Jednomesečna poseta austrijskim univerzitetima

0
SHARE

 Tip stipendije: stipendija za istraživački boravak u Austriji
Ciljna grupa: studenti poslednje godine diplomskih/master studija, studenti magistarskih i doktorskih studija, univerzitetski profesori i asistenti
Vreme trajanja: mesec dana

Opis stipendije:

Uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu Republike Austrije, Austrijske rektorske konferencije i Austrijske službe za razmenu (ÖAD), organizacija WUS Austria promoviše i implementira jednomesečne stipendije za istraživački boravak u Austriji. Projekat se veoma uspešno sprovodi nekoliko godina sa više stotina realizovanih poseta.

Tokom čitave godine studenti poslednje godine osnovnih studija, studenti magistarskih i doktorskih studija, univerzitetski profesori i asistenti mogu aplicirati za jednomesečnu posetu austrijskim univerzitetima kako bi uz mentorski rad sa inostranim kolegama obavili istraživanje za svoje naučne radove. Vreme trajanja boravka je ograničeno na mesec dana i samo u izuzetnim slučajevima može biti produženo na najviše dva meseca. Termin boravka određuje sam kandidat (ali zbog nalaženja smeštaja obavezno je da trajanje posete bude od početka do kraja istog meseca). Pri planiranju boravka potrebno je voditi računa da se ne poklapa sa raspustom na austrijskim univerzitetima (od 1.2. do 28.2. i od 1.7. do 30.9.).

Stipendija obuhvata:

Visina stipendije zavisi od stepena stručne spreme kandidata. Svi kandidati kojima se odobri stipendija imaju pravo na nadoknadu putnih troškova u iznosu do 100 eura (uz priloženu originalni kartu i račun) i smeštaj u jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi u studentskom domu.

Visina stipendije za poslediplomce i magistre iznosi 940 eura. Za univerzitetske profesore doktore nauka iznos stipendije je 1040 eura.

Stipendija se isplaćuje po dolasku u Austriju i biva umanjena za iznos smeštaja (200 – 350 eura). Nudi se smeštaj u studentskim domovima i u pitanju su jednokrevetne ili dvokrevetne sobe. Hrana nije obezbeđena.

Potrebna dokumenta:

• One Month Visits Application Form – aplikacioni formular za "One Month Visits" stipendiju, sa fotografijama novijeg datuma, tačnom i potpunom adresom stanovanja i e-mail adresom aplikanta;

• Formular Betreuungs­zusage/Statement of Advisor – izjava o saglasnosti profesora sa austrijskog fakulteta koji treba da bude supervizor istraživačkog projekta (ovaj dokument ima ulogu pozivnog pisma). Potrebno je da profesor koji će biti supervizor popuni formular i potpisanog i sa pečatom institucije u kojoj radi ga pošalje kandidatu poštom ili faxom. Kontakt sa profesorom uspostavlja sam kandidat. Ukoliko kandidat ne govori nemački jezik, neophodno je da kandidat i supervizor govore engleski jezik.

Oba formulara (One Month Visits Application Form i Statement of Advisor) se mogu naći na sajtu beogradske WUS Austria kancelarije www.wus-austria.org/belgrade (direktan link: http://www.wus-austria.org/belgrade/projects_ongoing.htm#7);

• Kopija diplome/a i spisak svih položenih ispita sa dobijenim ocenama – prevedeni i overeni kod sudskog tumača. Napomena: za univerzitetske profesore dovoljan je overen prevod diplome o sticanju zvanja doktora nauka i lista objavljenih radova;

• Curriculum Vitae

• Plan istraživačkog rada u Austriji – opis plana istraživačkog rada, jedna do dve strane (preporučljivo je dodati i ukratko objašnjenje motivacije za izvođenje istraživačke faze rada u Austriji);

• Dva pisma preporuke od profesora sa matičnog fakulteta relevantnih za datu oblast. U pismu je potrebno jasno naznačiti funkciju i poziciju osobe koja ga piše. Pisma preporuke odnose se na evaluaciju akademskih/umetničkih kompetenci i ličnih kvaliteta kandidata relevantnih za obavljanje istraživačkog rada, kao i na sam naučni rad povodom koga kandidat konkuriše za "One Month Visits" stipendiju. Pisma preporuke su poverljiva te je neophodno da budu u zatvorenoj koverti sa pečatom institucije u kojoj osoba koja ga piše radi i/ili ličnim potpisom dotične osobe. Napomena: Doktori nauka ne moraju da imaju navedene preporuke. Umesto pisma preporuke od kolega sa matičnog univerziteta doktori nauka prilažu listu svojih objavljenih radova.

Sva potrebna dokumenta se šalju poštom direktno na adresu WUS Austria kancelarije u Gracu (World University Service Head Office Graz, Lichtenfelsgasse 21, A-8010 Graz), najmanje dva meseca (preporučljivo tri meseca) pre planiranog boravka u Austriji. Dokumenta se šalju u tri primerka (original + dve kopije) i potrebno je da budu na nemačkom ili engleskom jeziku.

 

WUS Austria

Head Office

Lichtenfelsgasse 39

A-8010 Graz

Phone: ++43 316 38 22 58

Fax: ++43 316 93 17 51

Website: www.wus-austria.org

e-mail: office@wus-austria.org

Kontakt osoba:

Aida Ihtijarević

aida.ihtijarevic@wus-austria.org

 

WUS Austria

Belgrade Office

Deligradska 22

11000 Belgrade

Tel.: +381 11 361 96 23;

+381 11 361 96 80

Fax: +381 11 265 63 18

Website: www.wus-austria.org/belgrade

e-mail: belgrade@wus-austria.org

Kontakt osoba:

Milica Žujko

milica.zujko@wus-austria.org