Home [konkursi] K O N K U R S ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA...

K O N K U R S ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AP VOJVODINI

48
0

 Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija, udruženja građana, lokalnih samouprava i ustanova za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine. Dokument Akcionog plana politike za mlade u AP VOJVODINI možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog Sekretarijata za sport i omladinu: www.sio.vojvodina.sr.gov.yu;

Projektni zadaci konkursa za pojedinačne oblasti su:

 

1. Oblast: OBRAZOVANjE MLADIH

•  Istraživanje o nedostajućim obrazovnim sadržajima za mlade u AP Vojvodini;

Maksimalni iznos za navedeni projektni zadatak je 400.000,00 dinara.

•  Izrada informatora o formalnim i neformalnim obrazovnim sadržajima, u cilju dostupnosti obrazovanja i ostvarivanja prava na obrazovanje mladih u AP Vojvodini;

Maksimalni iznos za gore navedeni projektni zadatak je 300.000,00 dinara.

•  Afirmacija i promocija celoživotnog učenja i neformalnih oblika obrazovanja;

Maksimalni iznos za gore navedeni projektni zadatak je 150.000,00 dinara.

•  Programi neformalnog obrazovanja u oblasti volonterizma, tolerancije i/ili nenasilne komunikacije;

Maksimalni iznos za gore navedeni projektni zadatak je 150.000,00 dinara.

2. Oblast: ZAPOŠLjAVANjE MLADIH

•  Uključivanje posebno ugroženih kategorija mladih (osobe sa invaliditetom, Romi, osobe sa poremećajima u ponašanju) u aktivne mere politike zapošljavanja;

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 200.000,00 dinara.

• Podizanje kapaciteta i unapređenje organizacija koje podstiču preduzetništvo i samozapošljavanje kod mladih;

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 300.000,00 dinara.

• Uključivanje mladih u procese korišćenja novih tehnologija i ovladavanje savremenim veštinama;

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 200.000,00 dinara.

3. Oblast: ZDRAVLjE MLADIH

•  Program fizičkog vežbanja, kroz masovne javne aktivnosti u cilju poboljšanja psiho-fizičkog zdravlja mladih;

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 150.000,00 dinara.

•  Program za prevazilaženje diskriminacije mladih ugroženog zdravlja i mladih sa HIV/AIDS-om u školama;

Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni  projektni zadatak je 250.000,00 dinara.

•  Program edukacije mladih o poznavanju polno prenosivih bolesti;

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 250.000,00 dinara.

·     Program preventivne zaštite zdravlja mladih u AP Vojvodini;

 Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni projektni zadatak je 250.000,00 dinara

4. Oblast: KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH

•  Razvoj aktivnosti amaterskog stvaralaštva  u službi interkulturalnog dijaloga mladih u AP Vojvodini;

Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni projektni zadataki je 300.000,00 dinara.

·    Doprinos osiguranju održivosti postojećih programa i/ili prostora za provođenje slobodnog vremena mladih;

Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni projektni zadatak je 300.000,00 dinara

5. Oblast: AKTIVNO UKLjUČIVANjE MLADIH U DRUŠTVO, IZGRADNjA CIVILNOG DRUŠTVA, VOLONTERIZAM

•  Promocija učeničkih parlamenta organizovanjem različitih aktivnosti;

Uslov: mogu da konkurisu samo škole.

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 150.000,00 dinara.

•  Podizanje kapaciteta i osposobljavanje prostora za rad organizacija mladih;

(Prednost imaju orgnaizacije osnovane 2008. godine koje osposobljavaju još neiskorišćen prostor)

Uslov: mogu da konkurišu samo organizacije čiji su članovi/ce uzrasta do 25 godina.

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 300,000,00 dinara.

• Spot, polusatna emisija ili edukativni film sa temom ‘’aktivno učešće mladih u društvu’’

Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni projektni zadatak je 400.000,00 dinara.

