Home [stipendije] Konkurs za dostavljanje predloga za sufinansiranje kapitalnih izdavačkih dela u oblasti umetnosti

Konkurs za dostavljanje predloga za sufinansiranje kapitalnih izdavačkih dela u oblasti umetnosti

56
0

 GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za kulturu, objavljuje KONKURS za dostavljanje predloga za
SUFINANSIRANjE KAPITALNIH IZDAVAČKIH DELA U OBLASTI UMETNOSTI, DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH NAUKA
Pravo učešća imaju izdavačka preduzeća, ustanove i druga pravna lica, registrovana za izdavačku delatnost, čije je sedište na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: podnosilac predloga).

Podnosilac predloga može da prijavi predloge najviše za dva kapitalna dela.
Podnosilac predloga može da konkuriše delima koja se izdaju u formi štampane knjige ili u digitalnoj formi.

Podnosilac predloga može da konkuriše za učešće u finansiranju:
– autorskih prava za kapitalno delo;
– troškova pripreme (dizajn, otkup autorskih prava za ilustrativni materijal, troškovi prevoda i slično);
– troškova štampe kapitalnog dela.

Podnosioci predloga ne mogu da konkurišu za sredstva za plate zaposlenih ili materijalne troškove (zakup prostora, komunalni troškovi, troškovi korespondencije i slično) koji su nastali prilikom rada na izdavanju kapitalnog dela, kao ni za sredstva potrebna za promotivne materijale i reklamne kampanje kao i za distribuciju kapitalnog dela.

Pravo učešća nemaju predlagači čija su dela finansirana sa više od 50 odsto sredstava iz budžeta ministarstava ili drugih državnih organa.

Podnosilac predloga dužan je da dostavi:
– formular popunjen pisaćom mašinom ili kompjuterom (može da se preuzme na internet-sajtu www.beograd.rs kao fajl uz tekst oglasa, ili na prijavnici zgrade Gradske uprave, Trg Nikole Pašića 6, Beograd);
– dokaz o registraciji pravnog lica i broj tekućeg računa;
– detaljan sinopsis i sadržaj dela;
– deo iz predloženog projekta od najmanje jednog autorskog tabaka, a za dela u digitalnoj formi – odgovarajući uzorak;
– belešku o autoru dela, prevodiocu i redaktoru, piscu predgovora (pogovora);
– podatke o grafičkoj opremi i dizajnu dela;
– detaljan budžet predloga (plan prihoda i rashoda);
– najmanje dve stručne recenzije dela.

Po potrebi, komisija može da zatraži i dodatni uvid u delo. Nekompletne prijave se ne razmatraju.

Rok za dostavljanje predloga je 15. avgust 2008. godine.

Komisija za kapitalne izdavačke projekte u oblasti umetnosti, društvenih i humanističkih nauka izabraće dela na osnovu kriterijuma. Realizaciju će pomoći Sekretarijat za kulturu, a iz posebno dodeljenih sredstava, predložiće i sufinansiranje dugoročnih kapitalnih izdanja. Podnosioci predloga će u roku od 30 do 60 dana od dana prestanka važnosti ovog oglasa biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Sekretarijat za kulturu zaključuje ugovor sa podnosiocima predloga izabranih kapitalnih dela.

Podnosioci predloga su obavezni da kapitalno delo objave u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora. Ukoliko se kapitalno delo ne objavi u navedenom roku, podnosilac predloga dužan je da Sekretarijatu za kulturu vrati ugovoreni iznos sa pripadajućim zateznim kamatama.

Podnosioci predloga su obavezni da 34 primerka kapitalnog dela besplatno dostave Biblioteci grada Beograda.

Predloge obavezno dostaviti u tri primerka, na adresu: Sekretarijat za kulturu, Beograd, Trg Nikole Pašića 6, sa naznakom „Kapitalna dela”.

Dodatne informacije na broj telefona: 3216-043, i-mejl: jovan.jovanovic@beogradsg.org.yu.

Formular (Word fajl)