Home [konkursi] Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije...

Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije

35
0

mladiMinistarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije

,  Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 101/2010), Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Sl. glasnik RS“ broj 20/2011), Razdeo 64. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu,  glava 64.2 Uprava za ljudska i manjinska prava, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, deo sredstava namenjen sprovođenju Dekade inkluzije Roma i Odluke direktora Uprave za ljudska i manjinska prava broj 401-01-27/2011-02 od 27. jula 2011. godine.

raspisuje

KONKURS

Za prijavu projekata  za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije- Razdeo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava.

1. CILJ KONKURSA

Akcionim planom za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji u delu 6. Lični dokumenti, cilj 6.2.Naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i evidentiranje činjenice državljanstva, mera 6.3.3. predviđeno je da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu obezbedi pružanje pravne pomoć u postupcima naknadnog upisa činjenice rođenja, čime bi se doprinelo ostvarivanju prava na upis činjenice rođenja pripadnika romske nacionalne manjine koji do sada nisu upisani u matičnu knjigu rođenih.

 

Za realizaciju ove mere iz budžeta Uprave za ljudska i manjinska prava, dela koji je namenjen sprovođenju Dekade inkluzije Roma izdvojeno je 10.000.000,00 dinara (slovima:desetmilionadinara).

 

2. OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i savezi udruženja (u daljem tekstu: udruženja)  koja su upisana u registar udruženja koji vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: APR) i čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite i unapređivanja ljudskih i manjinskih prava, a koja dostave predlog projekta Upravi za ljudska i manjinska prava na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca za pisanje predloga projekta, u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata.

Prednost imaju udruženja  čiji su ciljevi delovanja unapređivanje položaja Roma.

 1. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma (Sl. glasnik RS 27/09) i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma (Sl. glasnik RS 57/2009).

Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na ostvarivanje prava na upis činjenice rođenja pripadnika romske nacionalne manjine koji do sada nisu upisani u matičnu knjigu rođenih.

Mesto realizacije predloženog projekta treba da obuhvati najviše dve od navedene četiri oblasti: 1. AP Vojvodina, 2. Grad Beograd, 3. Nišavski, Pčinjnski, Jablanički i Toplički okrug  i 4. ostale  jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS) u Srbiji.

 

Predloženi projekti treba da obuhvate sledeće aktivnosti:

 • Organizovanje kampanje i neposredan rad na terenu u romskim naseljima sa ciljem da se pripadnici romske nacionalne manjine upoznaju sa načinom ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matične knjige rođenih.
 • Pružanje stručne pomoći u postupcima upisa činjenice rođenja pripadnika romske nacionalne manjine koji do sada nisu upisani u matičnu knjigu rođenih.

Projekti koji neće biti finansirani:

 • retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
 • kupovina tehničke opreme za potrebe udruženja;
 • programi i projekti kojima se ostvaruje dobit;
 • programi i projekti institucija i organizacija koje nisu registrovane kao udruženja;
 • programi i projekti koji izazivaju netoleranciju i diskriminaciju.
 1. NAČIN FINANSIRANJA

Sa udruženjima čiji program ili projekat bude izabran na konkursu biće potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa Upravom za ljudska i manjinska prava. Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena nosiocu projekta na poseban podračun otvoren isključivo za namene sprovođenja odobrenog  projekta.

Nosilac projekta je dužan da sklopi ugovor sa ovlašćenim revizorom koji će biti plaćen iz budžeta projekta.

Nosilac projekta Upravi za ljudska i manjinska prava dostavlja  mesečni plan sprovođenja aktivnosti i mesečne izveštaje o sprovođenju projekta. Nakon završetka projekta, u sklopu završnog izveštaja, dostavlja se detaljan finansijski izveštaj i izveštaj revizora. Svi izveštaji dostavljaju se na formularima koje prediviđa Uprava za ljudska i manjinska prava, a koji su dostupni na  internet stranici   www.ljudskaprava.gov.rs

 1. PREDVIĐENI BUDŽET

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za sve projekte su 10.000.000,00 dinara (slovima:desetmilionadinara).

Realizacija finansiranja projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Uprave za ljudska i manjinska prava kojim će se definisati uslovi plaćanja.

 1. TRAJANJE PROJEKATA

 

Maksimalno trajanje projekta je do 31. decembra 2011. godine.

 1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA, VREME I NAČIN PRIJAVE

Konkurs je javan i objavljuje se u dnevnom listu „Politika“ i „Večernje novosti“, na internet prezentaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu www.drzavnauprava.gov.rs i Uprave za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Sva zainteresovana udruženja prijavljuju projekte popunjavanjem formulara dostupnog na internet stranici  Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu www.drzavnauprava.gov.rs i Uprave za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs, nakon čega je potrebno dokumentaciju dostaviti poštom.

Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti.

Prijavu čine:

(a) Osnovna dokumentacija:

 • Obrazac predloga projekta, potpisan od strane odgovornog lica udruženja i overen pečatom udruženja;
 • Obrazac budžeta projekta, potpisan od strane odgovornog lica udruženja i overen pečatom udruženja;
 • Biografije predloženog projektnog tima.

(b) Obavezna prateća dokumentacija:

 • Uverenje da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR;
 • Kopija statuta podnosioca prijave overena pečatom APR;
 • Kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2010. godinu koji je dostavljen APRu.

Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu- Uprava za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11 000 Beograd.

Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENJA NAMENJENIH SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA ROMA – NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJE“.

Rok za podnošenje prijave je  26.08. 2011.godine

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do 26.08. 2011. godine (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća ili predata Upravi za ljudska i manjinska prava u Beogradu do 26.08. 2011. godine  u 16.30.

 1. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PREDLOGA PROJEKATA
 • Usklađenost predloga projekta sa ciljevima konkursa – 0 – 10 bodova
 • Jasno opisani problemi i preduslovi realizacije projekta – od 0 do 10 bodova
 • Jasno opisane aktivnosti projekta – od 0 do 10 bodova
 • Jasno opisani mogući rizici i mere za njihovo prevladavanje – 0 do 10 bodova
 • Jasno opisane ciljne grupe – 0 do 10 bodova
 • Jasno opisani i merljivi rezultati projekta – 0 – 10 bodova
 • Održivost projekta – 0 – 5 bodova
 • Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta – 0 – 10 bodova
 • Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju projektnih aktivnosti – 0 – 10 bodova
 • Uključenost pripadnika romske nacionalne manjine u realizaciju projekta – 0 – 15 bodova.

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 100 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

Prilikom odabira projekta Komisija će voditi računa o adekvatnoj regionalnoj pokrivenosti (1. AP Vojvodina, 2. Grad Beograd, 3. Nišavski, Pčinjnski, Jablanički i Toplički okrug  i 4. ostale  jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu JLS) u Srbiji).

Jedno udruženje može realizovati program u najviše dve oblasti.

9. ROK I NAČIN OBJAVLJIVANJA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Odluka o izboru projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 15 radnih  dana od dana zaključenja konkursa. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet prezentaciji Uprave za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Za sva dodatna pitanja, zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskom poštom na sledeću adresu: nvo.konkursi@ljudskaprava.gov.rs .

KONKURS JE OTVOREN OD  05.08.2011.  DO 26.08.2011. GODINE.

Konkursna dokumentacija: