Home [njuz] Obrazovanje na daljinu – rečnik

Obrazovanje na daljinu – rečnik

57
0

 Zašto rečnik?
Kako obrazovanje na daljinu postaje sve popularnije, tako sve više profesora i studenata postaje upućenije i u tehničke i u obrazovne aspekte obrazovanja na daljinu. Veoma je važno da svi oni upoznaju terminologiju vezanu za obrazovanje na daljinu.

Rečnik

Analog (Analogni): Signal koji se prima u istom obliku u kojem se prenosi, dok amplituda i frekvencija mogu da budu različite.

Amplitude (Amplituda): Promene u signalu.

American Standard Code for Information Interexchange, ASCII (američki standardni kod za razmenu informacija): računarski jezik koji se koristi za konvertovanje slova, brojeva i kontrolnih kodova u digitalni kod koji razume većina računara.

Asynchronous (Asinhroni): Komunikacija gde se intarakcija između učesnika ne odvija istovremeno.

Asynchronous Transmission Mode, ATM (Režim nesinhronizovanog prenosa): Metoda slanja podataka u nepravilnim vremenskim intervalima korišćenjem koda kao što je ASCII. ATM omogućava većini modernih računara da lako komuniciraju jedni sa drugima.

Audio Bridge (Audio most): Uređaj koji se koristi u audiokonferencijama i koji povezuje više telefonskih linija.

Audioconferencing (Audiokonferencija): Glasovna konekcija više od dve lokacije korišćenjem standardnih telefonskih linija.

Backbone (Okosnica): Primarna komunikaciona putanja koja povezuje više korisnika.

Band (Frekvencijsko područje): Frekvencijski opseg između definisane gornje i donje granice.

Bandwidth (Propusni opseg): Kapacitet komunikacionog kanala za prenos informacija.

Binary (Binarni): Računarski jezik razvijen sa samo dva slova u svom alfabetu.

Bit (Bit): Skraćenica za jednu binarnu cifru.

Byte (Bajt): Jedna računarska reč koja se obično sastoji od osam bitova.

Browser (Pretraživač): Softver koji vam omogućava da pronađete i vidite informacije na Internetu.

Central Processing Unit, CPU (Centralni procesor): komponenta računara gde se vrši obrada podataka.

Channel (Kanal): Najmanji deo komunikacionog kola, obično sa putanjom u samo jednom smeru.

Codec, COder/DECoder (kodek, koder/dekoder): Uređaj koji se koristi za konvertovanje analognih signala u digitalne signale za prenos i rekonvertovanje signala nakon prijema na udaljenoj lokaciji, a dozvoljava i komprimovanje signala radi jeftinijeg prenosa.

Compressed Video (komprimovani video): Kada se video signali sažimaju da bi se omogućio prenos preko manjih nosioca podataka.

Compression (komprimovanje): Smanjivanje količine vizuelnih informacija koje se šalju u signalu, tako što se prenose samo izmene koje su u toku.

Computer Assisted Instruction, CAI (Učenje pomoću računara): Proces učenja gde se računar koristi za unapređivanje obrazovnog okruženja tako što pomaže učenicima da ovladaju određenom veštinom.

Cyberspace (kibernetički prostor): Virtuelni “prostor” gde ljudi komuniciraju preko računarskih mreža.

Desktop Videoconferencing (Videokonferencija preko stonih računara): Videokonferencija na personalnom računaru.

Dial-up Teleconference (telekonferencija preko komutiranih veza): Korišćenje javnih telefonskih linija za komunikacione veze između različitih lokacija.

Digital (digitalni): Električni signal čiji se napon, frekvencija, amplituda, lokacija menjaju. Digitalni signali mogu da se prenose brže i preciznije od analognih signala.

Digital Video Interactive, DVI (Interaktivni digitalni video): Format za snimanje digitalnog videa na kompakt diskove, koji omogućava komprimovanje videa.

Distance Education (Obrazovanje na daljinu): Proces obuke kada su studenti i nastavnici odvojeni fizičkom razdaljinom i tehnologija, često u tandemu sa komunikacijom lice u lice, koja se koristi za premošćavanje te razdaljine.

Distance Learning (Učenje na daljinu): Željeni rezultat obrazovanja na daljinu.

Download (Preuzimanje): Korišćenje mreže za prenos fajlova sa jednog računara na drugi.

Echo Cancellation (Uklanjenje eha): Proces eliminasanja akustičnog odjekivanja u prostoriji za videokonferenciju.

Electronic Mail, E-mail (Elektronska pošta, e-pošta): Slanje poruka sa jednog računara na drugi.

Facsimile, FAX (Faksimil): Sistem koji se koristi za prenos tekstualnih ili grafičkih podataka preko standardnih telefonskih linija.

Fiber Optic Cable (Optički kabl): Stakleno vlakno koje se koristi za laserski prenos slike, zvuka i/ili podataka.

File Transfer Protocol, FTP (Protokol za prenos fajlova): Protokol koji vam omogućava da premeštate fajlove sa udaljenog računara na lokalni koristeći mrežu kao što je Internet.

Frequency (Frekvencija): Prostor između talasa u signalu. Vreme između prolaska talasa kroz stacionarnu tačku.

Frequently Asked Questions, FAQ (Često postavljanja pitanja): Skup informacija o osnovama neke date teme, često se koristi na WWW.

Full Motion Video (Video sistem za prikazivanje digitalnih filmova): Signal koji omogućava prenos kompletne akcije koja se odigrava na originalnoj lokaciji.

Fully Interactive Video (Potpuno interaktivni video): Dvosmerni interaktivni video – Dve lokacije komuniciraju slikom i zvukom kao da je u pitanju ista lokacija.

Home Page (Početna stranica): Dokument sa adresom (URL) na svetskoj mreži koji održava pojedinac ili organizacija, a sadrži pokazivače na ostale informacije na sajtu.

Host (Matični računar): Mrežni računar koji prima informacije sa drugih računara.

Hyper Text Markup Language, HTML (Jezik za označavanje hiperteksta): Kod koji se koristi za kreiranje početne stranice i koristi se za pristup dokumentima preko WWW.

Hypertext Transfer Protocol, HTTP (Protokol za prenos hiperteksta): Protokol koji se koristi da ukaže da je neki Internet sajt WWW sajt, na primer, HTTP je WWW adresa.

Hypertext (Hipertekst): Dokument koji je označen da dopusti korisnicima da selektuju reči ili slike unutar dokumenta, da ih kliknu i uspostave vezu sa drugim informacijama.

Instructional Television Fixed Service, ITFS (Fiksni servis nastavne televizije): Visoko frekventna televizija zasnovana na mikro talasima, koja se koristi za obrazovne programe.

Integrated Services Digital Network, ISDN (Digitalna mreža sa integrisanim servisima): Telekomunikacioni standard koji omogućava da komunikacioni kanali istovremeno prenose glas, sliku i podatke.

Interactive Media (Interaktivni medij): Dodela frekvencije koja dopušta dvosmernu interakciju ili razmenu podataka.

Litserv: Program elektronske pošte koji dopušta da se više korisnika računara poveže na jedan sistem, obavljajući online diskusiju.

Local Area Network, LAN (Lokalna mreža): Dva ili više lokalnih računara koji su fizički povezani.

Microwave (Mikrotalas): Elektromagnetni talasi koji putuju pravolinijski, a koriste se za satelite i kratke razdaljine (do 30 milja).

Modem (Modem): Hardverska komponenta koja omogućava računarima da međusobno komuniciraju preko telefonskih linija pomoću konvertovanja digitalnih signala u analogne za prenos analognim linijama.

Mosaic: Primer pretraživačkog softvera koji omogućava upotrebu WWW.

Multimedia (Multimedija): Svaki dokument koji koristi više oblika komunikacije, kao što su tekst, zvuk i/ili video.

Multi-Point Control Unit, MCU (Kontrolna jedinica sa više tačaka): Komjuterizovan sistem komutacije koji omogućava videokonferenciju sa jedne tačke ka više tačaka.

Netscape: Primer pretraživačkog softvera koji vam omogućava da dizajnirate početnu stranicu i da pregledate linkove na WWW.

Network (Mreža): Niz tačaka povezanih komunikacionim kanalima na različitim lokacijama.

Online (u kontaktu): Aktivan i spreman za rad. Takođe se odnosi na pristup računarskoj mreži.

Origination Siste (Ishodišna lokacija): Lokacija sa koje telekonferencija potiče.

Point of Presence, POP (Tačka prisustva): Tačka konekcije između internacionalnog dobavljača telekomunikacionih usluga i lokalnog dobavljača telekomunikacionih usluga za prosleđivanje komunikacije u mrežu.

Point-to-Point (Od tačke do tačke): Prenos podataka između dve lokacije.

Point-to-Multipoint (Od tačke do više tačaka): Prenos podataka između više lokacija korišćenjem mosta.

PPP: Softverski paket koji omogućava korisniku da uspostavi direktnu konekciju sa Internetom preko telefonske linije.

Protocol (Protokol): Formalni skup standarda, pravila ili formata za razmenu podataka, koji osigurava jednoobraznost između računara i aplikacija.

Satelite TV (Satelitska televizija): Video i audio signali se prenose preko komunikacionog uređaja koji kruži oko zemlje.

Serial Line Internet Protocol, SLIP (Protokol za povezivanje sa Internetom preko serijske linije): Omogućava korisniku da se direktno poveže sa Internetom preko brzog modema.

Server (Server): Računar sa specijalnom uslužnom funkcijom u mreži, najčešće prihvata i povezuje dolazni saobraćaj informacija.

Slow Scan Converter (Konvertor sporog skeniranja): Predajnik/prijemnik nepokretne slike preko kanala malog frekvencijskog područja. U realnom vremenu, objekat ispred kamere mora da ostane nepokretan radi veće rezolucije.

Synchronous (Sinhroni): Komunikacija gde je interakcija između učesnika istovremena.

T-1 (DS-1): Brzi digitalni kanal koji se koristi kao nosilac glasa i/ili podataka. Često se koristi za komprimovane video telekonferencije. T-1 ima 24 glasovna kanala.

T-3 (DS-3): Digitalni kanal koji komunicira mnogo brže od T-1 kanala.

Telecommunication (Telekomunikacija): Nauka koja se bavi transportom informacija korišćenjem žice, radio, optičkih ili elektromagnetnih kanala za prenos i prijem signala komunikacije glasom ili podacima uz upotrebu elektronskih sredstava.

Teleconferencing (Telekonferencija): Dvosmerna elektronska komunikacija između dve ili više grupa na odvojenim lokacijama preko audio, video i/ili računarskih sistema.

Transmission Control Protocol, TCP (Protokol za kontrolu prenosa): Protokol koji osigurava da će paketi podataka biti poslati i primljeni u određenom redosledu.

Transponder (Predajnik sa utomatskim prijemom odgovora): Satelitski predajnik i prijemnik koji prima i pojačava signal pre nego što ga ponovo pošalje na zemaljsku stanicu.

Video Teleconferencing (Video telekonferencija): Telekonferencija koja obuhvata dvosmerni video.

Uniform Resource Locator, URL (Jednoobrazna identifikacija resursa): Adresa početne stranice na WWW.

Uplink (Veza naviše): Komunikaciona veza od zemaljske stanice do satelita.

World Wide Web, WWW (Globalna računarska mreža): Internet alat zasnovan na grafičkom hipertekstu koji omogućava pristup početnim stranicama koje su napravili pojedinci, poslovne i druge organizacije.