Home [konkursi] POZIV ZA ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE IZ SRBIJE ZA PODNOŠENJE PROJEKATA U OKVIRU...

POZIV ZA ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE IZ SRBIJE ZA PODNOŠENJE PROJEKATA U OKVIRU KA2 – IZGRADNJA KAPACITETA U OBLASTI RADA SA MLADIMA!

46
0

Izvršna agencija iz Brisela (EACEA) je raspisala poziv za organizacije i institucije iz Srbije i Balkana za podnošenje projekata u okviru “Ključne aktivnosti 2. (KA2) – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima”. U okviru ovog poziva za region Balkana postoji posebna programska i budžetska linija, namenjena isključivo podsticanju i unapređenju saradnje sa organizacijama i institucijama iz zemalja Zapadnog Balkana, pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan (Western Balkans Youth Window under Erasmus+), gde akteri iz Srbije mogu i direktno, kao aplikanti, podnositi svoje predloge projekata.

Poziv za projekte objavljen od strane Izvršne agencije iz Brisela možete pronaći na ovom linku:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2015-round-1_en

Elektronski projektni formular (eForm) koji se koristi za apliciranje, koristi nesvakidašnji način generisanja tog formulara. Za više informacija pogledati Vodič na ovom linku.
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/proposal-submission-user-guide_version-1-cby-2015.pdf   

Detaljnije informacije o KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima (zapadni Balkan)  mogu se naći u programskom Vodiču, na stranama 166-179. Vodič možete pronaći na ovom linku:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Podsećamo sve organizacije i institucije iz Srbije, koje žele da apliciraju za program Erazmus+, da prvo moraju da se registruju kako bi dobile PIC broj (Participant Identification Code). PIC broj je neophodan kako bi generisali aplikacioni formular na ovom linku (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2015-round-1_en) i tokom apliciranja moraju da imaju PIC brojeve svih projektnih partnera. Trenutno PIC broj u Srbiji ima 311 organizacija i institucija. Više informacija o tome možete pronaći na: http://www.mladiuakciji.rs/registracija_za_pic.php .

Rok za apliciranje je 3. april 2015. do podneva.

O KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na multilateralnim partnerstvima između organizacija i institucija aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao i iz drugih socio-ekonomskih sektora – u programskim i partnerskim zemljama, a sa ciljem:

 • podsticanja saradnje i razmene u oblasti rada sa mladima, između programskih i partnerskih zemalja iz različitih delova sveta;
 • unapređenja kvaliteta i prepoznavanja omladinskog rada, neformalnog učenja i volonterizma u partnerskim zemljama, te podsticanja sinergije između njihovih i obrazovnih sistema, tržišta rada i društva iz drugih zemalja;
 • podsticanja razvoja, testiranja i plasiranja aktivnosti i programa mobilnosti zarad neformalnog učenja na regionalnom nivou (t.j. unutar i između različitih regiona širom sveta);
 • promovisanja transnacionalnih projekata mobilnosti zarad neformalnog učenja, između programskih i partnerskih zemalja, posebno onih koji uključuju mlade iz marginalizovanih grupa, sa naglaskom na unapređenju kompetenci učesnika i podsticanju njihovog aktivnog učešća u društvu.

Sledeće aktivnosti se mogu realizovati pod okriljem projekata za izgradnju kapaciteta:
Aktivnosti za izgradnju kapaciteta:

 • aktivnosti koje ohrabruju politički dijalog, saradnju, umrežavanje i razmenu praksi u oblasti rada sa mladima (npr. konferencije, radionice, sastanci…);
 • omladinski događaji velikih razmera (u maksimalnom trajanju od 2 dana);
 • informativne i kampanje podizanja svesti;
 • razvoj informativnih, komunikacionih i medijskih alata;
 • razvoj metoda, alata i materijala u oblasti omladinskog rada, kao i kurikuluma, trening-modula i instrumenata poput Youthpass-a;
 • kreiranje novih formi omladinskog rada, treninga i podrške, posebno kroz otvorene i fleksibilne materijale za učenje, virtuelnu saradnju i otvorene edukativne resurse.

Aktivnosti za podsticanje mobilnosti:

 • omladinske razmene između programskih i određenih partnerskih zemalja;
 • EVS iz/u određenim partnerskim zemljama;
 • projekti koji podstiču mobilnost omladinskih radnika, između programskih i određenih partnerskih zemalja

Ko može da podnese projekat?
Predlog projekta u okviru ove podakcije može da podnese:

 • neprofitna organizacija, asocijacija, NVO (uključujući i evropske omladinske NVO);
 • nacionalni omladinski savet;
 • javno telo sa lokalnog, regionalnog ili nacionalnog nivoa.

U trenutku podnošenja predloga projekta, aplikant mora biti zakonski registrovan entitet najmanje godinu dana u Srbiji.

U projektima ove vrste moraju učestvovati najmanje 3 organizacije/institucije iz 3 različite zemlje, od kojih barem po jedna mora biti neka od programskih ili određenih partnerskih zemalja.

Trajanje projekta
Projekti mogu trajati između 9 meseci i 2 godine – u zavisnosti od vrste projekta, čime je uslovljen i broj učesnika, njihov uzrast i dr.

Detaljnije informacije o KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima (zapadni Balkan)
Mogu se naći u programskom Vodiču, na stranama 166-179. Vodič možete pronaći na ovom linku:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf