Home [konkursi] KONKURS ZA PREVENCIJU NASILJA I DISKRIMINACIJE

KONKURS ZA PREVENCIJU NASILJA I DISKRIMINACIJE

56
0

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.
Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih u odnosu na:
Smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama (LGBT, Romska populacija itd.), mladima sa invaliditetom;
prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na Internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje.

Projekti treba da budu realizovani putem organizacije radionica, edukacijom i istraživanjima.

PRIORITET imaju projekti:

  • čija se ciljna grupa ne ograničava samo na mlade iz osetljivih grupa i žrtve nasilja, već podrazumeva što širi obuhvat populacije mladih, radi njihove senzibilizacije na probleme mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa;
  • inkluzivni projekti
  • koji podrazumevaju partnersku saradnju više udruženja ili ustanova koje se bave mladima (škole, Kancelarije za mlade, itd.)
  • koji se realizuju u skladu sa odobrenim programom

KONKURSNI ZADACI

 

  • Osposobljavanje mladih za organizovanje promotivnih akcija koje imaju za temu suživot mladih ljudi, bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu i zavičajnu pripadnost, poreklo, odnosno socijalni standard, nivo obrazovanja itd.
  • Edukacija i vršnjačka edukacija na temu tolerancije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, zabrane diskriminacije, rodne ravnopravnosti (naročito obuhvatiti mušku populaciju)
  • Upoznavanje sa ustavnim i zakonskim okvirom na datu temu (Ustav RS – ljudska i manjinska prava u slobode, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti polova, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, Deklaracija o ljudskim i pravima pripadnika nacionalnih manjina)
  • Edukacija mladih o nenasilnoj komunikaciji i aservativnim oblicima ponašanja
  • Obuke, programi i kampanje za mlade navijače/čice za podsticanje nenasilne kulture

Uslovi konkursa:
1. Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 5.000.000,00 dinara;
2. Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 300.000,00 dinara;
3. Projekat ne može trajati kraće od 3 meseca;
4. Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5. Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
6. Projektima mogu biti obuhvaćeni mladi do punoletstva;
7. Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
8. Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
9. Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20 % od ukupnih troškova projekta;
10. Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije.”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;
11. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa;
12. Rok za realizaciju projekta je decembar 2013. godine.

PRIJAVE NA KONKURS PODNOSE SE NA OBRASCU KOJI MOŽETE PREUZETI OVDE:

OBRAZAC ZA PRIJAVU

OBRAZAC ZA BUDŽET PREDLOGA PROJEKTA MOŽETE PREUZETI OVDE:

BUDŽET PREDLOGA PROJEKTA