Na ispitu svakog dana

0
SHARE

 Vreme kada su studenti „bubali“ nekoliko dana i noći pred ispit, što im je često i donosilo željenu šesticu, prošlo je. Nova pravila studiranja zahtevaju od akademaca da mnogo više vremena provode na fakultetu, da redovno budu na predavanjima i vežbama, jer od toga zavisi koju će ocenu dobiti. Ovaj način rada sličan je onome koji su imali u srednjoj školi. Pravilnikom o polaganju i ocenjivanju na ispitu Univerziteta u Beogradu predviđeno je da se okvirni raspored ispita za sve ispitne rokove objavljuje na početku školske godine. Ukoliko dođe do promene termina polaganja, neophodna je saglasnost prorektora za nastavu i studenta prorektora BU, kao i prodekana za nastavu i studenta prodekana fakulteta.

Nastavnik je dužan da na početku nastave upozna studente sa programom predmeta, rasporedom predavanja, predispitnim obavezama, spiskom oblasti ili pitanja za ispit, računanjem bodova i ocenjivanjem. Angažovanje studenta prati se tokom celog semestra i izražava se poenima, a po ispitu student može ostvariti najviše 100 poena.

Predispitnim obavezama, u koje ulaze predavanja, vežbe i seminarski radovi, student, u zavisnosti od fakulteta, može „prikupiti“ najmanje 30, a najviše 70 poena. Iako su predstavnici studenata smatrali da je ispit nepotreban, preovladao je stav profesora da treba da ostane, makar bio puka formalnost i upisivanje ocene.

Tako, recimo na medicini, iz predmeta engleski jezik i etika, studenti ne moraju da izlaze na ispit, a ocenu dobijaju na osnovu zalaganja u predispitnim obavezama. Na Hemijskom fakultetu je mali broj predmeta, oko pet odsto od ukupnog broja, za koje se ne traži izlazak na ispit. Na pravima je ispit obavezan, jer, kako ističu u ovoj visokoškolskoj ustanovi, student može odlično da ispuni predispitne obaveze, ali da pri tom nema sliku celine u glavi. Da li će na ispitu dobiti jedno ili tri pitanja, zavisi od postignutih rezulatata pre toga.

Kada se ispit polaže i usmeno i pismeno, pismeni deo ispita može trajati najviše tri školska časa, dok za pripremu usmenog dela ispita student ima 15 minuta.

Bodovanje

KONAČNA ocena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju poena koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita. Ukoliko student ima 50 poena znači da nije položio ispit. Za šesticu je potrebno od 51 do 60 poena, sedmicu – 61 do 70, osmicu – 71 do 80, devetku – od 81 do 90, a za desetku od 91 do 100 poena.


Izvor:novosti