Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu – KONKURS

0
SHARE

 GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA, Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu, Komisija za izbor projekata nevladinih i društvenih organizacija objavljuju K O N K U R S ZA FINASIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH  ORGANIZACIJA U 2008. GODINI U OBLASTIMA: SOCIJALNE, DEČJE I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Pravo učešća imaju društvene i nevladine organizacije registrovane u Beogradu, najmanje tri godine, i koje imaju delatnost na području grada Beograda.

Protpuna dokumentacija sadrži:
– projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi (u štampanoj verziji);
– potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu;
– dokaz o registraciji u Beogradu;
– kratak opis delatnosti (do 20 kucanih redova);
– eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koju se odnosi projekat;
– finasijski izveštaj za prethodnu godinu i izveštaj poreskog organa o izmirenim prispelim fiskalnim obavezama na dan objavljivanja ovog konkursa,
– potvrda da se ne vodi, ili se nije vodio, sudski spor protiv organizacije-podnosioca projekta i ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju da budu realizovane do 31. decembra 2008. godine.
Da bi se razmatrao, projekat mora da ispuni neophodne uslove:
– da sadrži traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu;
– da je nedvosmisleno usmeren na zaštitu posebno rizičnih i marginalizovanih socijalnih grupa na području Beograda, a koje do sada nisu obuhvaćene (u potpunosti ili delimično) sistemom socijalne zaštite: stara, invalidna i lica sa smetnjama u razvoju, siromašna, marginalizovana i deca bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja i deca sa poremećajima u društvenom ponašanju.
Cilj konkursa je da podrži projekte koji ponuđenim socijalnim uslugama i oblicima zaštite predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih usluga u sistemu socijalne zaštite, posebno otvorenih (vaninstitucionalnih) oblika ili utiču na veći obuhvat korisnika u postojećem sistemu socijalne zaštite.

Komisija će podržati i finansiranje započetih projekata nevladinih i društvenih organizacija u zaštiti posebno osetljivih lica u stanju socijalne potrebe, ukoliko postoji opravdanost njihovog daljeg finansiranja. Konkursom se ne podržavaju materijalni troškovi rada organizacija, medijske kampanje, održavanje edukacija ili seminara za realizatore projekata, kao ni organizovanje izleta ili letovanja.

Rok za dostavljanje projektne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 30 dana, od dana isteka roka za prijavu. Propisana projektna dokumentacija se dostavlja lično (prizemlje, soba 3 ) ili poštom, na adresu: Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu, Beograd, Tiršova 1, sa naznakom „Prijava za konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija”. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 3605-951, od 10 do 14 časova, ili u Sekretarijatu za socijalnu i dečju zaštitu. Osoba za kontakt: Radmila Urošević. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs se objavljuje na osnovu zaključka v.d. gradonačelnika Beograda, broj 5-1287/08-G, od 8. aprila 2008.godine.

     Projektni formular (Word fajl)