Mladi treba da oblikuju društvo po svojoj meri

0

 „Trag fondacija u okviru programa „Pokret Polet“ pruža finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva i mladim istraživačima da se bave istraživanjem socio-ekonomskih javnih politika i da procesom javnog zagovaranja iste unapređuju. Iako imamo predviđenu i novčanu naknadu za učešće na istraživačko-edukativnom programu za mlade, primetili smo da mladi nisu bili motivisani novcem, već entuzijazmom, verom i željom za društvenim promenama. Upravo zbog progresivnih ideja i energije koju mladi donose smatram da treba da predvode progres ovog društva i da im treba dati priliku da njihove brojne inicijative realizuju i oblikuju društvo po svojoj meri“, izjavila je Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja je nedavno objavila drugi konkurs za program za mlade istraživače/ -ice „Pokret Polet“.

  1. Šta je program “Pokret Polet” i koji je njegov cilj?

Program „Pokret Polet“ osmišljen je sa ciljem da podržimo udruženja građana i povežemo ih sa mladim istraživačima u zajedničkim naporima da utiču na promene javnih politika koje će Srbiju približiti standardima na putu ostvarenja članstva u EU. Važnost ovog projekta su prepoznali predstavnici EU i finansijski ga podržali. Ovaj projekat se tematski fokusira na socio-ekonomski razvoj i kroz njega zajednički utičemo na politike iz domena socijalne zaštite, radnih prava i socijalnog preduzetništva. Uz edukacije i mentorski rad, udruženja građana i mladi istraživači sprovode kampanje javnog zagovaranja na nacionalnom ili lokalnom nivou i trude se da sistemski reše neke od problema koje su prepoznali u svojim zajednicama ili u čitavoj Srbiji.

  • Možete li podeliti više informacija o vrstama aktivnosti koje će mladi istraživači sprovoditi sa organizacijama civilnog društva u svojim lokalnim zajednicama?

Mladi istraživaći će tokom trajanja programa prevashodno biti usmereni na istraživanje javnih politika i kroz saradnju sa organizacijama predlagati na koji način bi politike trebalo prolagoditi da više odgovaraju potrebama građana. Osim toga, mladi će biti uključeni u aktivnosti javnog zagovaranja koje organizacije sprovode na terenu. Najčešće su u pitanju okrugli stolovi na koje su pozvani eksperti za određenu temu, donosioci odluka, predstavnici civilnog društva i mladi istraživači, koji na takvoj vrsti događaja imaju priliku da predstave svoje istraživanje. Osim okruglih stolova česte su i ulične akcije, javne debate, konferencije, prikupljanje potpisa za peticiju i raznovrsne promotivne aktivnosti.

Takođe, pored istraživanja javnih politika, organizacije često sprovode i druga istraživanja za koja im je potrebna pomoć istraživača pri sastavljanju upitnika, sprovođenja intervjua ili fokus grupa, prikupljanja podataka putem anketa ili čak i analiziranje nekih segmenata istraživanja.

  • Koja su vaša očekivanja od učesnika u programu nakon završetka devetomesečnog edukativno-istraživačkog programa?

Za nas iz Trag fondacije ključno je da senzibilišemo mlade da se uključe u procese donošenja odluka i da to rade u sinergiji sa udruženjima građana. Osim toga, svako novo znanje koje istraživači steknu na ovom programu za nas predstavlja veliki uspeh.

Ovaj program ne garantuje zaposlenje nakon završetka, ali ja se nadam i verujem da će nakon ovog programa šansa mladima za zaposlenjem barem u civilnom sektoru biti daleko veća. U prvom ciklusu podrške oko 90% mladih koji su primljeni na ovaj program bilo je nezaposleno, po završentku programa statistika je obratna, dakle nekih 90% posto mladih je našlo posao.

  • Kakvi su konkretni rezultati postignuti nakon prvog ciklusa programa za mlade istraživače? Da li je došlo do nekih promena u lokalnim zajednicama?

Preporuke za sistemska unapređenja koja su bila rezultat istraživanja sprovedenih od strane prve generacije mladih istraživača, bile su ključne za ostvarivanje promena u zajednicama, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Zahvaljujući sprovedenim analizama lokalnih dokumenata, istraživanju potreba zajednice i razvijanjem preporuka, opština Požega danas sprovodi jednu inovativnu uslugu – Klub za osobe sa smetnjama u razvoju, gde će se realizovati aktivnosti individualnog i grupnog rada sa osobama sa smetnjama u razvoju, koje doprinose njihovom osposobljavanju za samostalan život, aktiviranju njihovih psiho-motornih, intelektualnih, kreativnih, radnih potencijala.

Takođe, zahvaljujući saradnji mladih istraživača i nevladinih organizacija u oblasti radnih prava, razvijen je Predlog za dopunu Zakona o radu, koji će obezbediti pravo na dostojanstven rad i izjednačiti položaj radnica van radnog odnosa sa radnicama u radnom odnosu, sa posebnim osvrtom na regulisanje materinske zaštite. Vlada Republike Srbije je dala mišljenje o Predlogu zakona za koji je rekla da bi Predlog predstavljao dobru polaznu osnovu za izmenu Zakona o radu.

Dakle, sada možemo da kažemo da su neke promene vidljive u lokalnim zajednicama, da su brojne Odluke usvojene i da su mnogi razgovori pokrenuti na nacionalnom nivou. Najveće rezultate ćemo moći da sagledamo i analiziramo nakon što se ove usvojene izmene implementiraju na određeni period, pa će tada biti prostora da razgovaramo o stvarnom uticaju koji je ostvaren u zajednici.

Konkurs za program za mlade istraživače/-ice, namenjen akademskim građanima starosti do 30 godina, otvoren je do 22. oktobra 2023. godine, a više informacija može se pronaći na sledećem linku: https://pokretpolet.tragfondacija.org/pokret-polet-otvoren-je-poziv-za-mlade-istrazivace/

Previous articleAudicija za JukeVox – hor za decu i mlade
Next articleOd karijernog kompasa do veštačke inteligencije u obrazovanju, ovogodišnji EduFair biće poslastica za roditelje i učenike svih uzrasta