Home [konkursi] Javni konkurs za finansiranje programa i projekata kojima se obezbeđuje implementacija lokalnog...

Javni konkurs za finansiranje programa i projekata kojima se obezbeđuje implementacija lokalnog akcionog plana za mlade Grada Novog Sada za 2013. godinu

40
0

JAVNI KONKURS za finansiranje programa i projekata kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2013. godini

I. Učesnici Javnog konkursa za finansiranje programa i projekata kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2013. godini (u daljem tekstu: Javni Konkurs) mogu biti: udruženja mladih i udruženja za mlade koje svoju aktivnost realizuju na teritoriji Grada Novog Sada i upisana su u registar kod nadležnog organa.

Udruženja mladih i udruženja za mlade mogu da konkuriše sa više predloga projekata.

II. Prijave na Javni konkurs podnose se Gradskoj upravi za sport i omladinu – Kancelariji za mlade, na posebnom obrascu, na Pisarnici Gradske uprave Grada Novog Sada, Trg slobode 1, ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU – KANCELARIJA ZA MLADE

NOVI SAD, ŽARKA ZRENjANINA 2

“Ne otvarati – prijava na Javni konkursa za finansiranje programa i projekata kojima se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2013. godini “

Projekat se podnosi za oblast _______________________________________________________________ Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2010. – 2014. godine

Naziv i adresa podnosioca prijave na Konkurs: ________________________________________________

Kontakt osoba i broj telefona:_______________________________________________

Uz prijavu na Javni konkurs učesnik Javnog konkursa podnosi i:

– obrazac predloga projekta,

– obrazac budžeta i narativnog budžeta predloga projekta,

– obrazac narativnog budžeta predloga projekta,

-obrazac preporuke (obavezno samo za udruženja koja podnose prijavu za monitoring i evaluaciju
projekata kojima su dodeljena sredstva iz budžeta Grada za 2013. godinu),

– biografije lica u projektnom timu,

– rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa,

– fotokopiju ugovora o otvaranju tekućeg računa,

– Kopija obaveštenja MOS-a o upisu udruženja u jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

– predlog projekta u elektronskoj formi na CD-u.

III. Obrazac prijave na Javni konkurs, Obrazac predloga projekta, Smernice za podnosioce predloga projekata i Obrazac izveštaja o realizaciji projekta mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada (www.sio.novisad.rs).

Svi dokumenti i obrasci koji se podnose na Javni konkurs moraju biti popunjeni računarom, odštampani, overeni i potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za zastupanje udruženja.

Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs, kao i prijave podnete u rukopisu, neće biti razmatrane.

Rok za dostavljanje prijave na Javni konkurs je petnaest dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

IV. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za stručni pregled podnetih predloga projekata od značaja za mlade u oblasti omladinskog sektora koja je obrazovana Rešenjem o obrazovanju i imenovanju Komisije za stručni pregled podnetih predloga projekata od značaja za mlade u oblasti omladinskog sektora broj:
6-19/2013-47-II od 21. marta 2013. godine.

V. Ocenu predloga projekata pristiglih na Javni konkurs izvršiće Komisija za stručni pregled podnetih predloga projekata od značaja za mlade u oblasti omladinskog sektora u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Komisije za stručni pregled podnetih predloga projekata od značaja za mlade u oblasti omladinskog sektora.

 

Obrazac predloga projekta

Obrazac budzeta i narativnog budzeta predloga projekta

Obrazac preporuke

LAP za mlade – Novi Sad

Obrazac prijave na konkurs