Home [konkursi] Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje broda – Brod teatar

Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje broda – Brod teatar

63
0

work1.jpegKonkurs se raspisuje na osnovu Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma (UJA, SAS, DAB, DaNS), koji je i sastavni deo ovog Raspisa.

I PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonsko rešenja uređenja broda BROD TEATAR koji bi plovio plovnim putevima AP Vojvodine. Idejno rešenje će služiti za dalji rad na realizaciji projekta.

Brod se sastoji od prilaznog platoa, potpalublja barže i prostora na platou barže gde je neophodno projektovati tražene sadržaje. Lokacija predviđena za dispoziciju broda nije definisana, jer će BROD TEATAR ploviti i pristajati na svim rekama i kanalima na području Vojvodine i šire, tako da mora biti prilagođen tim uslovima funkcionisanja.

U okviru idejnog arhitektonsko rešenja kompleksa potrebno je definisati:
– fizičku strukturu i organizaciju prostora, u okviru zadate namene;
– idejno arhitektonsko rešenje objekta i pratećih sadržaja, prema programu investitora;
– funkcionalno, vizuelno i ambijentalno uklapanje broda BROD TEATAR u okruženje.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu za idejno arhitektonsko rešenje broda BROD TEATAR imaju sve arhitekte, studenti arhitekture, pojedinačno ili timski sa teritorije Republike Srbije, s tim da u timu imaju bar jednog odgovornog projektanta sa licencom za obavljanje stručne prakse u Srbiji. Na konkursu ne mogu učestvovati:
– članovi žirija;
– izvestioci;
– članovi Sekreterijata konkursa.

III VRSTA KONKURSA

Konkurs je opšti.

IV ZADATAK KONKURSA

Prema zadatku konkurs je projektni.

V OBLIK KONKURSA

Konkurs je jednostepeni.

VI NAČIN I PREDAJA RADA

Konkurs je anonimni.

VII ŽIRI I IZVESTIOCI

Članovi žirija su:

– Prof. Dr Radivoje Dinulović,dipl.inž.arh.– Predsednik žirija
– Ratko Radivojević, glumac i režiser – predstavnik investitora
– Sava Maletić, kapetan unutrašnje plovidbe– predstavnik investitora
– Marko Lagator, dipl.inž.maš. – predstavnik investitora
– Miroslav Krstonošić, dipl.inž.arh. predstavnik DaNS-a
– Leonid Nešić, dipl.inž.arh. predstavnik DaNS-a
– Dušan Miladinović, dipl.inž.arh. predstavnik DaNS-a

Izvestioci:

– Milan Popov, dipl.inž.arh.
– Branislav Vujinović, brodograđ. inž.

VIII DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

Rok za registraciju učesnika i podizanje konkursnih podloga……………………. 20.10. – 02.11. 2007.

Rok za dostavljanje pitanja…………………………………………………………………… 05. novembar 2007.

Rok za dostavljanje pisanih odgovora na pitanja…………………………………….. 09. novembar 2007.

Rok za slanje i predaju radova……………………………………………………………… 14. decembar 2007.

Rad izvestilaca…………………………………………………………………………………… 15. – 18. dec. 2007.

Rad žirija – ocenjivanje konkursnih radova…………………………………………… 18. – 21. dec. 2007.

Objavljivanje rezultata konkursa……………………………………………………………. 22. decembra 2007.

Izložba projekata pristiglih na konkurs……………………………………………………. kraj decembra 2007.

1. Registracija učesnika i podizanje konkursnih podloga

Za učešće na konkursu arhitekte i studenti arhitekture se mogu prijaviti Sekreterijatu konkursa u Društvu arhitekata Novog Sada e-mail-om ili lično. Prijava treba da sadrži:
– Podatke za komunikaciju – ime i prezime (ne ime autora), adresu, brojeve telefona i faksa, e-mail;
Kada dokumenta za registraciju učesnika budu primljena, podloge za konkurs se mogu podići u Društvu arhitekata Novog Sada, Miletićeva 20, Novi Sad, radnim danom od 9 do15 časova.

2. Pitanja i odgovori

Svaki učesnik kojem su potrebne dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa uslovima konkursa ili podlogama za konkurs, može da pošalje svoju listu pitanja Sekretarijatu konkursa e-mail-om, do 05.11.2007. godine. Na pristigla pitanja biće odgovoreno u formi cirkularnog pisma koje će biti poslato svim učesnicima do 09.11.2007. Ovaj dokument će se smatrati integralnim delom podloga za konkurs.

