Home [treninzi] Obrazovni program “Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji”

Obrazovni program “Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji”

49
0

 Obrazovni program “Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji” je pokrenut u okviru međunarodne inicijative “Dekada inkluzije Roma 2005-2015” sa ciljem da doprinese rešavanju problema romske zajednice na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou, kroz jačanje liderskih potencijala mladih Roma, pripadnika akademske zajednice, za aktivno učešće u javnom životu kao pokretača procesa promena i zastupnika interesa romske zajednice u Srbiji.

Program “Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji” je osmišljen tako da unapredi akademske i profesionalne liderske potencijale kroz sledeće komponente:

Trening – ova komponenta će unaprediti sposobnosti polaznika da prepoznaju i jasno izraze svoje interese i strateški pristupaju svojim sadašnjim i budućim građanskim ili političkim aktivnostima.

Polaznici će imati priliku da, kroz pet treninga steknu veštine javnog zagovaranja, lobiranja, pisanja predloga za praktičnu politiku, javnog nastupa, retorike, pregovaranja, timskog rada, akademskog pisanja i druge.

Treninge će voditi visoko stručni tim Beogradske otvorene škole sa bogatim iskustvom u izvođenju ovakvih obrazovnih aktivnosti.

Akademski programi – su kreirani tako da razvijaju znanje i podstiču na razumevanje romskog pitanja u savremenom socio-političkom kontekstu i da posluže polaznicima kako bi prepoznali svoju ulogu u prevazilaženju aktuelnih problema.  Ukupno će biti realizovano tri akademska programa.

Kroz interaktivni i multidisciplinarni pristup polaznicima će biti pružena osnovna znanja o ljudskim pravima, pitanju identiteta, demokratije i politike, diplomatije  i evropskih integracija.

Predavači će biti eminentni univerzitetski profesori, naučni radnici i istraživači, istaknuti aktivisti nevladinih organizacija, kao i iskusni predstavnici građanskog društva i javne ličnosti.

Istraživanje – ova komponenta će pomoći polaznicima da razviju kritičko mišljenje, veštinu akademskog pisanja i čitanja i unaprede svoje istraživačke veštine. U okviru Istraživanja polaznici će imati mentora koji će im pomoći pri izradi pisanog rada na temu koja je vezana za probleme romske zajednice u Srbiji kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, pitanje stanovanja, kao i društvenih i političkih pitanja, identiteta, roda, diskriminacije, građanske odgovornosti,  i drugih oblasti za koje su zainteresovani.

Organizatori će nastojati da, nakon uspešnog završetka programa, zainteresovanim polaznicima koji ispunjavaju kriterijume obezbede nastavak usavršavanja kroz  stažiranje u Savetu Evrope, Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu i OEBS-u kao i u državnim organima i nevladinim organizacijama Republike Srbije. Program stažiranja će se realizovati uz podršku Romskih inicijativa Instituta za otvoreno društvo.

Sva predavanja i treninge vodiće profesori, predavači i treneri sa bogatim iskustvom i znanjem, a po završetku obrazovnog programa svi polaznici će dobiti sertifikate.

Kriterijumi za selekciju

Prijavu za program “Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji” mogu podneti svi mladi Romi i Romkinje sa teritorije Republike Srbije koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Kandidati treba da budu studenti, svršeni studenti ili studenti na postdiplomskim studijama. Prednost će imati studenti humanističkih nauka, ali i prijave ostalih kandidata će biti uzete u obzir;
 • Osnovna komjuterska pismenost (poznavanje Microsoft Office paketa) je neophodna;
 • Društveni aktivizam je poželjan. Kandidati treba da pokažu zaintresovanost za  rešavanje problema romske zajednice u oblastima kao što su građansko društvo, politika, javna vlast/administracija, mediji;
 • Starosna granica za kandidate je navršenih 30 godina. Izuzetno, selekciona komisija može, ako postoje jaki razlozi, da napravi izuzetak u ovom slučaju i prihvati prijavu starijih kandidata (u tom slučaju neophodno je da kandidat, uz prijavu, priloži i propratno pismo sa razlozima zbog čega traži izuzeće);
 • Posebna pažnja biće posvećena prijavama mladih Romkinja i u tom slučaju će biti primenjena pozitivna diskriminacija.
 • Poželjno je znanje romskog i engleskog jezika.

Vremenski okvir i mesto održavanja
Nastavne aktivnosti počinju 26. oktobra 2009. i traju do oktobra 2010. Nastava se izvodi u prostorijama Beogradska otvorene škole, u Beogradu, a trening aktivnosti van Beograda.

Polaznici će biti obavezni da prisustvuju na najmanje 80% aktivnosti na Programu. Agenda obrazovnog programa će biti prilagođena studijskim i profesionalnim obavezama polaznika.

Troškovi

Organizatori programa “Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji” pokrivaju putne troškove, troškove smeštaja, ishrane i nastavnog materijala za polaznike.

Neohodna dokumentacija

Zainteresovani kandidati treba da prilože sledeću dokumentaciju:

 • Popunjen prijavni formular u prilogu na srpskom jeziku;
 • Kopiju diplome o završenom fakultetu, ili kopiju indeksa sa podacima o upisu i godini studija; kopiju svih diploma, sertifikata i potvrda koje je kandidat pomenuo u prijavnom formularu i biografiji i koje svedoče o njegovom dosadašnjem obrazovanju i profesionalnom angažmanu;  
 • CV (biografiju) sa podacima o obrazovanju, profesionalnom, društvenom i političkom angažmanu;
 • Pismo preporuke poslodavca, organizacije građanskog društva, institucije u kojoj radi, medijske kuće ili političke partije koje se bave pitanjima Roma;    
 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora ili naučnog radnika;
 • Fotografiju.   

U obzir će biti uzete samo prijave koje sadrže kompletno popunjenu dokumentaciju i ako bilo šta od navedenih dokumentata bude nedostajalo prijava će biti proglašena nevažećom.   

Rok za prijavljivanje

Konkurs je otvoren do 2. oktobra 2009. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa veb stranice www.bos.rs/ccb/rlp ili lično u Beogradskoj otvorenoj školi svakog radnog dana od 12 do 17 časova. 

Vaše prijave možete doneti lično, poslati imejlom na adresu rlp@bos.rs , faksom na +361 11 36 13 112, ili preporučeno poštom na adresu:

Beogradska otvorena škola

Masarikova 5/16, 11 000 Beograd

sa naznakom za program “Jačanje liderskih potencijala mladih Roma u Srbiji”

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Beogradska otvorena škola:                                           
Jelena Nikolić                                                                 
Centar za izgradnju kapaciteta
Beogradske otvorene škole
+381 11 30 65 800
jelena.nikolic@bos.rs