Home [stipendije] konkurs za dodelu stipendija za 2012-2013. godinu za studente iz Srbije koji...

konkurs za dodelu stipendija za 2012-2013. godinu za studente iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj za nivo master II i doktorate

41
0

reketU želji da unapredi saradnju između Francuske i Srbije i da podstakne mobilnost studenata iz Srbije, Francuski institut u Srbijije obnovio  konkurs za dodelu stipendija za 2012-2013. godinu za studente iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj za nivo master II i doktorate.

Biće dodeljeno oko dvadeset stipendija  koje će pokriti troškove školarine, života u Francuskoj, kao i socijalnog osiguranja. Studenti koji budu izabrani imaće status „stipendiste Francuske Vlade”
Francuski institut u Srbiji može takođe da dodeli « parcijalne stipendije » koje pokrivaju troškove školarine i socijalnog osiguranja, a studentu omogućavaju sticanje statusa „stipendiste Francuske Vlade”. Ostatak troškova može da snosi preduzeće, opština ili sam student…(cf. nove mogućnosti za rad za vreme studiranja), www.campusfrance.org/fr/page/travailler-pendant-ses-etudes.

 1. master II, stipendija u trajanju od 10 meseci
 2. doktorat, stipendija omogućava da se naizmenično boravi u Srbiji i u Francuskoj u periodu od 3 uzastopne godine, s tim što bi student trebalo godišnje da provede u Francuskoj 6 meseci, to jest 18 meseci ukupno, u skladu sa konvencijom o komentorstvu između univerziteta u Srbiji i odabranog Univerziteta u Francuskoj

Pažnja: s obzirom na veliki broj kandidatura  preporučljivo je da se kandidati prijavljuju i  za  druge programe stipendija da bi povećali svoje šanse da studiraju u Francuskoj.
Za više informacija: www.campusfrance.org/fria/bourse/index.html

Studenti koji studiraju prirodne i tehničke nauke, trebalo bi da podnesu kandidaturu za stipendije za solidarni razvoj koje takođe dodeljuje Francuski institut u Srbiji.

Izbor kandidata

Za stipendije koje dodeljuje Francuski institute u Srbiji mogu da konkurišu:

 1. Studenti koji imaju srpsko državljanstvo
 2. koji planiraju da u Francuskoj upišu studije « master II » ili « doktorat »; u izuzetnim slučajevima razmatraće se kandidature koje se odnose na određene smerove pri Visokim školama, Institutima za političke nauke…)
 3. koji su završili 4. godinu studija ili će je završiti najkasnije do juna 2012. (osim za studente koji podnose kandidaturu za prethodno pomenuto posebno školovanje)

Razmatraće se kandidature koje su dostavljene direktno, običnom ili elektronskom poštom Francuskom institutu u Srbiji do 11. marta 2012. Kandidature dospele posle ovog datuma neće biti uzete u obzir.
Ipak, u slučaju da u određenom roku nije prikupljeno dovoljno kvalitetnih kandidatura, Francuski institut zadržava pravo da raspiše novi konkurs.

Kontakt osoba za prijem kandidatura: 
Vesna Adamović

Tel: (011) 302 36 39 – vesna.adamovic@ccf.org.rs
Institut français de Serbie
Zmaj Jovina 11 – 11 000 Beograd

Pre dostavljanja dosijea upoznajte se dobro sa mogućnostima studiranja u Francuskoj


Predlažemo Vam da konsultujete sajt CampusFrance
(www.campusfrance.org)
i da  zakažite sastanak za razgovor u Francuskom institutu u odeljenju CampusFrance : kontakt : maxence.boutet@ccf.org.rs. Rad sa strankama utorkom i četvrtkom od 14h do 17h (uz prethodno zakazivanje).
Za stupanje u kontakt sa bivšim stipendistima Francuske Vlade i za dobijanje njihovih saveta kontaktirajte Udruženje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema (ADEF) www.adef.rs

Pažnja : Upis na visokoškolsku ustanovu (fakultet, Visoku školu itd…) i prijavljivanje za stipendiju su 2 odvojene procedure; studenti treba pažljivo da prate rokove za upis na studijski program koji su izabrali


Sigurnije je odabrati više visokoškolskih ustanova u Francuskoj, u slučaju da kandidat bude odbijen.


