Home [ volontiranje ] Internacionalni volonterski kamp“Bezdan 2013”

Internacionalni volonterski kamp“Bezdan 2013”

123
0

Udruženje “Mladi za turizam” u partnerstvu sa udruženjima “Ozon” i “Vikend” iz Bezdana ove godine po prvi put organizuje internacionalni volonterski kamp za mlade “Bezdan 2013”. Kamp de biti održan u periodu od 29.07. – 04.08.2013. godine i okupide ukupno 50 učesnika, mlade iz Srbije, Hrvatske i Madjarske. Cilj kampa je da se kroz interaktivan rad izmedju učesnika kampa i lokalne zajednice dodje do konkretnih predloga i akcija za omogudavanje uključivanja Bezdana u turističke tokove sa akcentom na ruralni turizam. Ideja vodilja udruženja ,,Mladi za turizam” jeste razvoj turističkih potencijala Srbije u jednom dugoročnom periodu. Bezdan de biti da jedan od mnogobrojnih turističkih resursa koje naše udruženje želi da postavi u sam vrh turističke potražnje, ne samo u našoj zemlji ved u čitavom regionu. Na kampu de se predstaviti modeli razvoja receptivnog turizma sa svim elementima održivosti i odlikama turističkog mesta koje nudi aktivan odmor i interakciju sa lokalnim stanovništvom.

Tokom 7 dana trajanja kampa učesnici de učestvovati u različitim aktivnostima: predаvаnjа, rаdionice, аnketirаnje, edukаcijа uz pomod rečnikа engleskog jezikа zа seoska domаdinstva, prezentаcijа rаzličitih kulturа, dečije rаdionice, kulturno-umetničke аktivnosti: rаdionice stаrih zаnаtа, obilаzаk turističkih potencijаlа Bezdаnа, prezentovаnje nаrodnih običаjа, igаrа i muzike, izrаdа propаgаndnog mаterijаlа, sportsko – rekreаtivne аktivnosti, borаvаk u prirodi i druženje sа lokаlnim stаnovništvom.

Nakon završetka kampa, nastavide se sa promotivnim aktivnostima putem sajta www.mladizaturizam.rs, društvenih mreža i drugih internet medija, bide objavljena brošura o Bezdanu i njegovim potencijalima kao i aktivnostima realizovanim za vreme kampa. Oko 50 mladih volontera iz tri zemlje de biti najbolja reklama i preporuka za dolazak turista u Bezdan.

Više detalja oko programa kampa i načinu prijave možete nadi na sajtu: http://www.mladizaturizam.rs/
Kontak osoba: Maja Ristid, koordinator projekta
Telefon: 064/ 431 74 62
E – mail: info@mladizaturizam.rs