Home [konkursi] Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike

Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike

47
0

 U skladu sa Uredbom o utvrđivanju  Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte  u oblasti omladinske politike (,,Službeni  glasnik RS“, broj 26/08 od 14.03.2008. )
Ministarstvo omladine i sporta raspisuje sledeće konkurse za programe i projekte u oblasti omladinske politike:
1. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata.

2. Konkurs za realizovanje programa iz oblasti međunarodne saradnje omladinskih udruženja, kao i realizacije tradicionalnih i inovativnih omladinskih manifestacija i programa u zemlji.

3. Konkurs za uključivanje udruženja građana u završnu  fazu izrade i proces implementacije Strategije kroz organizovanje i realizaciju aktivnosti usmerenih na podizanje kapaciteta omladinskih udruženja.

4. Konkurs za finansiranje programa i projekata lokalnih samouprava-za programe i projekte koji su usmereni na sprovođenje programa za mlade na lokalnom nivou, implementaciju Strategije na lokalnom nivou, izradu lokalnih planova akcija za mlade i stvaranje uslova za sprovođenje programa lokalne samouprave i lokalnih omladinskih udruženja iz oblasti omladinske politike

Pravo učešća i rok za konkurisanje :

Pravo konkurisanja  za dodelu sredstava za konkurs iz tačke 1. i 3.  imaju registrovana udruženja građana ( omladinska udruženja i udruženja koja se bave mladima ) na teritriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstv u omladine i sporta predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa i zadatog obrasca za konkurisanje do 15.04.2008.

Pravo konkurisanja  za dodelu sredstava za konkurs iz tačke 2.  imaju registrovana udruženja građana ( omladinska udruženja i udruženja koja se bave mladima ) na teritriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu omladine i sporta predloge projekata na osnovu objavljenog kon kursa i zadatog obrasca za konkurisanjeu periodu od osam  meseci od dana objavljivanja konkursa.

Pravo konkurisanja za sredstva iz tačke 4. imaju lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije,  koje dostave Ministarstvu omladine i sporta predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa i zadatog obrasca za konkurisanje do 15.04.2008.

  1.  Konkurs za realizovanje programa iz oblasti međunarodne saradnje omladinskih udruženja 
  2. Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja 
  3. Konkurs za finansiranje programa i projekata lokalnih samouprava  
  4. Konkurs za uključivanje udruženja građana u završnu fazu izrade i proces implementacije Strategije   

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail  omladina@mos.sr.gov.yu