Home [konkursi] Konkurs za sufinansiranje nezaposlenih postdiplomaca

Konkurs za sufinansiranje nezaposlenih postdiplomaca

38
0

 Pravo učešća na Konkursu imaju nezaposlena lica sa visokom stručnom spremom koja su završila osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i upisala su poslediplomske studije – studije drugog stepena i to isključivo:Specijalističke akademske studije koje predstavljaju viši nivo studija u odnosu na diplomske akademske studije – master,

 gde ukupan broj bodova sa završetkom specijalističkih akademskih studija uključujući i bodove ostvarene na prethodno završenim osnovnim i diplomskim akademskim studijama iznosi 360 ESPB bodova;
Specijalističke strukovne studije koje predstavljaju viši nivo studija u odnosu na osnovne strukovne studije, gde ukupan broj bodova sa završetkom specijalističkih strukovnih studija uključujući i bodove ostvarene na prethodno završenim osnovnimstudijama iznosi od 240 do 360 ESPB bodova.

Novčana pomoć se dodeljuje za 147 lica u trajanju od 12 meseci u iznosu od 14.000,00 dinara mesečno.

USLOVI ZA FINANSIRANJE:
Da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje;
Da lice ima prosečnu ocenu najmanje 8,00 ostvarenu u toku osnovnih studija;
Da lice nije korisnik bilo koje domaće ili inostrane stipendije;
Da se poslediplomske studije-studije drugog stepena ne finansiraju iz budžeta;
Konkursom ne mogu biti obuhvaćena lica koja su jednom finansirana po ovom programu od strane NSZ ili se trenutno nalaze u programu finansijske podrške (dodatnog obrazovanja i obuke i subvencionisanog zapošljavanja).

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:
Popunjen obrazac zahteva za dodelu novčane pomoći koji se dobija u nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili ga možete preuzeti u pdf formatu
Potvrda sa fakulteta o vrsti upisanih poslediplomskih studija-studija drugog stepena sa ukupnim brojem ESPB bodova koji se završetkom poslediplomskih studija-studija drugog stepena ostvaruju;
Dokaz o uspehu u toku osnovnih studija (overena fotokopija diplome);
Dokaz o dosadašnjem uspehu na poslediplomskim studijama-studijama drugog stepena (overena fotokopija indeksa);
Dokaz o radnim uspesima i nagradama ostvarenim u toku poslediplomskih studija;
Izvod sa evidencije nezaposlenih lica sa napomenom savetnika za zapošljavanje da li je lice koristilo sredstva NSZ po programu «talenata» ili se trenutno nalaze u programu dodatnog obrazovanja i obuke ili subvencionisanog zapošljavanja. Ukoliko se radi o izbeglom i raseljenom licu i napomenu da pripada toj kategoriji lica;
Za kategoriju lica sa invaliditetom ili kategoriju lica sa faktorom otežane zapošljivosti, dokaz o postojanju invalidnosti, odnosno faktora otežane zapošljivosti (Rešenje o utvrđenoj invalidnosti, odnosno nalaz Medicine rada);
Lica koja pripadaju romskoj etničkoj manjini dostavljaju Izjavu na propisanom obrascu Nacionalne službe za zapošljavanje.

OBAVEZE LICA:
Da redovno, na svaka 3 meseca, tokom perioda finansiranja obaveštava Nacionalnu službu za zapošljavanje o toku poslediplomskih studija-studija drugog stepena (lični kontakt);
Da u roku od 10 dana obavesti Nacionalnu službu o novonastalim okolnostima u slučaju promene statusa utvrđenog uslovima Konkursa (zaposlenja ili radnog angažovanja, dobijanja stipendije);
Da dostavlja kopije potvrde (uverenja) nadležnog fakulteta o overi i trajanju semestra i indeksa nakon isteka prvih i nakon isteka drugih 6 meseci za vreme trajanja finansiranja.

OSTALE INFORMACIJE:

Konkurs za sufinansiranje lica koja su upisala poslediplomske studije-studije drugog stepena otvoren je od 13 . novembra do 01. decembra 2007. godine.

Podnošenje zahteva i potrebne dokumentacije vrši se u nadležnoj filijali za zapošljavanje gde je nezaposleno lice evidentirano.

Odluka o dodeli novčane pomoći biće doneta u roku od 15 dana od dana završetka Konkursa.

O međusobnim pravima i obavezama između Nacionalne službe za zapošljavanje i lica upisanog na poslediplomske studije kome je odobreno sufinansiranje zaključiće se Ugovor.