Home [konkursi] Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima manjina

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima manjina

46
0

 Cilj konkursa je podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u informisanju na sopstvenom jeziku i negovanju sopstvene kulture i identiteta. Predmet konkursa je sufinansiranje troškova proizvodnje:

  • programskih sadržaja štampanih javnih glasila i Internet izdanja: tematski članci, analize, reportaže, feljtoni.
  • programskih sadržaja radija i televizije: informativne, kulturne, umetničke, obrazovne, naučne i dokumentarne emisije.

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači/izdavači javnih glasila i pravna i fizička lica registrovana za produkciju televizijskog i radijskog programa.
Pravo učešća na konkursu nemaju osnivači/izdavači štampanih javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina koja se finansiraju iz budžeta.
Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 90% vrednosti projekta, a projekte javnih preduzeća do 50% vrednosti projekta.
Najviši iznos traženih sredstava je 1.200.000,00 dinara.
Predlagači ne smeju konkurisati sa istim projektom kojim su već učestvovali na konkursu Ministarstva kulture.
Svaki predlagač može konkurisati sa najviše 2(dva) projekta.
Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

II

Osnovni kriterijumi pri izboru programskih sadržaja su: kvalitet, originalnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednosni kriterijumi su: programi namenjeni deci i omladini, jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja manjina, uvođenje novih komunikacionih tehnologija, dostupnost većem broju korisnika, programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica.

U budžetu Ministarstva kulture je za namenu ovog konkursa opredeljeno 33.000.000,00 dinara

  • za informisanje romske nacionalne manjine i programe u okviru Dekada Roma, 7.000.000,00
  • za programe medija sa sedištem u AP Vojvodini, 7.000.000,00
  • za programe medija sa sedištem u Centralnoj Srbiji, 14.500.000,00
  • za programe multi i interkulturalnog sadržaja 4.500.000,00

Stručna komisija Ministarstva kulture RS će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata za 2009.godinu. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.

Rezultati konkursa biće objavljeni na Internet stranici Ministarstva kulture RS: www.kultura.sr.gov.yu

Konkurs je otvoren do 06. 02. 2009. godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

III

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularu koji se može dobiti i u Ministarstvu kulture.

Prijave se podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs u oblasti informisanja nacionalnih manjina.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-899