Home [njuz] Rezultati konkursa za finansiranje projekata NVO u 2009. godini pod nazivom “Očistimo...

Rezultati konkursa za finansiranje projekata NVO u 2009. godini pod nazivom “Očistimo Beograd”

50
0

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za zaštitu životne sredine  Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija objavljuju REZULTATE KONKURSA  ZA FINSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2009. GODINI POD NAZIVOM „OČISTIMO BEOGRAD”

Posle objavljivanja javnog konkursa u dnevnim listovima i na internet-sajtu grada Beograda za finansiranje projekata nevladinih organizacija (u daljem tekstu NVO) do određenog roka – 11. maja 2009. godine, dostavljene su 103 prijave. Komisija za sprovođenje ovog javnog konkursa, obrazovana zaključcima gradonačelnika grada Beograda, utvrdila je da 25 prijava ne ispunjava uslove za ocenu predloga projekta iz sledećih razloga: nisu potpune u pogledu traženih dokaza za učestvovanje na konkursu; na osnovu priloženih dokaza ne ispunjavaju uslove koji se odnose na status NVO, a jedna NVO nije registrovana u Beogradu.

Komisija je prilikom utvrđivanja predloga za finansiranje predložene projekte cenila na osnovu akta „Uslovi i kriterijumi za učešće na javnom konkursu i Postupak sprovođenja javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine“, koji je doneo sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine, uz prethodno pribavljenu saglasnost gradonačelnika grada Beograda.

Komisija je u postupku cenila 78 prijava koje je dostavilo ukupno 63 NVO, i to tako što su tri NVO dostavile po tri predloga projekta, a devet NVO dostavilo je po dva predloga. Komisija je prilikom utvrđivanja predloga za finansiranje cenila tu okolnost.

S obzirom na temu ovogodišnjeg konkursa posebno su cenjeni projekti koji su bili fokusirani na konkretne akcije čišćenja. U oceni projekata razmatran je lokalitet na kome se projekat realizuje i stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja bi se realizacijom predloženog projekta aktivirala. Takođe je cenjena brojnost ciljne grupe pa je tako data prednost projektima koji predviđaju aktivno učešće većeg broja učesnika.

Komisija je utvrdila predlog najcelishodnijih projekata i za finasiranje predložila uglavnom projekte sa niskim budžetom, a za ostale projekte, koji su ocenjeni kao celishodni, zbog ograničenog budžeta za ove namene, predložila sredstva u manjem iznosu od traženog u predlogu projekta.
Na predlog komisije, saglasnost je dao gradonačelnik grada Beograda, zaključcima broj: 501-2220/09-G, od 27. jula 2009. godine. U skladu sa donetim zaključcima i sredstvima u ukupnom iznosu od 6.600.000 dinara, finansiraće se 26 projekata NVO.

Rok za realizaciju projekta je 15. novembar 2009. godine.

Navedene nevladine organizacije su u obavezi da o realizaciji projekta i namenskom trošenju sredstava dostave Sekretarijatu za zaštitu životne sredine izveštaj sa odgovarajućim dokazima u roku od 10 dana po završetku realizacije projekta.

Broj telefona za kontakt: 3309-737.

Rezultati konkursa (PDF fajl)