Stimulacija filmskih ostvarenja

0
SHARE

 GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za kulturu OGLAŠAVA prikupljanje projekata za STIMULACIJU FILMSKIH OSTVARENjA. Oglas se odnosi na učešće u finansiranju proizvodnje (stimulaciju):(1) dugometražnog igranog filma – debitantsko rediteljsko ostvarenje (prvi i drugi film) koje se pretežno snima u Beogradu,(2) dokumentarnog filma,(3) kratkog igranog filma,
(4) animiranog filma,(5) eksperimentalnog filma,(6) dugometražnog igranog i dugometražnog animiranog filma za decu.

Sekretarijat za kulturu posebno će nagraditi do tri scenarija u ovim kategorijama, u okviru blagovremeno dostavljenih projekata po ovom oglasu.

Pravo učešća imaju:
– autori sa prebivalištem u Beogradu i državljani Republike Srbije,
– pravna lica – producenti registrovani na teritoriji Republike Srbije (pretežna delatnost: kinematografska i video-proizvodnja, šifra 92110), s tim da jedan od koproducenata mora da ima sedište u Beogradu.
Autor ili producent mogu da prijave neograničen broj projekata.

Pravo učešća nemaju autori dugometražnih igranih filmova koji su sredstva dobili u 2007. godini na osnovu oglasa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave.

Podnosilac projekta je obavezan da dostavi:

I – opštu dokumentaciju (u dva primerka)
a) AUTOR – osnovne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, fotokopija važeće lične karte, brojevi telefona i faksa, i-mejl, radna biografija), naslov projekta i predračun troškova;
b) PRODUCENT – osnovne podatke (naziv, sedište, ovlašćeno lice – potpisnik ugovora, ime osobe za kontakt, brojeve telefona i faksa, i-mejl, tekući račun, matični broj, PIB), izvod o registraciji privrednog subjekta, naslov projekta, finansijski plan projekta – projekcija učesnika u finansiranju (prihodi) i detaljan predračun troškova (rashodi);
(dokazi koji se prilažu uz finansijski plan projekta: za prihode – kopije ugovora zaključenih sa učesnicima u finansiranju, za rashode – detaljan predračun troškova);
v) AUTOR i PRODUCENT – šifra projekta pod kojom konkurišu;

II – posebnu dokumentaciju, obeleženu samo šifrom bez imena autora (u šest primeraka)
a) DUGOMETRAŽNI IGRANI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka) i po mogućnosti knjiga snimanja;
b) DOKUMENTARNI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka);
v) KRATKI IGRANI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka);
g) ANIMIRANI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka), knjiga snimanja (story board);
d) EKSPERIMENTALNI FILM – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka);
đ) DUGOMETRAŽNI IGRANI I DUGOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM ZA DECU – scenario, eksplikacija (autorska i tehnološka), uz obaveznu knjigu snimanja za animirani film;
(poželjno je da jedan primerak posebne dokumentacije bude dostavljen u elektronskoj formi).
Ukoliko autor i producent već poseduju snimljeni filmski materijal, poželjno je da ga dostave komisiji na uvid.

Rok za dostavljanje projekata je 21. april 2008. godine, do 16 časova, bez obzira na način na koji su poslati.

Projekat dostaviti u dve odvojene i zatvorene koverte, lično ili poštom, na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za kulturu, PISARNICA, Beograd, Trg Nikole Pašića 6. Prva koverta treba da sadrži opštu dokumentaciju (u dva primerka), a druga posebnu dokumentaciju (u šest primeraka). Na obe koverte naznačiti: „Filmski projekti – ne otvarati, _______(šifra projekta), __________(kategorija na koju se projekat odnosi)”.
Projekat koji ne ispunjava navedene uslove smatraće se neblagovremenim i biće vraćen podnosiocu neotvoren.

Komisija za izbor filmskih projekata izabraće projekte čiju će realizaciju pomoći Sekretarijat za kulturu, o čemu će podnosioci projekata biti obavešteni do 20. juna 2008. godine u pisanoj formi.
Ugovor o izabranim projektima biće zaključen isključivo sa producentima, a odobrena sredstva uplaćuju se isključivo na njegov tekući račun. Ukoliko je predlagač izabranog projekta autor, onda se on obavezuje da u roku od pet dana obavesti Sekretarijat za kulturu o producentu koji će realizovati projekat. Producent je u obavezi da pre zaključenja ugovora dostavi Sekretarijatu za kulturu svu opštu dokumentaciju predviđenu ovim oglasom za producenta kao predlagača projekta.

Producent izabranog projekta se obavezuje da u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora dostavi:
– garanciju banke za povraćaj avansa, u iznosu 60 odsto vrednosti ugovora,
– garanciju banke za dobro izvršenje posla u ugovorenom roku, u iznosu 10 odsto vrednosti ugovora, važnosti 30 dana duže od roka predviđenog za realizaciju filmskog projekta.
Granacije banke moraju da budu neopozive, bezuslovne, plative na prvi poziv i bez prigovora.
Projekat mora da se realizuje najkasnije u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora.
Dodatne informacije na broj telefona: 3247-216.

Izvor:beograd.org.yu