Poziv za dostavljanje programa i projekata od interesa za mlade, radi sufinansiranja u 2009. godini

0
SHARE

 GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za sport i omladinu upućuje POZIV za dostavljanje PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA
OD INTERESA ZA MLADE,  RADI SUFINANSIRANjA U 2009. GODINI

1. REDOVNI GODIŠNjI PROGRAMI (PRAVNA LICA)

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda u 2009. godini su programi sa multidisciplinarnim sadržajima, koji se realizuju kroz različite oblike rada: radionice, male škole umetničkih zanata i veština, takmičenja, manifestacije (ne odnosi se na sportske programe) i drugo.

Predloženi programski sadržaji treba da budu edukativni, kao i da polaznicima (korisnicima) omoguće da osmišljeno provedu slobodno vreme.

Prijavu za svaki program sa kojim se konkuriše treba dostaviti na obrascu koji se može preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Masarikova 5/XV, radnim danima od 10 do 13 časova. Takođe, potrebna konkursna dokumentacija može da se preuzme sa dna ove strane.

Sastavni deo ovog javnog poziva je i „Uputstvo za dostavljanje predloga programa i projekata za sufinansiranje u 2009. godini”, koje sadrži i deo o kriterijumima koji će su uzimati u obzir prilikom odlučivanja.

Ustanove i organizacije od posebnog značaja za rad sa mladima dostavljaju (osim godišnjih programa koji su deo tradicionalnih školskih kalendara takmičenja koje odobrava Ministarstvo prosvete, odnosno redovan organizovan rad sa nadarenima sa mentorskim i sistematskim pristupom) i posebne programe kojima se doprinosi unapređenju ciljeva zbog kojih su i osnovani.

Rok za dostavljanje predloga redovnih godišnjih programa za sufinansiranje u 2009. godini je 20. decembar 2008. godine.

Podnosioci predloga programa biće obavešteni o rezultatima konkursa u roku od 30 dana od dana usvajanja programa.

2. POJEDINAČNA PROGRAMI (PRAVNA I FIZIČKA LICA)

Predmet pojedničnih programa podeljen je u tri celine, i to:

a) subvencije mladima (osnovci, srednjoškolci i redovni studenti na budžetskom finansiranju), radi odlaska na takmičenja i stručna usavršavanja u inostranstvo, a potrebna konkursna dokumentacija je:
– prijava sa biografijom;
– potvrda fakulteta da je student na redovnom budžetskom finansiranju;
– pozivno pismo organizatora programa na ime podnosioca prijave;
– preporuka univerzitetskog, odnosno školskog profesora sa obrazloženjem u kome su navedeni razlozi o potrebi učešća podnosioca prijave u konkretnom programu;
– odgovarajući dokaz finansijske službe fakulteta da se opredeljena sredstva mogu uplatiti na budžetski račun radi isplate podnosiocu zahteva za sredstva budžeta grada Beograda;
– fotokopija lične karte kojom se dokazuje mesto prebivališta u Beogradu, najmanje jedna godina u odnosu na datum objavljivanja konkursa;
(prijava programa za koji se potražuju sredstva sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se pre početka realizacije programa; sredstva se odobravaju u skladu sa elementima u postupku ocene ispunjenosti uslova i utvrđivanja visine sredstava za raspodelu u 2009. godini – za fizička lica);

b) organizovanje međunarodnih seminara u Beogradu (stručne konferencije) od strukovnih udruženja fakulteta, a potrebna konkursna dokumentacija je:
– molba organizacije (udruženja) za finansijsku podršku;
– izvod iz statuta iz kojeg se vidi delatnost i ciljevi osnivanja;
– program konkretnog okupljanja za koji se potražuju sredstva;
– saglasnost dekana fakulteta za realizaciju;
– mišljenje rektorata univerziteta;
– planirani troškovi (specifikacija) i način obezbeđenja potrebnih sredstava (donacije, sponzori, budžetska sredstva) sa posebnim naglaskom o iznosu sredstava koja potražuje od Sekretarijata za sport i omladinu i za koju namenu;
(sredstva se odobravaju u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava za pravna lica u 2009. godini);

v) učešće mladih na međunarodnim skupovima i manifestacijama u organizaciji ustanova koje organizovano rade sa nadarenim i talentovanim mladima, a potrebna konkursna dokumentacija je:
– molba ustanove za finansijsku podršku;
– pozivno pismo organizatora festivala, smotre, takmičenja;
– program za koji se potražuju sredstva;
– planirani troškovi (specifikacija) i način obezbeđenja potrebnih sredstava (donacije, sponzori, budžetska sredstva) sa posebnim naglaskom o iznosu sredstava koja potražuje od Sekretarijata za sport i omladinu i za koju namenu;
(sredstva za programe pod b) i v) se odobravaju u skladu sa kriterijumima za raspodelu sredstava za pravna lica u 2009. godini).

Predlog programa dostaviti na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, Beograd, Masarikova 5/XVI, PISARNICA.

Predlozi pojedinačnih programa dostavljaju se tokom cele 2009. godine.

3. UPUTSTVO ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA ZA SUFINANSIRANjE U 2009.GODINI (REDOVNI GODIŠNjI PROGRAMI ZA PRAVNA LICA)

Ovim uputstvom se reguliše način prijavljivanja za programe od interesa za mlade (redovni godišnji programi za pravna lica) i potrebna dokumentacija za dostavljanje prijave, koja će biti neophodna za usvajanje predloženog programa odnosno projekta. Podnosilac je dužan da:
– popuni obrazac u celini, koji je sastavni deo poziva;
– dostavi kopiju rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje delatnosti;
– dostavi preporuke eksperata iz oblasti na koju se projekat odnosi;
– dostavi referentnu listu i dokaze da je organizovao programe za mlade istog ili sličnog sadržaja;
– dostavi potvrdu poslovne banke da mu tekući račun nije u blokadi.

Prednost će biti data projektima:
– koji su namenjeni mladima uzrasta od 13 do 18 godina;
– koji podržavaju tradicionalne aktivnosti i doprinose njihovom oživljavanju;
– koji doprinose sticanju znanja i veština iz različitih oblasti, koji su potrebni za kreativne hobije;
– u skladu sa jedinstvenim akcionim planom za uključivanje Roma na teritoriji grada Beograda, podržaće se programski sadržaji koji imaju za cilj inkluziju mladih Roma i drugih etničkih zajednica u realne društvene tokove;
– koji se organizuju za više gradskih opština;
– na osnovu pokazatelja iz dostavljenih izveštaja o realizaciji programa;
– prihvatljivi finansijski pokazatelji troškova realizacije programa.

Prijavu možete preuzeti ovde:

  Prijava