Home [stipendije] Konkurs za dodelu stipendija studentima sa invaliditetom u 2009. godini

Konkurs za dodelu stipendija studentima sa invaliditetom u 2009. godini

36
0

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za socijalnu zaštitu objavljuje KONKURS za dodelu STIPENDIJA STUDENTIMA SA INVALIDITETOM U 2009. GODINI Studentima sa invaliditetom se u 2009. godini dodeljuje 140 stipendija, s tim što moraju da ispunjavaju sledeće uslove:
– da imaju regulisano prebivalište na teritoriji grada Beograda, ili regulisano prebivalište van teritorije grada Beograda, a na teritoriji Republike Srbije, pod uslovom da borave u studentskom domu u Beogradu, od upisa prve godine studija i dalje;
– da su studenti viših-visokih škola ili univerziteta i fakulteta u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, kao i viših-visokih škola ili univerziteta i fakulteta u njihovom sastavu, čiji osnivač nije Republika, a koje su dobile dozvolu za rad (izdaje Ministarstvo prosvete ) i akreditaciju studijskih programa (Uverenje o akreditaciji od republičke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta );
– da nisu više od dva puta upisivali istu godinu, odnosno da na završnoj godini studija nisu duže od dve godine u odnosu na godinu upisa iste (nezavisno od apsolventskog statusa); uvažava se mirovanje godine studija, iz zdravstvenih razloga, u trajanju do tri kalendarske godine – ukupno u toku studiranja;
– za telesno oštećenje: da poseduju rešenje o invalidnosti (prve, druge ili treće kategorije) ili rešenje o priznavanju nege i pomoći,
– za sledeće bolesti:
(1) da su na dijalizi,
(2) oboleli od dijabetes mellitusa (zavisni od insulina ),
(3) karcinoma ili
(4) epilepsije,
odluku konzilijuma zvaničnih zdravstvenih državnih ustanova u kojima imaju zdravstveni karton – nalaz lekara specijaliste potvrđen sa tri pečata, štambilja lekara iste ustanove.
Uz zahtev dostaviti:
– kratku biografiju;
– fotokopiju lične karte (strana 1 i 2) sa upisanim brojem telefona za kontakt i parafom – potpisom studenta;
– uverenje o prebivalištu u Beogradu iz MUP u Ljermontovljevoj 12a (ne starije od šest meseci); za studente sa prebivalištem van teritorije grada Beograda, a na teritoriji Republike Srbije, uverenje – potvrdu Policijske stanice (Uprave za upravne poslove) prema mestu prebivališta (ne starije od šest meseci ), potvrdu studentskog doma o statusu korisnika istog (od kada je u domu i da li je i dalje ), kao i dokaz MUP o prijavljenom boravku na teritoriji opštine na kojoj se dom u Beogradu nalazi;
– potvrdu više-visoke škole ili univerziteta i fakulteta u njihovom sastavu, sa podacima: – godina upisa prve godine studija; – da li je ista godina tokom studija upisivana više od dva puta; – da li je mirovala godina studija – koja, u kom trajanju i iz kojih razloga; – ukupna prosečna ocena, a za studente završne godine studija i kada je upisana završna godina;
– rešenje o invalidnosti, ili rešenje o priznavanju nege i pomoći, ili odluku konzilijuma zvaničnih zdravstvenih državnih ustanova u kojima imaju zdravstveni karton.  

Rok za dostavljanje zahteva je 13. april 2009. godine.

Zahtev dostaviti na adresu: Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Pisarnica, Tiršova 1, Beograd, sa naznakom „Konkurs za dodelu stipendija studentima sa invaliditetom”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 2644-256. Osoba za kontakt: Jasminka Tošić.
Komisija će utvrditi konačnu rang-listu kandidata u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje zahteva, a na osnovu utvrđenih uslova (kriterijuma) za dodelu stipendija.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se razmatrati.

Konkurs se objavljuje na osnovu zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 5-733/09-G, od 17. marta 2009. godine.