Home [konkursi] Organizovanje javnih radova od interesa za grad Beograd u 2008. godini

Organizovanje javnih radova od interesa za grad Beograd u 2008. godini

41
0

 GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za privreduo bjavljuje JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za  ORGANIZOVANjE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD BEOGRAD U 2008. GODINI. Na osnovu zaključka v.d. gradonačelnika Beograda, broj 3-1160/08-G, od 31. marta 2008. godine, Sekretarijat za privredu poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za organizovanje javnih radova na teritoriji grada Beograda u oblastima:
(1a) socijalno–humanitarnim: zdravstveno-vaspitne aktivnosti, prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima i osobama sa invaliditetom;
(1b) kulturnim i drugim delatnostima: zaštita i čuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotekarskoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi;
(2) komunalnim uslugama, održavanju i zaštiti životne sredine i prirode (sanacija „divljih” deponija, čišćenje i održavanje obala reka, kanala, odvoda, održavanje i zaštita javnih površina: parkova, izletišta, memorijalnih centara, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, održavanje ,čišćenje i zaštita prirode u okviru razvoja seoskih područja na teritoriji grada, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada, uništavanje ambrozije, poslovi uređenja mesnih zajednica, uređenja romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);
(3) poslovima od opšteg interesa koji ne spadaju u redovnu delatnost javnog preduzeća, odnosno u poslove iz redovne delatnosti javnog preduzeća koji se ne mogu obaviti iz sredstava obezbeđenih za rad javnog preduzeća (u slučaju elementarnih i drugih nepogoda, održavanje i obnavljanje okoline, održavanje infrastrukturnih objekata, izgradnja, odnosno održavanje sistema za navodnjavanje, organizovanje mobilnih ekipa u poljoprivredi i drugi poslovi);
(4) poslovima od opšteg interesa za lokalnu samoupravu.

Ukupan iznos sredstava za organizovanje javnih radova je 50.000.000 dinara.
Cilj organizovanja javnih radova je podsticanje zapošljavanja i poboljšanja materijalnog položaja nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje –Filijala za grad Beograd.

Pravo učestvovanja u postupku organizovanja javnih radova imaju:
– javna preduzeća koja obavljaju delatnosti iz oblasti komunalne infrastrukture, zaštite životne sredine i socijalne i zdravstvene zaštite,
– organi lokalne samouprave,
– privredna društva i preduzetnici,
– nevladine organizacije

Podnosilac prijave i izvođač javnog rada moraju imati registrovano sedište na teritoriji grada Beograda, najmanje jednu godinu pre objavljivanja javnog poziva. Javni radovi mogu biti organizovani samo za delatnosti kojima nije cilj sticanje dobiti i kojima se na tržištu ne stvara nelojalna konkurencija. Prioritet u dodeli sredstava imaće programi podnosioca prijava na osnovu uslova i kriterijuma datih u „Uputstvu za podnošenje prijave za finansiranje organizovanja i sprovođenja javnih radova od interesa za grad Beograd za 2008.godinu”. Uputstvo i obrazac prijave mogu preuzeti sa u Sekretarijatu za privredu, Beograd, Masarikova 5/XVIII (kancelarija 1815, od 9 do 15 časova), ili na interne adresi: www.beograd.org.yu.

Rok za dostavljanje prijava je 5. maj 2008. godine, do 16 časova.

Prijavu i prateću dokumentacijom dostaviti na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za privredu, Masarikova 5/XVIII, Beograd, sa naznakom „Finansiranje sprovođenja javnih radova za grad Beograd“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Dodatne informacije mogu se dobiti na borj telefona: 011/3061-790, ili i-mejlom: priv.pravno@beogradsg.org.yu
     Uputstvo
     Pijava