Potrebna dokumentacija

Da bi bio uzet u razmatranje, dosije kandidata treba da sadrži :

 1. curriculum vitae
 2. motivaciono pismo na francuskom
 3. detaljan opis školovanja koje student želi da nastavi u Francuskoj, naziv univerziteta ili visokoškolske francuske ustanove na kojima se stiče željena diploma, trajanje školovanja, iznos školarine
 4. kopiju poslednje stečene diplome
 5. spisak položenih ispita sa ocenama
 6. svaki dokument za koji student smatra da bi bio koristan za upotpunjenje dosijea (druge stečene diplome, preporuke profesora…)
 7. dokaz da je već uspostavljen kontakt sa odabranim univerzitetom (univerzitetima) ili visokoškolskom ustanovom

Za doktorate u ko-mentorstvu pristanak oba profesora da zajedno budu mentori

Procedura

Svaka kandidatura najpre će biti razmatrana u Odeljenju za univerzitetsku i naučnu saradnju Francuskog instituta u Srbiji. Tom prilikom biće izdvojeni nepotpuni ili neodgovarajući dosijei i biće izvršen predizbor kandidata prema kriterijumima navedenim u daljem tekstu u tačkama 1 i 2 .
Kandidati koji budu odabrani u prvom krugu biće pozvani na razgovor sa komisijom. Krajem marta 2012. za stipendije za master 2, a krajem aprila za doktorate

Kriterijumi za razmatranje dosijea

Ustanovljeno je 6 podjednako važnih kriterijuma. Razgovor sa kandidatima treba, pre svega, da omogući da se odredi kvalitet kandidata prema 2. i 3. kriterijumu

1) Uspeh tokom studiranja kandidata

Ocene dobijene tokom školovanja, mišljenje profesora…

2) Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje Francuskog instituta u Srbiji

Kao dopunu ostalim kriterijumima, Francuski institut daje prioritet :
– kandidaturama iz oblasti nauke i tehnike koji treba takođe da konkurišu za stipendije za solidarni razvoj
– kandidaturama koje se uklapaju u projekte međuinstitucionalne saradnje koje već postoje ili su u začetku  (saradnja među univerzitetima, naučnim laboratorijama, opštinama itd…).

Posebno će biti razmatrane kandidature i profesionalni projekti koji bi mogli da budu interesantni francuskim preduzećima u Srbiji ili preduzećima  koja tek planiraju da investiraju u Srbiji.

3) Kvalitet projekta nastavka studija ili profesionalnog usavršavanja

Razmatraće se motivisanost kandidata, usklađenost njegove kandidature sa profesionalnim ciljevima…

4) Znanje francuskog jezika

Traži se dobro vladanje francuskim jezikom. U slučaju da članovi žirija nisu uvereni u zadovoljavajući nivo znanja kandidata, mogu od njega zahtevati da polaže test iz jezika i tako mu predlože rešenje za usavršavanje jezika pre polaska u Francusku.
Ipak, mogu se izuzeti studenti koji nameravaju da u Francuskoj nastave studije koje su organizovane kao dvojezične, francusko-engleske, ili koje su na engleskom jeziku.

5) Kofinansiranje


Sa posebnom pažnjom biće razmatrane kandidature studenata koji su predvideli još neki izvor finansiranja osim stipendije (preduzeća, opštine iz Srbije ili Francuske, fondacije itd…)

6) Kvalitet odabranog programa


Žiri ce takođe uzeti u obzir kvalitet odabranog programa

7) Drugo

– Žiri  će  voditi računa o uravnoteženosti odabira kandidata u odnosu na područja (pre svega Univerzitete) sa kojih dolaze.
– S obzirom na velike troškove života u Parizu i postojanje dobrih programa u  drugim univerzitetskim gradovima, žiri će voditi računa da stipendije ne budu dodeljene samo za programe u Parizu.
– Žiri će voditi računa o  uravnoteženoj zastupljenosti disciplina za koje će biti dodeljene stipendije

Najzad, u slučaju suočavanja sa podjednako kvalitetnim kandidaturama, prednost će biti data studentima koji nisu nikada imali mogućnost da duže borave u inostranstvu.

Komisija je jedina koja odlučuje o dodeli stipendija.

Odluke komisije biće saopštene tokom maja 2012. godine.