Home [stipendije] Konkurs za stipendiranje 200 mladih istraživača – doktoranta

Konkurs za stipendiranje 200 mladih istraživača – doktoranta

118
0

 MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE objavljuje VI Konkurs ZA STIPENDIRANJE 200 MLADIH ISTRAŽIVAČA – DOKTORANATA ZA ŠKOLSKU 2007/2008. GODINU RADI UKLJUČIVANJA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE MINISTARSTVA I ZA ZAVRŠETAK DOKTORSKIH STUDIJA U AKREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA

I OBLAST ANGAŽOVANJA
Ministarstvo nauke (u daljem tekstu: Ministarstvo) po ovom konkursu dodeljuje stipendiju mladim istraživačima – doktorantima i uključuje ih u realizaciju naučnoistraživačkih projekata, koji sefinansiraju iz Budžeta Republike, a realizuju u institutima, istraživačkorazvojnim jedinicama i na fakultetima, i to u sledećim oblastima:
fizika(10stipendija),
hemija (15 stipendija),
biologija(15stipendija),
matematika i mehanika (10 stipendija),
medicinske nauke (20 stipendija),
geonauke(6 stipendija),
društvene nauke (25 stipendija),
istorija, arheologija i etnologija (7 stipendija),
književnost i jezik(5 stipendija),
mašinstvo i industrijski softver (10 stipendija),
informatika, elektronika i telekomunikacije (25 stipendija),
saobraćaj, građevinarstvo, arhitektura i upravljanje vodama (10 stipendija),
materijali i hemijske tehnologije (10 stipendija),
energetsketehnolrgije(7stipendija),
biotehnika i biotehnologije (25 stipendija).

U toku trajanja stipendiranja, stipendista treba da završi doktorske studije i odbrani doktorsku disertaciju u najkraćem roku predviđenim Zakonom o visokom obrazovanju i statutom fakulteta, a najduži u roku
od 4 godine od dana dobijanja stipendije.

II USLOVI KONKURSA :
Pravo učešća na konkursu imaju magistri nauka i diplomirani studenti upisani na doktorske studije, koji ispunjavaju sledeće uslove:
magistri nauka, rođeni 1976. godine ili kasnije, sa prosečnom ocenom na postdiplomskim studijama najmanje 9 (devet).i sa prijavljenom doktorskom disertacijom,
diplomirani studenti upisani na doktorske studije, rođeni 1981. godine ili kasnije, sa prosečnom ocenom na osnovnim studijama najmanje 9 (devet), odnosno najmanje 8,5 u oblasti prirodnih, tehničkih i biotehničkih nauka,
sa znanjem najmanje jednog stranog jezika (engleski, nemački, francuski, ruski), sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije,
nezaposleni.

Ministarstvo će uzeti u razmatranje i prijave kandidata starijih za godinu dana, uz adekvatne dokaze, ukoliko su bili na odsluženju vojnog roka, odnosno ako je produženje studiranja nastalo zbog porodiljskog odsustva.
U prijavi kandidat navodi oblast angažovanja prema konkursu za koju konkuriše, kao i bliže tematsko područje svog opredeljenja za naučni rad i usavršavanje.

Stipendije se dodeljuju prema ranglisti kandidata za svaku oblast, formiranu na osnovu uslova konkursa. Izbor projekta na kome će biti angažovan izvršiće kandidat nakon donošenja odluke o dodeli stipendije, a na osnovu uvida u projekte koje finansira Ministarstvo. Ukoliko se kandidat već opredelio za određeni projekat, poželjno je da u konkursnoj dokumentaciji podnese i pisanu saglasnost rukovodioca projekta o prihvatanju kandidata. Saglasnost za angažovanje na predloženom projektu daje Ministarstvo. Kandidat i rukovodilac projekta su dužni da usaglase program rada na doktorskoj disertaciji kandidata i na projektu.

Pri dodeli stipendija vodiće se računa i o ravnomernijoj regionalnoj raspodeli stipendija. Stipendija se produžava svake godine u zavisnosti od postignutih rezultata u radu na projektu, položenih ispita na doktorskim studijama, kao i uspešnosti rada na doktorskoj disertaciji. Ministarstvo obezbeđuje sredstva za stipendiju istraživaču – doktorantu mesečno, tokom cele godine, kao i naučnoistraživačkoj organizaciji za deo materijalnih troškova za rad istraživača – doktoranta naprojektu.

Kandidatima, koji ispunjavaju uslrve konkursa i za koje se drnese odluka o dodeli stipendije, a u toku su obavljanja obaveznog staža (lekari, farmaceuti, itd.) isplata stipendije će započeti po dostavljanju dokaza o završetku staža.

Uzajamna prava i obaveze definišu se ugovorom.

Korisnik stipendije Ministarstva ne može istovremeno da koristi druge stipendije ili kredite, odnosno dužan je da po dobijanju ove stipendije prestane sa njihovim korišćenjem.

Korisnik stipendije se obavezuje da ostane u zemlji, po završetku stipendiranja, onoliko vremena koliko je dobijao stipendiju. U slučaju neispunjenja ove obaveze korisnik stipendije vraća Ministarstvu, u roku od dve godine, celokupan primljeni iznos stipendije, revalorizovan prema visini stipendije u mesecu kada je utvrđena obaveza vraćanja stipendije.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati – doktoranti koji konkurišu za stipendiju Ministarstva popunjavaju PRIJAVU na konkurs (poseban obrazac)
i uz prijavu podnose sledeću dokumentaci|u:
diplomu ili uverenje o završenom fakultetu (overenu kopiju),
dokaz o stečenom akademskom stepenu magistra nauka (overenu kopiju),
uverenje nadležnog organa fakulteta o položenim ispitima na osnovnim studijama, odnosno na magistarskim – za magistre nauka, sa ocenama iz svih predmeta, kao i prosečnom ocenom na studijama (overenu kopiju),
uverenje nadležnog organa fakulteta o upisu na doktorske studije, a za magistre nauka uverenje o prijavljenoj doktorskoj disertaciji, odnosno prihvaćenoj temi doktorata (overenu kopiju),
dokaz o znanju stranih jezika (sertifikat – overena kopija, ili potvrda fakulteta sa naznakom broja semestara),
kopiju ugovora o ranijem korišćenju stipendije Ministarstva nauke, stipendije Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka (ako je kandidat koristio navedene stipendije),
preporuku najmanje dva profesora sa fakulteta (original),
Izvod iz evidencije nezaposlenih lica (original – star najviše 15 dana)
dokaz o stalnom mestu prebivališta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija lične karte),
kraću biografiju sa bibliografijom objavljenih radova.

PRIJAVA sa dokazima 6 ispunjavanju navedenih uslova dostavlja se Ministarstvu nauke preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, Nemanjina broj 22-26, Beograd. Obrazac „Prijava na konkurs" može se preuzeti sa web-portala Ministarstva: www.mntr.sr.gov.yu kao i u Ministarstvu, u Sektoru za razvoj naučnoistraživačkih kadrova, utorkom i četvrtkom od 13 do 15 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona (011) 2687-480.

IV DODELA STIPENDIJE
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 20.12.2007. Ministarstvo će utvrditi ranglistu kandidata i doneti odluku o dodeli stipendije najkasnije do kraja januara 2008. godine. Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa pisanim putem. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Naredni konkurs za stipendiranje mladih istraživača – doktoranata, za školsku 2007/2008. grdinu, Ministarstvo će objaviti februara 2008. godine.