Home [njuz] Kakva je budućnost Ministarstva omladine i sporta?

Kakva je budućnost Ministarstva omladine i sporta?

61
0

Krovna organizacija mladih Srbije sa još 140 oganizacija civilnog društva zahteva i u narednom sazivu Vlade zahteva postojanje državnog tela koje će voditi sistemsku brigu o mladima.
Na osnovu informacija vezanih za raspodelu resora u budućoj Vladi Srbije koje su dostupne javnosti stiče se utisak da briga o mladima nije tema razgovora političkih partija.

U predizbornim i postizbornim diskusijama, svi politički akteri navode veliki značaj smanjenja državnog aparata i administracije. Neselektivno i bez puno promišljanja licitiraju se brojevi ministarstava, dok suštinska diskusija o samim resorima i efektu koji njihovo izostavljanje može prouzrokovati ne postoji.
S obzirom da navedena tendencija otvara mogućnost ukidanja Ministarstva omladine i sporta Krovna organizacija mladih Srbije sa još 140 organizacija civilnog društva zahteva od buduće Vlade Republike Srbije da Zakonom o ministarstvima obezbedi postojanje Sektora za omladinu u okviru Ministarstva omladine i sporta ili nekog drugog Ministarstva koje će u svom resoru imati mlade, a koji će na osnovu Zakona o mladima obavljati poslove državne uprave:

 • Praćenje i podrška sprovođenju Nacionalne stategije za mlade i Akcionog plana za mlade (koordinacija izrade i revizije, izrada kriterijuma i obezbeđivanje transparentne raspodele budžetskih sredstava, sprovođenja i praćenja efekata mera),
 • Nadzor nad sprovođenjem Zakona o mladima,
 • Uključivanje mladih u procese donošenja odluka, uz primenu odgovarajućih modela aktivne participacije mladih (strukturirani dijalog, ko-menadžment),
 • Promovisanje i podsticanje organizovanja i udruživanja mladih i aktivnog učešća mladih u društvenim tokovima,
 • Podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou,
 • Kontinuirana institucionalna podrška udruženjima mladih i udruženjima za mlade,
 • Izrada standarda kvaliteta neformalnog obrazovanja i omladinskog rada (bilo da ga sprovode organizacije za mlade, omladinske organizacije ili kancelarije za mlade),
 • Koordinacija sa drugim nivoima vlasti: Izvršnim većem AP Vojvodine (Sekretarijat za sport i omladinu) i jedinicama lokalne samouprave (Kancelarija za mlade/lokalni Saveti za mlade/Omladinski klubovi),
 • Koordinacija i sinhronizacija sa drugim sektorima, čija su ciljna grupa mladi,
 • Promocija i izgradnja kapaciteta organizacija za učešće u programima Evropske unije (EU) – „Mladi u akciji“ i aktivno zagovaranje za nastavak ovog programa pri EU,
 • Nastavak sprovođenja regionalne saradnje sa telima koja se bave mladima u regionu, i aktivno radi na uspostavljanju regionalnog tela za razmenu mladih u regionu,
 • Omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu, kao i druge poslove određene zakonom.

U ovom zahtevu pozivamo se na do sada iskazan interes mladih u Srbiji, kao i na neophodnost da potrebe mladih u Srbiji budu na institucionalizovan način tretirane u budućnosti.

Ono što partije koje će formirati Vladu moraju imati na umu jeste činjenica da je Srbija i dalje na začelju liste zemalja sa brojem visokoobrazovanih građana i građanki dok mladi čine čak 50% od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji.
Manje od polovine mladih (48,1%) starosti od 25 do 30 godina je zaposleno.
Čak 20 000 nezaposlenih mladih ljudi ima fakultetsku diplomu.
27,7% studenata planira da, nakon što diplomira, zauvek napusti zemlju.
Procentualno najveći rast siromaštva u prethodnom periodu zabeležen je upravo kod mladih starosti od 19 do 24 godine.

Uslovi za unapređenje života mladih i dalje su loši i samo će nastaviti da se pogoršavaju ako briga o mladima ne bude na vrhu liste državnih prioriteta.

Upravo sa navedenim ciljem, Krovna organizacija mladih Srbije (koja u svom sastavu ima 68 organizacija civilnog društva) sa još 140 organizacija civilnog društva snažno insistirajući na gore navedenom zahtevu inicira sastanke sa predstavnicima političkih partija koje će formirati Vladu Srbije.
Iskreno verujemo da će svi relevantni politički akteri u trenutku kada se formira Vlada i određuju prioriteti politike koju će Srbija voditi u narednih nekoliko godina imati razumevanja za važnost položaja mladih.

1 500 000 mladih koji čine 20 % stanovništva Srbije nesumnjivo zaslužuje državno telo koje će brinuti o njima.