziteta, državnih institucija i omladinskih organizacija

Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije i institucije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda (nevladine organizacije, univerziteti, instituti, stručne asocijacije, sindikati, udruženja i druge neprofitne institucije), koje ispunjavaju uslove iz
Uputstva za podnošenje prijava za finansiranje projekata koji su usmereni ka implementaciji i promociji ciljeva definisanih Nacionalnom strategijom za mlade i aktivnostima predviđenim
Akcionim planom.

Ukupan iznos za finansiranja projekata koji su usmereni ka implementaciji i promociji ciljeva definisanih Nacionalnom strategijom za mlade i aktivnostima predviđenim Akcionim planom je 14.500.000,00 dinara.

Uputstvo za podnošenje prijava i prijava (konkursna dokumentacija), su dostupni i mogu se preuzeti sa ove veb stranice (na kraju strane), ili u prostorijama Kancelarije za mlade, Beograd, Masarikova 5/XIV, kancelarija 1401/1 svakog radnog dana od 09,00 do 16,00 časova. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 3061-426 i 3061-739 ili putem E-maila: mladioffice@beograd.gov.rs.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
– preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Masarikova 5/14, Beograd;
– posredstvom kurira ili ličnom dostavom u Pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Masarikova 5/15, Beograd. Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat mora da sadrži naznaku FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI SU USMERENI KA IMPLEMENTACIJI I PROMOCIJI CILjEVA DEFINISANIH NACIONALNOM STRATEGIJOM ZA MLADE I AKTIVNOSTIMA PREDVIĐENIM AKCIONIM PLANOM, a na poleđini koverte  naziv, adresa i zavodni broj podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži: formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom – original i 2 kopije.
Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 9. april 2010. godine do 16:00 časova.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Uputstvo
Prijava