KONKURS ZA PRIJAVU PROGRAMA/PROJEKATA I SKUPOVA NEVLADINIH UDRUŽENjA ZA FINANSIJSKU PODRŠKU

0
SHARE

 Nevladina udruženja, u skladu sa ovim Konkursom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, zagovaranja, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Nevladino udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

1. OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Svako nevladino udruženje čija je delatnost od opšteg dobra u Republici Srbiji ima pravo da se prijavi na ovaj Konkurs. Programi/projekti i skupovi će se uzeti u obzir za finansiranje, ako nevladino udruženje zadovoljava sledeće opšte uslove:

Registrovano je i deluje na području Republike Srbije;
Nevladino udruženje treba da ima aktivno telo upravljanja (skupština, upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
Nevladino udruženje treba da ima ljudske i materijalne resurse za sprovođenje prijavljenog projekta/programa ili organizaciju skupa;
Delatnost  nevladinog udruženja nije finansirana drugim propisima;
Jedna od delatnosti nevladinog udruženja mora da bude povezana sa zdravljem ili sa zdravstvenom zaštitom stanovništva.

Pored opštih uslova, nevladino udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da  ispunjava i sledeće posebne uslove:
Nevladino udruženje treba da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da  preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova u toj oblasti;
Nevladino udruženje mora da navede Ministarstvo zdravlja u programu skupa  i svim pratećim publikacijama,  kao pokrovitelja ili finansijer skupa.

2. PREDNOST U FINANSIRANjU IMAĆE  NEVLADINA UDRUŽENjA KOJA:

Uključuju korisnike u razvoj i praćenje programa/projekta;
Prijave programe/projekte ili/i skupove sa novim inicijativama, rešenjima ili intervencijama u zajednicama;
Razvijaju solidarnost i saradnju s drugim nevladinim udruženjima i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i regionalne samouprave na čijem području se program/projekat sprovodi, drugim stručnim institucijama i donatorima);
Svoje programe/projekte usmeravaju na osobe, grupe i zajednice;
U svoj rad uključuju volontere;
Dokumentuju sufinansiranje prijavljenog programa/projekta ili skupa od strane lokalne i/ili regionalne samouprave prilikom prijave (pismo namere o sufinansiranju i preporuka);
Prijave program/projekt ili skup koji je usklađen s nacionalnom strategijom u oblasti njenog delovanja, ako je takva usvojena.

3. ŠTA NIJE OBUHVAĆENO OVIM KONKURSOM?

Programi/Projekti koji se ne mogu prijaviti na ovaj Konkurs su:

Aktivnosti zdravstvenih ustanova pošto su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili budžeta Ministarstva zdravlja;
Naučno-istraživački programi/projekti (za njih je odgovorno Ministarstvo    nauke i zaštite životne sredine);
Štampanje autorskih monografija;
Kulturne manifestacije;
Pojedinačna i grupna stručna usavršavanja u zemlji i  inostranstvu.

4. NAČIN PRIJAVE

Sva zainteresovana udruženja mogu svoje programe/projekte ili skupove da prijave na priloženom obrascu uz detaljan opis predloženih aktivnosti.

Minimalni iznos koji se može odobriti u kategoriji programa/projekta ili organizacije skupa  je 20.000,00 dinara, a najviši 300.000,00 dinara.

U slučaju kada se traži samo pokroviteljstvo, neophodno je da zahtev bude upućen na memorandumu udruženja, sa pečatom i potpisom predsednika  udruženja.

Zakasnele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave koje nisu u skladu sa uslovima iz ovog Konkursa neće se razmatrati.

Obrasci za prijavu zajedno s detaljnim uputstvima za prijavljivanje mogu se naći:
na veb stranici Ministarstva zdravlja: http://www.zdravlje.gov.rs

Važna dokumenta:

Obrazac za prijavu (doc) 122 KB

Popunjeni obrazac s kompletnim prilozima, treba poslati isključivo poštom, uz napomenu ZA KONKURS NEVLADINA UDRUŽENjA  i  poslati na adresu:

Ministarstvo zdravlja,
Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
Nemanjina 22 – 26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministartsvu zdravlja je
Dr Dubravka Šaranović Racić,
Broj telefona:(011)3631-376; Email: dubravka.saranovic@zdravlje.gov.rs

 

8. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava programa/projekata udruženja za finansijsku podršku u okviru raspoloživih sredstava Državnog budžeta u 2009. godini je 30 dana od dana objave Konkursa. Prijave za konkurs bi trebalo da stignu najkasnije do 15.06.2009. godine.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od mesec dana po isteku roka za prijavu projekata.

Obaveštenje:
Obaveštavaju se nevladina udruženja da obavezno dostave u priogu:
budžet projekta,
ciljnu grupu i
broj obuhvaćenih korisnika.