Home [konkursi] Konkurs za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2013. za oblast zdravstvene...

Konkurs za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2013. za oblast zdravstvene zaštite – podrška impplementacijei mera populacione politike, na teritoriji Beograda

57
0

U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br.51/09, 99/11–dr.zakoni), Zakonom o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/2010, 99/11– dr.zakoni) i Uredbom Vlade RS o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12), GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za zdravstvo, Beograd, Kraljice Marije 1 raspisuje KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA I FONDACIJA U 2013. GODINI ZA OBLAST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – PODRŠKA IMPLEMENTACIJI MERA POPULACIONE POLITIKE, NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zdravstvo, poziva zainteresovana udruženja i fondacije, registrovane na teritoriji Republike Srbije,  da podnesu prijavu za finansiranje projekata u 2013. godini.

Posebni ciljevi konkursa su:
– jačanje kapaciteta udruženja i fondacija u sprovođenju mera populacione politike na teritoriji grada Beograda, sa posebnim akcentom na organizaciju i obezbeđenje podrške parovima koji se nalaze u procesu vantelesne oplodnje;
– jačanje kapaciteta udruženja i fondacija u sprovođenju zdravstveno-prosvetnih aktivnosti usmerenih na očuvanje i unapređenje zdravlja trudnica na teritoriji grada Beograda.

Na konkursu mogu da učestvuju udruženja i fondacije registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11– dr.zakoni) i Zakonom o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/2010, 99/11– dr zakoni), najmanje godinu dana od dana objavljivanja konkursa.
Podnosilac prijave može da podnese najviše jedan projekat.
Obavezna konkursna dokumentacija sadrži:
1. projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi (popunjen aplikativni obrazac u štampanoj verziji i elektronskoj verziji);
2. uverenje (potvrda, izvod) da je udruženje/fondacija upisano u registar nadležnog organa (ne starije od 30 dana);
3. overena fotokopija izvoda iz statuta udruženja/fondacije u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja/fondacije ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje;
4. fotokopiju finansijskog izveštaja za 2012. godinu koji je predat nadležnim organima;
5. izveštaj o stanju računa koji je izdat posle datuma objavljivanja konkursa;
6. fotokopiju rešenja o registraciji izdato od Agencije za privredne registre.

Ukupno obezbeđena sredstva za finansiranje projekata iznose 8.000.000,00 dinara.
Projektne aktivnosti mogu da traju do 31.12.2013. godine.
Konkursna dokumentacija se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Krajnji rok za podnošenje prijava je 8. jul 2013. do 16 časova.

Komisija će listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata („preliminarna lista”) utvrditi u propisanom roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne liste.
Komisija, koju formira gradonačelnik grada Beograda, doneće odluku o izboru projekata najkasnije u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.

Propisana konkursna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda u Ulici kraljice Marije 1, ili preporučenom poštom na adresu: Sekretarijat za zdravstvo, Kraljice Marije 1/HII, Beograd, sa napomenom
„Ne otvarati, Prijava za Konkurs za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2013. godini za oblast zdravstvene zaštite – podrška implementaciji mera populacione politike na teritoriji grada Beograda.”
Prijava i uputstvo za podnošenje predloga projekata mogu se naći na zvaničnoj internet- stranici grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za zdravstvo (Kraljice Marije 1/HII) od 9 do 16 časova, na tel. 7157-479.
Nije moguće naknadno upotpuniti obavezna dokumenta koja nedostaju.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka gradonačelnika Beograda, broj 020-2643/13-G od 14. juna 2013. godine i Odluke Komisije za izbor projekata br. II-04 br. 50-1583/13 od 20. juna 2013. godine.

 

Uputstvo
Obrazac