Home [konkursi] Finansiranje programa i projekata iz oblasti turizma na teritoriji grada Beograda

Finansiranje programa i projekata iz oblasti turizma na teritoriji grada Beograda

67
0

 GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA, Sekretarijat za privredu u p u ć u j e P O Z I V za dostavljanje prijava za  FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, U 2008. GODINI, PUTEM DODELE SREDSTAVA.Finansiraće se projekti i programi koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva: – doprinose promociji turističkih mogućnosti i obogaćuje turističku ponudu Beograda;
– podižu nivo kvaliteta turističke i ugostiteljske usluge na teritoriji grada Beograda;
– doprinose afirmaciji atraktivnih turističkih manifestacija;
– doprinose uvođenju novih programa u turističku ponudu, kojom bi se promovisale ambijentalne celine grada Beograda;
– drugi posebni ciljevi koji doprinose razvoju turizma Beograda.

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i institucije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda, i to:
a) lokalne vlasti,
b) nevladine organizacije,
v) univerziteti,
g) instituti,
d) stručne asocijacije,
đ) sindikati,
e) druge neprofitne institucije.
Za finansiranje programa i projekata iz oblasti turizma namenjeno je 5.000.000 dinara.

Podnosilac prijave mora da dostavi:
(1) prijavu na ovaj poziv;
(2) izvod o registraciji izdat od nadležnog organa, ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja ovog poziva, dostavljen kao original ili overena fotokopija (čiji original nije stariji od šest meseci od dana objavljivanja poziva);
(3) fotokopiju osnivačkog akta (sa svim promenama i dopunama) i statuta (ukoliko postoji);
(4) budžet projekta (specifikacija troškova) za realizaciju predloženog programa i projekta (isključivo izraženi dinarima), sa pečatom i potpisom odgovornog lica;
(5) izjavu overena pred nadležnim državnim organom (obrazac I);
(6) izvod iz registra – matični broj (fotokopija);
(7) potvrdu o izvršenoj registraciji (poreski identifikacioni broj) – PIB (fotokopija);
(8) karton deponovanih potpisa kod poslovne banke (fotokopija).
Postupak dodele sredstava sprovodi komisija, koju rešenjem obrazuje sekretar Sekretarijata za privredu. Prioritet u dodeli sredstava imaće programi (projekti) podnosioca prijava na osnovu kriterijuma datih u „Uputstvu”.

Nakon izvršenog izbora, Sekretarijat za privredu sklopiće ugovore sa nosiocima programa i projekata. Uputstvo, kao i obrazac prijave, mogu se preuzeti u Sekretarijatu za privredu, Beograd, Masarikova 5/XVIII, ili dna ove strane.

Rok za podnošenje predloga projekata je 28. mart 2008. godine, do 16 časova.

Dodatne informacije na brojeve telefona: 3061-638, 3061-522 i 3061-782. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Uputstvo i obrazac možete preuzeti ovde (Word fajlovi):
     Upuststvo
     Prijava