Poziv za dostavljanje predloga programa i projekata u oblasti rekreacije za 2009. godinu

0
SHARE

 GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA Sekretarijat za sport i omladinu upućuje  POZIV
ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA PROJEKATA U OBLASTI REKREACIJE ZA 2009. GODINU. redlozi programa i projekata koji su predmet ovog javnog poziva odnose se na organizaciju i sprovođenje sportsko-rekreativnih programa i sportsko-rekreativnih takmičenja Beograda (SPRET), od opštinskog do gradskog nivoa. Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
– beogradskim sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
– beogradskim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima na teritoriji Beograda, registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta.

Predlagači pojedinih programa i projekata mogu preuzeti „Uputstvo” koje sadrži propisane uslove koje treba da ispune za organizovanje programa, kao i obrazac koji je sastavni deo predloga programa, u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Marsarikova 5/XV (kancelarija 1504), radnim danima od 10 do 12 časova, ili sa dna ove strane.

Predlog programa dostaviti u dva primerka, u štampanoj formi (obavezno i u elektronskoj formi), na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, PISARNICA, Beograd, Masarikova 5/XV (kancelarija 1505), sa naznakom program ili projekat u oblasti rekreacije za 2009.godinu.

Rok za dostavljanje predloga je 15. decembar 2008. godine.

Podnosioci predloga biće obavešteni o rezultatima konkursa u roku od 30 dana od dana usvajanja programa.

UPUTSTVO ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE I PREDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI U 2009. GODINI

Ovim uputstvom se reguliše način prijavljivanja za programe u oblasti rekreacije i potrebna dokumentacija za podnošenje prijave, koja će biti neophodna za usvajanje predloženog programa, odnosno projekta.

Podnosilac je dužan da:
– popuni obrazac u celini, koji je sastavni deo ovog poziva;
– dostavi kopiju rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
– dostavi referentnu listu (odnosi se na organizacije koje konkurišu prvi put za program rekreativnog sporta);
– dostavi odluku o sufinansiranju programa ili potvrdu namere o sufinansiranju programa, sa najmanje 30 odsto učešća iz drugih izvora;
– dostavi potvrdu (poslovne banke podnosioca zahteva) da tekući račun podnosioca zahteva nije u blokadi;
– podnosilac prijave je direktno odgovoran za pripremu i realizaciju programa, i ne deluje kao posrednik.

Predlog programa se dostavlja na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom iz ovog uputstva, i to u dva primerka, u štampanoj formi (obavezno i u elektronskoj formi), na adresu: Sekretarijat za sport i omladinu, PISARNICA, Beograd, Masarikova 5/ XV (kancelarija 1505).
Neće se razmatrati prijave koje ne sadrže sve što je propisano ovim uputstvom.

Prednost u vrednovanju i ocenjivanju imaće:
(1) programi koji se odnose na masovne akcije u cilju popularisanja rekreacije;
(2) programi koji promovišu redovno bavljenje sportom i rekreacijom;
(3) programi namenjeni korisnicima sa teritorija više opština;
(4) programi koji traju duži vremenski period;
(5) programi koji se odnose na uzraste više od 14 godina;
(6) programi namenjeni pretežno ženskoj populaciji;
(7) programi namenjeni rekreaciji porodica;
(8) programi namenjeni starijim osobama.

Obrasce možete preuzeti ovde:

  Obrazac SPRET
  Obrazac 1