Home [konkursi] FOND ZA MLADE TALENTE dodeljuje nagrade za uspehe na takmičenjima

FOND ZA MLADE TALENTE dodeljuje nagrade za uspehe na takmičenjima

76
0

 Fond za mlade talente Republike Srbije nagrađuje učenike srednjih škola i studente za postignute izuzetne uspehe na republičkim i međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska, svetska) takmičenjima u toku 2008. godine. USLOVI KOJE KANDIDATI/KINjE TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

• Da su državljani/ke Republike Srbije ili imaju status izbeglica;

• Da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglica;

• Da nisu navršili 25 godina života do 31.12.2008. godine;

• Da su u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2008. godine osvojili jedno od prva tri mesta/nagrade na međunarodnim (međunarodna regionalna, evropska, svetska) ili republičkim takmičenjima u pojedinačnoj konkurenciji koja su priznata od strane Ministarstva prosvete;

• Da su u vreme osvajanja nagrade imali status učenika srednjih škola ili studenata fakulteta/univerziteta koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije.

DOKUMENTACIJA KOJU KANDIDATI/KINjE TREBA DA DOSTAVE:

• Popunjen obrazac prijave za nagradu (obrazac prijave se nalazi na web adresi www.mos.gov.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 339/III). Za maloletne kandidate, obrazac potpisuje roditelj/staratelj;

• Potvrda srednje škole/fakulteta da su u vreme osvajanja nagrade bili učenici od prvog do četvrtog razreda te škole odnosno studenti;

• Overena fotokopija diplome sa srednjoškolskog odnosno univerzitetskog takmičenja iz 2008. godine. Za međunarodna takmičenja potrebno je dostaviti i sertifikat međunarodne organizacije koja je organizovala međunarodno takmičenje. Za sportska takmičenja u zemlji potrebno je dostaviti i sertifikat školskog odnosno univerzitetskog sportskog saveza;

• Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice – za punoletne kandidate, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice roditelja/staratelja – za maloletna lica;

• Fotokopija lične karte, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice – za punoletne kandidate; odnosno roditelja/staratelja – za maloletna lica.

U oblasti sporta prilikom rangiranja kandidata za postignute rezultate primenjivaće se Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola i studenata u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta , koje je doneo Fond za mlade talente Republike Srbije.

U oblasti muzičke i baletske umetnosti za rangiranje takmičenja primenjivaće se Standardi za rangiranje takmičenja Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije i Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koje je usvojio Fond za mlade talente Republike Srbije.

Na ovom konkursu kandidat može dobiti samo jednu nagradu i to za najbolji postignut rezultat u najvišem rangu takmičenja održanom u toku kalendarske 2008. godine.

U takmičenja se ne ubrajaju: smotre, turniri, revije talenata, družine, sekcije, izložbe, konkursi i kvizovi.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Popunjen obrazac prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti traženih uslova dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26, na sledeću adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
FOND ZA MLADE TALENTE
11070 NOVI BEOGRAD
BULEVAR MIHAILA PUPINA 2

Na koverti ispod adrese obavezno napisati „Konkurs za dodelu nagrada“

Prijave na konkurs se dostavljaju do 9. MARTA 2009. godine.  

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili na vebsajtu www.mos.gov.rs