Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana

0
SHARE

doktor2Gradska opština Palilula raspisuje Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata sportskih udruženja i klubova, organizacija od društvenog značaja i udruženja koja sprovode programe i aktivnosti za decu i mlade, iz oblasti zaštite životne sredine ili usmerene ka socijalno ugroženim kategorijama i licima sa posebnim potrebama.

U skladu sa odlukom Opštinskog veća GO Palilula o raspodeli i korišćenju sredstava za programe i projekte udruženja građana u 2012. godini,

Gradska opština Palilula 26. 12. 2011. raspisuje

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana za 2012. godinu

Uslovi Konkursa:

1. Organizacije koje mogu konkurisati:

• Sportska udruženja i klubovi
• Organizacije od društvenog značaja (npr: Crveni krst, izviđači, dobrovoljna vatrogasna društva i slične organizacije)
• Udruženja koja sprovode programe i aktivnosti za decu i mlade
• Udruženja koja sprovode programe i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine
• Udruženja koja sprovode programe i aktivnosti usmerene ka socijalno ugroženim kategorijama i licima sa posebnim potrebama

2. Udruženja građana mogu da konkurišu za sredstva po sledećim oblastima:

1. finansiranje redovnih aktivnosti organizacije
2. finansiranje promocije i učešća na takmičenjima i manifestacijama
3. organizovanje turnira i takmičenja
4. organizovanje manifestacija iz oblasti kulture, negovanje kulturne baštine i istorijskih tekovina
5. organizovanje aktivnosti tokom prolećnog raspusta
6. organizovanje aktivnosti tokom letnjeg raspusta
7. organizovanje seminara i edukacija za mlade
8. organizovanje programa i aktivnosti za decu i mlade
9. podsticanje i sprovođnje volonterstva i neformalnog obrazovanja
10. organizovanje programa i aktivnosti za udruženja penzionera, RVI, boračkih udruženja
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, zaštita i pomoć licima lečenim od bolesti zavisnosti…)
12. ekologija, zaštita životne sredine i zdravlje građana
13. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i poslovnog sektora
14. podsticanje i razvoj privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
15. razvoj lokalne zajednice i razvoj civilnog društva
16. afirmisanje ljudskih i manjinskih prava
17. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju Gradske opštine Palilula i afirmaciji građanskog aktivizma

3. Pravo konkurisanja za dodelu sredstava na Konkursu imaju registrovana udruženja građana koja do 31. 01. 2012. predaju svoj predlog projekta.

4. Prednost pri odabiru projekata koji će se finansirati imaju udruženja registrovana na teritoriji GO Palilula.

5. Trajanje projekta može da bude maksimalno do kraja budžetske 2012. godine (31. 12. 2012)

6. Projekti se moraju u većinskom delu realizovati na teritoriji Gradske Opštine Palilula.

7. Ukupan iznos sredstava predviđen za udruženja građana po ovom konkursu je 7.000.000 RSD

8. Najmanji iznos sredstava za pojedinačni projekat je 50.000 RSD

9. Najveći iznos sredstava za pojedinačni projekat je 300.000 RSD

10. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

• usklađenost projekata sa svim zahtevima Konkursa
• saradnja sa lokalnom zajednicom
• materijalna i kadrovska opremljenost udruženja građana
• stručnost koordinatora i ključnih stručnjaka uključenih u projekat
• održivost projekta
• ostvareni rezultati udruženja građana predhodnih godina

11. O rezultatima javnog konkursa predsednik Komisije za raspodelu sredstava obaveštava učesnike u roku od dvadeset (20.02.2012.) dana od dana zaključenja sprovedenog postupka javnog konkursa.

Potrebna dokumentacija:
1. Kopija Rešenja o upisu u registar organizacija koje se prijavljuju
2. Kopija Statuta podnosioca prijave.
3. Odluka Upravnog odbora za učešće u javnom konkursu
4. Kopija Statuta svake partnerske organizacije
5. Kopija završnog računa organizacije za  2010. godinu (za 2011. se naknadno dostavlja, pre potpisivanja ugovora ukoliko projekat bude odobren). Organizacije koje su osnovane tokom 2011. nisu u obavezi da dostave završni račun.
6. Potpisane i overene izjave podnosioca projekta i (ukoliko postoji) o partnerstvu
7. Preporuke donatorskih organizacija i institucija
8. Pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog finansiranja ili sufinansiranja ukoliko je predviđeno projektom
9. Obrasci (Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3)

Preuzimanje prateće konkursne dokumentacije:
Palilula Konkurs udruzenja2012.zip (304 KB)

Predlog projekta i prateću dokumentaciju poslati na adresu:
GO Palilula, Takovska 12, 11000 Beograd
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana
sa naznakom oblasti za koju se konkuriše (od navedenih u tački 2 Konkursa)

Dodatne informacije na tel. 3232-578 ili bdavidovic@palilula.org.rs