Home [konkursi] Finansiranje projekata putem dodele sredstava (granta), radi podsticanja zapošljavanja

Finansiranje projekata putem dodele sredstava (granta), radi podsticanja zapošljavanja

65
0

 GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za privredu objavljuje  POZIV za dostavljanje prijava za  FINANSIRANjE PROJEKATA PUTEM DODELE SREDSTAVA (GRANTA), RADI PODSTICANjA ZAPOŠLjAVANjA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA Na osnovu Zaključka v. d. gradonačelnika grada Beograda, broj 3-1381/08-G od 15. aprila 2008. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 3-3061/08-G od 24. oktobra 2008. godine, Sekretarijat za privredu poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za finansiranje projekata putem dodele sredstava (granta), radi podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda.

Razmatraće se projekti koji ispunjavaju jedan od ciljeva:
– podrška stvaranju većeg broja novih MSPP u Beogradu;
– podsticanje rasta, poboljšanje efikasnosti i konkurentnosti postojećih MSPP;
– razvijanje delotvornosti organizacija i institucija uključenih u obezbeđivanje podrške za povećanje broja novih i razvoj postojećih MSPP, kao infrastrukture za podršku sektoru MSPP;
– podsticanje stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mesta.

Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda, koje se prijavljuju individualno ili u partnerstvu sa jednom ili više organizacija i koje ispunjavaju uslove u okvirima definisanim „Uputstvom za podnošenje prijava za finansiranje projekata putem dodele sredstava (granta) radi podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda”.

Ukupan iznos sredstava za finansiranje projekata je je 50.000.000 dinara.

Iznos pojedinačnog granta koji će se dodeliti, mora ostati unutar minimalnog i maksimalnog ograničenja (160.000 – 8.000.000 dinara), i to:
– za „male” projekte: 160.000 – 800.000 dinara,
– za „velike” projekte: 800.001 – 8.000.000 dinara.

Uputstvo za podnosioce prijava i konkursna dokumentacija mogu se preuzeti sa internet-sajta www.beograd.rs  ili u Sekretarijatu za privredu, Masarikova 5/XVIII, Beograd (kancelarija 1815), od 9 do 15 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/3061-790, ili i-mejlom: priv.pravno@beogradsg.org.yu

Rok za dostavljanje prijava je 15. decembar 2008. godine, do 16 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave projekata sa pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za privredu, Masarikova 5/XVIII, Beograd, sa naznakom: „Finansiranje projekata za podsticanje zapošljavanja”.

Prijavu, uputstvo, model ugovora i priloge možete preuzeti ovde:

  Prijava
  Uputstvo
  Budžet
  Logički okvir
  Ugovor za grant
  Aneks 1
  Aneks 2
  Aneks 3
  Aneks 4
  Aneks 5
  Aneks 6
  Rečnik termina
  Biografija
  Izjava
  Formular za finansijsku identifikaciju