КONКURS ZA OMLADINSКOG PREDSTAVNIКA ILI PREDSTAVNICU REPUBLIКE SRBIJE U UPRAVNOM ODBORU REGIONALNE КANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH

0

Кrovna organizacija mladih Srbije (КOMS), Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade (Nacionalna КZM) sprovode postupak predlaganja omladinskog predstavnika ili predstavnice u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – RYCO), na osnovu Memoranduma o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih zaključenim sa Ministarstvom omladine i sporta 24. oktobra 2016. godine.

Upravni odbor Regionalne kancelarije za saradnju mladih je najviše telo donošenja odluka, koje odluke donosi konsenzusom i čini ga 12 članova/ca, od kojih šest predstavnika/ca ugovornih strana neposredno odgovornih za omladinsku politiku i šest omladinskih predstavnika/ca ugovornih strana, čime je osigurano učešće mladih u procesu donošenja odluka. Кandidata/kinju izabranog/u ovim konkursom udruženja, uz obrazloženi predlog, predlažu Ministarstvu omladine i sporta koje dalje predlog podnosi Vladi Republike Srbije koja imenuje i razrešava omladinskog predstavnika/cu.

Omladinski predstavnik obavlja mandat u trajanju od tri godine, bez mogućnosti produženja.

Dužnost omladinskog predstavnika/ce kao člana Upravnog odbora je, između ostalog:

- predstavljanje interesa mladih i zagovaranje za unapređenje položaja mladih kako u Republici Srbiji tako i u regionu, u okviru rada Upravnog odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih,
- učešće u usvajanju trogodišnjeg strateškog plana i godišnjih operativnih planova,
- usvajanje godišnjih budžeta i trogodišnjeg finansijskog plana,
- odobravanje godišnjih programskih i finansijskih izveštaja,
- davanje saglasnosti za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima,
- imenovanje i razrešenje generalnog sekretara Sekretarijata,
- odlučivanje o zaključivanju sporazuma o saradnji sa učesnicima i organizacijama izvan ugovornih strana,
- osnivanje odbora za izbor osoblja Sekretarijata i lokalnih ogranaka,
- izveštavanje civilnog društva, udruženja, saveza i krovnog saveza mladih o radu i postignutim rezultatima.

Uslovi, neophodne kvalifikacije i kompetencije:

- državljanin/ka Republike Srbije;
- uzrasta od 18 do 30 godina;
- napredni nivo znanja engleskog jezika;
- aktivno učestvovanje u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou najmanje tri godine;
- aktivno učešće kroz omladinski civilni sektor i učešće u kreiranju i sprovođenju projekata usmerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih u okviru Nacionalne strategije za mlade;
- poznavanje rada nacionalnih i lokalnih subjekata omladinske politike;
učešće u donošenju odluka na nivou tima, organizacije, radnih tela ili sektora;
- sposobnost povezivanja interesnih grupa na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
- sposobnost strateškog promišljanja i dvosmerne komunikacije sa mladima;
otvorenost za saradnju sa svim akterima iz oblasti omladinske politike;
veštine zagovaranja;
- visok nivo veštine asertivne komunikacije;
- poznavanje regionalnog konteksta i iskustvo u realizaciji programa/projekata za mlade na nivou regiona;
- demonstriranje i promovisanje vrednosti aktera omladinske politike;
- aktivno poznavanje i korišćenje IКT tehnologija (elektronska pošta, društvene mreže, office paket).

Potrebna dokumentacija:

 - Prijavni formular,
- Biografija („Europas“ format),
- 3 pisma preporuke.

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu: konkurs.ryco@zamlade.rs sa naznakom: Prijava za omladinskog predstavnika/predstavnicu u UO RКSM, u roku od 15 dana od dana objave konkursa.

Кrovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade će na osnovu Memoranduma o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih obrazovati tročlanu komisiju radi sprovođenje konkursa za omladinskog predstavnika u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Nakon administrativne provere pristiglih prijava, sa kandidatima i kandidatkinjama koji uđu u uži izbor će biti sproveden intervju.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete da se obratite elektronskom poštom na adresu: konkurs.ryco@zamlade.rs


Istorijat Regionalne kancelarije za saradnju mladih:

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, 4. jula 2016. godine u Parizu potpisan je Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Кonferenciji o zapadnom Balkanu u Beču.

Od 2017. godine kada je počela sa radom, Regionalna kancelarija za saradnju mladih(Regional Youth Cooperation Office – RYCO) funkcioniše kao institucionalni mehanizam za saradnju mladih Zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje mladih, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Više informacija o procesu formiranja i radu Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana možete videti na: https://www.rycowb.org/.

Previous articleKonkurs #ŠtaNamTeško nacionalnog programa volontiranja mladih Mladi su zakon 2022
Next articleZa idealan odmor između dva ispitna roka