Home [konkursi] Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u...

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2013. godini

73
0

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA raspisuje K O N K U R S za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2013. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“,  broj 57/2010)

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;

2)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;

3)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;

4)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;

5)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;

6)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;

7)  za bibliotečko-informacione delatnosti.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, unapređivanja, razvijanja, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe Republike Srbije.

Cilj konkursa je: očuvanje, unapređenje, razvoji održiva upotreba kulturnog nasleđa i razvoj bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju komisije za izbor projekata.

Merila za izbor projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji se može preuzeti sa Internet stranice Ministarstva kulture iinformisanja www.kultura.gov.rs, odeljak Propisi.

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koje ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.
Prijave na Konkurs dostaviti:
1. poštom ili lično u Pisarnicu Ministarstva kulture i informisanja (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs za kulturno nasleđe», pojedinačno za svaki projekat;
2. u 4 primerka na Formularu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe za 2013. godinu  (u daljem tekstu Formular za sve oblasti konkursa) uz koji se obavezno u JEDNOM primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II– OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na internet stranici Ministarstva kulturei informisanja: www.kultura.gov.rs
Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94).

Obrazac prijave na Konkurs podnosi se i u elektronskom obliku na adresu: konkurs.nasledje@kultura.gov.rs, sa odgovarajućom naznakom:

Prijava na konkurs – nepokretno kulturno nasleđe

Prijava na konkurs – arheološko nasleđe“

Prijava na konkurs – muzejsko nasleđe

Prijava na konkurs – nematerijalno kulturno nasleđe

Prijava na konkurs – arhivsko nasleđe

Prijava na konkurs – bibliotečko-informaciona delatnost

„Prijava na konkurs – stare i retke bibliotečke građe“

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 01. oktobra 2012. godine do 31. oktobra 2012. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova na telefone:

Oblast – nepokretno kulturno nasleđe
011 292 7898
Oblast – arheološko nasleđe
011 292 7895
Oblast – muzejsko nasleđe
011 292 7894
Oblast – nematerijalno kultuirno nasleđe
011 292 7895
Oblast – arhivsko nasleđe
011 292 7891
Oblast – bibliotečko-informaciona delatnost
011 292 7843
Oblast – stare i retke bibliotečke građe
011 292 7843