Home [njuz] Konačne rang-liste za dodelu stipendija talentovanim srednjoškolcima i studentima u 2009. godini

Konačne rang-liste za dodelu stipendija talentovanim srednjoškolcima i studentima u 2009. godini

83
0

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Komisija za izbor talentovanih srednjoškolaca i studenata objavljuju
KONAČNE RANG-LISTE ZA DODELU STIPENDIJA TALENTOVANIM SREDNjOŠKOLCIMA I STUDENTIMA U 2009. GODINI Zaključkom gradonačelnika grada Beograda, broj 5-2014/09-G, od 3. jula 2009. godine, usvojen je Predlog konačne rang-liste Komisije za izbor talentovanih srednjoškolaca i studenata Beograda u 2009. godini, a za dodelu 309 stipendija (150 za srednjoškolce i 159 za studente). Talentovani srednjoškolci i studenti zaključuju ugovor o stipendiranju sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu, u skladu sa navedenim zaključcima gradonačelnika grada Beograda.

Kandidati koji se nalaze na spisku do rednog broja predviđenim za dodelu stipendija, koji je naveden u naslovu rang-liste, treba da dostave fotokopije ličnih dokumenata – lične karte i bankovnog računa, u kancelariju 112 (za stipendiste koji su u trenutku potpisivanja ugovora maloletni, predaju se dokumenta jednog roditelja/staratelja). Pisani prigovori na objavljene rang-liste mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu: Komisija za izbor stipendista u 2009. godini, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, PISARNICA (prizemlje, soba 3), Beograd, Tiršova 1.

Rok za dostavljanje prigovora je osam dana od dana objavljivanja rezultata konkursa. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 3605-951.

Na sednici održanoj 28. maja 2009. godine, Komisija za izbor talentovanih srednjoškolaca i studenata utvrdila je da se ukupno prijavilo 669 kandidata na konkurs, koji je raspisan na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 5-649-G/09, od 16. marta 2009. godine. Trideset prijava (13 srednjoškolskih i 17 studentskih) nisu razmatrane (bodovane), zbog toga što su neblagovremene ili ne ispunjavaju formalne uslove konkursa.

Na osnovu uvida u prispelu dokumetaciju, komisija je donela Odluku da u 2009. godini stipendira 150 srednjoškolca i 159 studenata, odnosno ukupno 309 stipendista. To je za jednog kandidata manje od broja utvrđenog Zaključkom gradonačelnika grada Beograda, broj 5-649/09, od 16. marta 2009. godine.

Konačne rang-liste, u PDF formatu, možete preuzeti ovde