Home [stipendije] KONKURS za školsku 2022/2023. godinu za dodelu 10 stipendija – Fondacija HEMOFARM...

KONKURS za školsku 2022/2023. godinu za dodelu 10 stipendija – Fondacija HEMOFARM 

313
0

Fondacija HEMOFARM r a s p i s u j e KONKURS za školsku 2022/2023. godinu za dodelu 10 stipendija

Studentima koji su prvi put upisali završnu godinu osnovnih/integrisanih akademskih studija na fakultetima čiji je osnivač Republika Srbija i to na:

– Medicinskim fakultetima;
– Farmaceutskim fakultetima;
– Tehnološkim fakultetima;
– Biološkim fakultetima;
– Hemijskim fakultetima;
– Tehničkim fakultetima elektro i mašinskog usmerenja

Konkurs je otvoren za studente koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Republike Srbije. Osim prosečne ocene, prednost prilikom odabira kod istog uspeha i istih rezultata na selekciji imaju studenti lošijeg materijalnog stanja.

Budući stipendisti Fondacije HEMOFARM u školskoj 2022/2023. godini imaće priliku da budu deo PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE „MOŽEŠ I TI“ odnosno Mentorskog i Internship programa stručne prakse i da u kontaktu sa ekspertima HEMOFARM A.D. unaprede svoja znanja i veštine neophodne za lični i profesionalni razvoj.

Konkurs Fondacije HEMOFARM se sprovodi u dve faze:

1) U prvoj fazi konkursa, prilikom postupka prijavljivanja, kandidati apliciraju putem vebsajta Fondacije HEMOFARM i popunjavaju elektronski online obrazac uz koji je neophodno da dostave sledeću dokumentaciju:

 • biografiju/CV
 • motivaciono pismo (u kojem su obrazloženi razlozi konkurisanja)
 • pristanak kandidata za obradu podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ukoliko u drugoj fazi konkursa kandidat dolazi na razgovor/intervju neophodno je da dostavi original ovog dokumenta)

2) U drugoj fazi konkursa, vrši se selekcija dostavljenih online prijava i odabir kandidata. Kandidati koji uđu u uži izbor se u ovoj fazi pozivaju na testiranje i individualne razgovore (intervjue), uz obavezu da dostave/ili donesu na uvid sledeću konkursnu dokumentaciju u originalu/overenoj fotokopiji/fotokopiji:

 • originalnu potvrdu fakulteta o upisu završne godine studija prvi put za studente osnovnih/integrisanih akademskih studija;
 • originalnu potvrdu fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem studiranju za studente osnovnih/integrisanih akademskih studija;
 • fotokopije osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta);
 • pregled objavljenih radova (ukoliko ih kandidat ima);
 • potvrde o volontiranju, učešću u društveno odgovornim akcijama/projektima, potvrde o stručnoj praksi, učešću na stručnim skupovima i sl.;
 • fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (može biti starije i od 6 meseci – original je potrebno dostaviti/doneti na uvid);
 • potvrdu o prosečnim NETO primanjima roditelja/staratelja i članova uže porodice kandidata u periodu od 01.01 – 31.08.2022. izdatu od strane poslodavca kod kojeg je roditelj/staratelj/član uže porodice zaposlen. Za preduzetnike – potvrda od ovlašćenog računovodstvenog servisa o ostvarenom godišnjem prihodu. Za nezaposlene, potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (potvrda iz opštine o proseku primanja po članu domaćinstva nije odgovarajući dokument);
 • pristanak za obradu podataka o ličnosti članova uže porodice kandidata, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (neophodno je da dostavi original ovog dokumenta)

Rezultati selekcije su jedan od kriterijuma za izbor stipendista.

Pored navedene dokumentacije Fondacija HEMOFARM zadržava pravo da u bilo kom momentu od kandidata, u slučaju postojanja opravdanih potreba, radi utvrđivanja njihovog materijalnog stanja i uspeha na studijama, zahteva i drugu dokumentaciju: potvrde, uverenja, izjave i sl. (npr. izvod iz katastra nepokretnosti, koji izdaje Služba za katastar nepokretnosti RGZ, izjavu o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potvrda o katastarskom prihodu koja se izdaje u Poreskoj Upravi, itd.).

Studentima završne godine osnovnih/integrisanih akademskih studija stipendija će se isplaćivati u periodu od oktobra 2022. do septembra 2023. godine, izuzev jula i avgusta, najkasnije do 15og u mesecu za tekući mesec.

Fondacija HEMOFARM će sa svim podacima o ličnosti do kojih dođe u toku konkursa postupati u svemu u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i datim pristancima za obradu.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren od 3.10.2022. do 3.11.2022. godine.

PRIJAVI SE OVDE

SAZNAJ VIŠE O PROGRAMU ZA OBRAZOVANJE