6. Oblast: MOBILNOST I INFORMISANjE MLADIH

·    Istraživanje o mobilnosti mladih u AP Vojvodini;

 Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni zadatak je 200.000,00 dinara

·    Edukativne radionice istraživačkog novinarstva o položaju mladih, za mlade novinare (saradnja sa medijima koji ce objavljivati, odnosno emitovati priloge koje su rezultat edukacije);

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 400.000,00 dinara

·    Edukacija mladih za nove medije i alternativne vidove informisanja i komunikacije;

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 300.000,00 dinara

·    Istraživanje o profesionalnom statusu mladih novinara u medijima u AP Vojvodini;

Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni projektni zadatak je 200.000,00 dinara.

7. Oblast: EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ

·    Angažovanje i učešće mladih u konkretnim aktivnostima na lokalnom nivou, usmerenim ka zaštiti u unapređenju životne sredine i održivom razvoju u AP Vojvodini, koje imaju za rezultat konkretno poboljšanje stanja u životnoj sredini na lokalnom nivou

(prednost imaju projekti koji uključuju saradnju lokalne samouprave, lokalnih medija, obrazovnih institucija, lokalnih privrednih subjekata i drugih nevladinih organizacija);

Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 250.000,00 dinara.

8. Oblast: SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA

·    Unapređenje tolerancije i suživota mladih sa posebnim potrebama ili mladih Roma i Romkinja;

Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni projektni zadatak je 250.000,00 dinara.

·    Aktivnosti usmerene ka medijaciji i rešavanju problema vršnjačkog nasilja;

Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni projektni zadatak je 250.000,00 dinara

Predlogom projekta konkuriše se za jednu oblast i rešavanje jednog ili više projektnih zadataka koji su za tu oblast navedeni.

 

 

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o postupku dodele sredstava za realizaciju AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE U AP VOJVODINI.

USLOVI KONKURSA:

1. Predlozi projekata se podnose na formularu koji se može dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu (Izvršno veće AP Vojvodine, soba br. 16 u prizemlju) ili preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.sr.gov.yu;

2. Ukupan iznos sredstava na ovom konkursu za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini je 11.660.000,00 dinara, odnosno za svaku pojedinačnu oblast 1.457.000,00 dinara;

3. Prijava na konkurs treba da sadrži podatke tražene u formularu o nazivu, sedištu i pravnom statusu nosioca projekta; obrazloženje projekta, ciljeve, aktivnosti, vreme/trajanje i mesto realizacije projekta i očekivane rezultate; opšte i specifične ciljeve, iznos sredstava koja su potrebna za realizaciju projekta sa detaljno navedenim budžetskim stavkama; pri cemu indirektni troškovi ne mogu premašti 10% od ukupnih troškova projekta;

4. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv, sedište nosioca projekta, vreme realizacije projekta, odnosno obavljanja aktivnosti, iznos dodeljenih sredstava, podnošenje finansijskog izveštaja, druga prava i obaveze;

5. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Službe opštih i zajedničkih poslova IV AP Vojvodine, u periodu od 9,00 – 15,00 sati, u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''ne otvarati – prijava za konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini'', sa navedenom oblasti za koju se konkuriše. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon (fiksni i mobilni), kontakt osobu;

6. Konkursna komisija zadržava pravo da, u cilju što kvalitetnije realizacije projekta u dogovoru sa njegovim nosiocem, utiče na njegovo sprovođenje;

7. Nosioci projekta dužni su da neposredno sarađuju i komuniciraju sa organizacijom koja vrši monitoring i evaluaciju;

8. Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom;

9. Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa;

10. Jedna organizacija može da konkuriše sa više projekata;

11. Projekat ne može trajati kraće od 30 dana i duže od 9 meseci.

Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 ili putem elektronske pošte namladi@vojvodina.sr.gov.yu, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, kada možete preuzeti i formulare.

Budzet – formular

Formular