Poziv za finansiranje programa i projekata iz oblasti turizma na teritoriji grada Beograda u 2010. godini

0
SHARE

vesti4GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA , Sekretarijat za privredu raspisuje POZIV za dostavljanje prijava ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2010. GODINI PUTEM DODELE SREDSTAVA

Za finansiranje programa i projekata iz oblasti turizma opredeljena su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara.

Dodela finansijskih sredstava za finansiranje programa i projekata iz oblasti turizma na teritoriji grada Beograda, vrši se u cilju:
• Podsticanja razvoja privrede grada Beograda
• Pozicioniranje grada Beograda kao turističke destinacije
• Povećanja mogućnosti smanjenja nezaposlenosti
• Podsticanja razvoja kongresne industrije
• Afirmacija turističkog potencijala nautičkog turizma
• Razvoj i unapređenje receptivnog turizma
• Ostvarivanja drugih ciljeva koji doprinose razvoju turizma na teritoriji grada Beograda.

Pravo na dostavljanje prijava imaju neprofitne organizacije sa sedištem na teritoriji grada Beograda( univerziteti, instituti, udruženja građana registrovanih kod nadležnih organa u skladu sa zakonom, kao i druge neprofitne institucije).

Uz prijavu, neprofitne organizacije podnose potrebnu dokumentaciju, navedenu u Uputstvu za podnošenje prijava.

Uputstvo za podnosioce prijava i konkursna dokumentacija mogu se preuzeti sa ove stranice (na kraju) ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, ul. Masarikova br 5/XVIII, kancelarija broj 1810, od 9 do 16 sati. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 011/ 3061552; 011/ 3061580, ili putem e-mail-a privreda@beograd.gov.rs.

Način dostavljanja prijava:
Prijave projekta se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to preporučenom poštom ili dostavom lično na pisarnici Gradske uprave grada Beograda Masarikova br. 5/ XVIII, Beograd.
Na koverti mora da piše naznaka„ Finansiranje programa i projekata za podsticanje razvoja turizma na teritoriji grada Beograda- ne otvarati“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu podnosioca prijave.
Koverat treba da sadrži formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom-original i 2 kopije.

Rok za dostavljanje prijava sa pratećom dokumentacijom je 12. april. 2010 godine do 16.00 sati.

Neblagovremene, nepotpune i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Uputstvo
Prijava