3. Podloge za konkurs

Podloge za konkurs sadrže:
– Projektni zadatak za izradu idejnog arhitektonskog rešenja broda BROD TEATAR.
– Grafičke priloge
— Plan svih nivoa barže – broda (1:50)
— Kontruktivni elementi broda
– Fotografije broda

4. Sadržaj i oprema konkursnih radova

Učesnici konkursa treba da, u okviru konkursnih radova, dostave sledeće priloge:

– grafički prilozi (najviše četiri plakata formata 100x70cm, vertikalno ili horizontalno orijentisanih, u boji)
— osnove svih nivoa, izgledi i preseci (1:50);
— šematski prikaz funkcionalnih zona;
— prostorni prikazi broda BROD TEATAR;
– opis projekta, koji treba da sadrži:
— tekstualno obrazloženje (najviše tri strane A4 formata), sa katalogom grafičkih priloga (svi nivoi, preseci i izgledi broda, umanjeni, na A4 formatu) – u dvanaest primeraka.
– dva CD-ROMa, na kojima treba da se nalazi:
— kompletna prezentacija rada (grafički i tekstualni prilozi) u .pdf formatu;
— tri slike u .jpg formatu, koje predstavljaju projekat, za katalog izložbe;
– kovertu sa podacima o autoru, koja treba da sadrži:
— ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail autora projekta, tj. vođe tima u slučaju da se radi o timskom projektu;
— način raspodele novčane nagrade, u slučaju da se radi o timskom projektu;
— izjavu u kojoj se autor / autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora, i da li pristaje na otkup.

Svi prilozi konkursnih radova (svaki list grafičkih priloga, prva strana svakog primerka tekstualnog obrazloženja, omot diska i koverta sa podacima o autoru rada) treba da budu da budu označeni alfa-numeričkom šifrom od osam karaktera (šest cifara i dva slova na kraju) po izboru učesnika. Šifra treba da se nalazi u gornjem desnom uglu lista, karakteri treba da budu 1cm visoki. Nikakav drugi znak identifikacije, osim ove šifre, ne sme da se nalazi ni na jednom od priloga konkursnog rada.

Pri predaji, konkursni radovi moraju biti upakovani sa naznačenom šifrom rada. Nekompletne radove Žiri neće razmatrati.

5. Predaja radova

Učesnici konkursa moraju svoje radove dostaviti Sekreterijatu konkursa u Društvu arhitekata Novog Sada najkasnije do roka navedenog u Stavu VIII, Dinamika konkursnih aktivnosti tj. do 14. decembra 2007.godine do 17 časova.

Radove treba lično predati ili poslati na sledeću adresu:
Društvo arhitekata Novog Sada
Svetozara Miletića 20
21000 Novi Sad

Radovi koji su poslati poštom moraju imati čitak službeni poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje, koji ne sme biti posle predviđenog roka predaje, kao i ime i prezime pošaljioca (ne autora) sa potpunom adresom. Prilikom predaje rada poštom učesnici su dužni da telegramom obaveste Raspisivača o poslatom radu.

Pri neposrednoj predaji konkursnog rada, Sekreterijat će izdati potvrdu o prijemu.
Radovi koji stignu posle naznačenog roka u raspisu konkursa neće biti razmatrani od strane Žirija.

IX NAGRADE

Ukupan fond za nagrade iznosi 400.000,00 dinara.

Nagrade su sledeće:

– prva nagrada…………………………………200.000,00 dinara
– druga nagrada……………………………….100.000,00 dinara
– treća nagrada………………………………..50.000,00 dinara

Investitor će otkupiti dva predloga po ceni od po 25.000,00 dinara.

X PRAVA I OBAVEZE POSLE KONKURSA

Investitor je obavezan da autoru prvoplasiranog rada poveri izradu dalje tehničke dokumentacije. Investitor i Autor dogovorno određuju registrovanu Organizaciju za izradu dokumentacije, sa kojom Autor, kao idejni nosilac, radi na dokumentaciji. Autor zadržava autorsko pravo u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Cena za izradu dalje projektne dokumentacije formiraće se na osnovu cenovnika Inženjerske Komore Srbije.

Predsednik Društva arhitekata Novog Sada
Lazar Kuzmanov, dipl.inž.arh.