Home omladinska politika Ministarstvo omladine i sporta raspisalo konkurs za finansiranje programa i projekata l.s.

Ministarstvo omladine i sporta raspisalo konkurs za finansiranje programa i projekata l.s.

62
0

 Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo novi konkurs za dodelu sredstava lokalnim samoupravama za projekte usmerene ka sprovođenju Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou. Za sredstva mogu da konkurišu lokalne samouprave koje imaju otvorene Kancelarije za mlade, a koje nisu dobile sredstva na prethodnom konkursu Ministarstva omladine i sporta namenjenom lokalnim samoupravama (raspisan 5. maja 2008). Konkurs je otvoren do 16. novembra 2008. U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunom zakona o budžetu Republike Srbije  za 2008 godinu (,,Službeni glasnik RS“ broj  102/08), Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije                                                        
raspisuje  
Konkurs

Za finansiranje programa i projekata lokalnih samouprava  – za programe i projekte planirane imlementacijom Nacionalne strategije  za mlade na lokalnom nivou

USLOVI KOJE LOKALNA SAMOUPRAVA TREBA DA ISPUNjAVA SU:

• da imaju odluku lokalne samouprave o osnivanju Kancelarije za mlade
• da imaju koordinatora Kancelarije za mlade
• da Kancelarija za mlade ima prostor
• da nisu učestvovali i dobili sredstva na predhodnom konkursu  
Ministarstva omladine i sporta namenjenom lokalnim samoupravama (od  5. maja 2008. godine)
• da ne učestvuju u realizaciji projekta koji Ministarstvo omladine i sporta sprovodi u saradnji sa  IOM-om  

PROCEDURE PRIJAVE I KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
• popunjen propisani obrazac za prijavu. Zainteresovane lokalne samouprave mogu obrazac projekta naći na vebsajtu Ministarstva za omladinu i sport  www.mos.sr.gov.yu
• Nosilac prijave dostavlja projektnu dokumentaciju:
– u štampanoj formi (po jedan original i kopija za svaki dokument koji je sastavni deo projektne dokumentacije; svi obrasci se overavaju pečatom opštine)
– na CD-u

OBAVEZNU PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ČINE
• Popunjen formular za prijavu
• Popunjen formular za budžet
• Potpisana i overena izjava podnosioca predloga projekta

 
NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Obrazac sa kompletnom gorenavedenom dokumentacijom dostavlja se  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice  Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa isključivo na sledeću adresu:
 

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2
11070 NOVI BEOGRAD

Na koverti ispod adrese ministarstva obavezno napisati:

"Ministarstvo omladine i sporta – Za finansiranje programa i projekata lokalnih samouprava  – za programe i projekte planirane imlementacijom Nacionalne strategije  za mlade na lokalnom nivou“

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti preko linka:
http://www.mos.sr.gov.yu/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=13