KONKURS za popunu radnih mesta prijemom lica iz građanstva u svojstvu vojnih službenika, u radni odnos na neodređeno vreme, u Medija centru „ODBRANA”:

0
SHARE

mjuza44Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Sektor za ljudske resurse Uprava za kadrove Raspisuje KONKURS za popunu radnih mesta prijemom lica iz građanstva u svojstvu vojnih službenika,  u radni odnos na neodređeno vreme, u Medija centru „ODBRANA”:
1. tehnički urednik – jedan (1) izvršilac,
2. novinar, ujedno urednik – jedan (1) izvršilac,
3. novinar – dva (2) izvršioca,
4. veb dizajner, ujedno urednik – jedan (1) izvršilac,
5. urednik fotografije, ujedno fotoreporter – jedan (1) izvršilac,
6. arhivista, ujedno fotoreporter – jedan (1) izvršilac,
7. referent za pravne i personalne poslove – jedan (1) izvršilac,
8. načelnik odseka – jedan (1) izvršilac,
9. referent za organizaciju događaja – jedan (1) izvršilac,
10. referent – jedan (1) izvršilac i
11. rukovalac klimatizacije, ujedno domar – jedan (1) izvršilac.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
– da je kandidat punoletan,
– da je kandidat državljanin Republike Srbije,
– da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci,
– da je kandidat regulisao vojni rok pod oružjem (za kandidate muškog pola),
– da je kandidat zdravstveno sposoban za službu u Vojsci Srbije.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO RADNO MESTO:
– za radno mesto na rednom broju 1): završena Viša grafička škola, znanje rada na računaru i znanje engleskog jezika,
– za radno mesto na rednom broju 2) i 3): završen Fakultet političkih nauka odgovarajućeg smera ili srodni fakultet, smer novinarstvo. Za radno mesto pod rednim brojem 2) potrebno je uredničko iskustvo od najmanje tri godine, znanje rada na računaru, znanje engleskog jezika, sposobnost komunikacije, sistematičnost u radu, inicijativnost i efikasnost,
– za radno mesto na rednom broju 4): završen Fakultet primenjene umetnosti ili srodan fakultet, smer dizajn, iskustvo u oblasti veb dizajna, poznavanje alata iz paketa „ADOBE CS 3“ (fleš, fotošop, ilustrator i premijer), znanje engleskog jezika,
– za radno mesto na rednom broju 5): završen Fakultet primenjenih umetnosti, smer fotografija ili srodan fakultet i najmanje tri godine radnog iskustva na uredničkim poslovima,
– za radno mesto na rednom broju 6): završen fakultet i iskustvo u poslovima rukovanja fotografskom arhivom, znanje rada na računaru i znanje engleskog jezika,
– za radno mesto na rednom broju 7): završen Pravni fakultet, znanje rada na računaru i znanje engleskog jezika,
– za radno mesto na rednom broju 8): završen Fakultet dramskih umetnosti – grupa za organizaciju, Fakultet političkih nauka ili neki drugi fakultet društvenog usmerenja, smer marketing ili odnosi s javnošću i najmanje 5 (pet) godina iskustva na poslovima u vezi sa organizacijom događaja i promocijom, znanje rada na računaru i znanje engleskog jezika,
– za radno mesto na rednom broju 9) i 10): završen Fakultet dramskih umetnosti – grupa za organizaciju, Fakultet političkih nauka, ili neki drugi fakultet društvenog usmerenja, smer marketing ili odnosi s javnošću, znanje rada na računaru i znanje engleskog jezika i
– za radno mesto na rednom broju 11): završena elektrotehnička škola (VKV) za klimatizera i iskustvo na takvim poslovima u trajanju od najmanje 5 (pet) godina.
Pre prijema u radni odnos, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera.

UZ PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI OBAVEZNO PRILAŽU:
– CV ili kratka biografija,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uverenje o državljanstvu,
– overena fotokopija diplome o stečenoj školskoj spremi,
– uverenje opštinskog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan,
– overena fotokopija radne knjižice i
– potvrda vojnog odseka da je odslužio vojni rok sa oružjem (za kandidate muškog pola).
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos, dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Svi dokazi o ispunjenosti uslova za prijem dostavljaju se kao originali ili overene fotokopije.

IZBORNI POSTUPAK:
Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju sve uslove konkursa za prijem na radno mesto na koje su konkurisali. Sa svim kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak, konkursna komisija razgovarati, a potom će ih i rangirati prema definisanim kriterijumima.
Poziv za razgovor i sva pismena dostavljaju se kandidatu na adresu koju kandidat navede u prijavi na javni konkurs.
Odluku o izboru kandidata doneće nadležni starešina i o njenom sadržaju biće obavešteni svi kandidati koji učestvuju u izbornom postupku.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS:
Prijavu na konkurs, sa priloženim dokazima o ispunjenosti uslova, dostaviti na adresu: Medija centar „Odbrana“, Braće Jugovića 19, Beograd, sa naznakom „Za konkurs“, poštom preporučeno.

U prijavi na konkurs obavezno se navodi ime i prezime kandidata, ime jednog roditelja, JMBG, adresa prebivališta, adresa na koju se kandidatu dostavljaju obaveštenja, broj telefona, radno mesto na koje se kandidat prijavljuje, dosadašnje radno i stručno iskustvo kandidata i podaci o posebnim znanjima i veštinama.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi na traženi način, biće odbačene bez prava na žalbu.