Home [konkursi] Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2009. godini

Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2009. godini

62
0

 GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za obrazovanje Komisija za izbor projekata nevladinih i društvenih organizacija objavljuju KONKURS ZA FINASIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH  I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2009. GODINI  IZ OBLASTI UNAPREĐENjA  VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA  U OSNOVNIM I SREDNjIM ŠKOLAMA

Pravo učešća imaju društvene i nevladine organizacije, registrovane u Beogradu najmanje tri godine.

Potpuna projektna dokumentacija sadrži:
– projekat u propisanoj formi (popunjen projektni formular u štampanoj i elektronskoj verziji);
– rešenje o registraciji u Beogradu;
– kratak opis delatnosti (do dve strane);
– dinamiku realizacije programa projekta;
– preporuke eksperata iz oblasti na koju se projekat odnosi;
– izveštaj o realizaciji dosadašnjih projekata i finasijski izveštaj za prethodnu godinu.

Projektne aktivnosti obuhvaćene konkursom moraju da se završe do 31. oktobra 2009. godine.
Razmatraće se samo prijave koje sadrže kompletnu dokumentaciju, propisanu konkursom i koje se neposredno odnose na oblasti predviđene konkursom.

Komisija će podržati finansiranje projekata nevladinih i društvenih organizacija, koji ponuđenim sadržajima predstavljaju inovacije, to jest koji podstiču na kreativno i kritičko mišljenje, razvijaju kompetencije, doprinose obogaćivanju i unapređivanju saznajnih i drugih aktivnosti u školi, u skladu sa savremenim tendencijama kvalitetnog obrazovanja.
Ovlašćeno lice za realizaciju projekta dužno je da dostavi pisanu izjavu da će dobijena sredstva upotrebiti za realizaciju odobrenog projekta.

Rok za dostavljanje projektne dokumentacije je 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu.
Propisana projektna dokumentacija se dostavlja lično (pisarnica u Makenzijevoj ulici 31) ili poštom, na adresu: Sekretarijat za obrazovanje, Makenzijeva 31 , Beograd, sa naznakom: „Prijava za konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prispeli materijal biće komisijski otvoren posle isteka roka koji je predviđen konkursom.
Konkursna dokumentacija može da se preuzme u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa, radnim danima od 10 do 12 časova, u Sekretarijatu za obrazovanje (kancelarija 202) ili sa dna ove strane.

Projektni formular možete preuzeti ovde:

  Projektni formular