Home [konkursi] Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izložbi iz oblasti poljoprivrede...

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izložbi iz oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu

54
0

rapNa osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike grada Beograda za 2012. godinu („Službeni list grada Beograda”, broj 22/12) i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-2592/12-G od 17. maja 2012. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA Sekretarijat za privredu raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE IZLOŽBI IZ OBLASTI POLjOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2012. GODINU SVRHA JAVNOG POZIVA

Ovim javnim pozivom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz finansiranje izložbi iz oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu, a u cilju afirmacije poljoprivredne proizvodnje, afirmacije ruralnih područja na teritoriji grada Beograda, jačanja ekonomske snage sela i razvoja preduzetničke svesti.

Visina obezbeđenih bespovratnih finansijskih sredstava za finansiranje izložbi iz oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Beograda za 2012. godinu iznosi 750.000,00 dinara, odnosno maksimalno 150.000,00 dinara po održanoj izložbi.

PODNOSIOCI PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijave imaju neprofitne organizacije i udruženja kojima je, u registru Agencije za privredne registre, upisana oblast ostvarivanja ciljeva vezana za poljoprivredu, da su registrovani na teritoriji grada Beograda i da organizuju izložbu na teritoriji grada Beograda.

Podnosilac prijave ima pravo na dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje samo jedne izložbe na teritoriji grada Beograda.

Podnosilac prijave je dužan da:
• izložbu održi najkasnije do 15. novembra 2012. godine;
• u roku od 7 dana od dana održavanja izložbe dostavi Sekretarijatu za privredu dokaze o održanoj izložbi – narativni i finansijski izveštaj sa priloženim računima koji treba da glase na podnosioca prijave, potpisan i overen od strane odgovornog lica (za izložbe održane pre objavljivanja javnog poziva – u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora);
• prilikom održavanja izložbe vidljivo označi da je izložba delom finansirana od strane grada Beograda, osim u slučaju kada je izložba održana pre objavljivanja javnog poziva.

PRIHVATLjIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi po ovom javnom pozivu su:
– zakup i opremanje izložbenog prostora;
– postavljanje i opremanje štanda;
– prevoz predmeta izložbe;
– priprema i štampanje kataloga, pozivnica i drugog sličnog reklamnog materijala.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz popunjenu prijavu za dodelu podsticajnih sredstava dostavljaju se sledeća dokumenta:
1. program održavanja izložbe, plan organizacije izložbe, mesto i vreme održavanja (potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica);
2. budžet – specifikacija troškova  (potpisana i overena pečatom od strane odgovornog lica);
3. ukoliko je izložba organizovana u saradnji sa drugim pravnim ili fizičkim licem, potrebno je dostaviti dokaz o saradnji (fotokopija ugovora, sporazuma i dr);
4. fotokopiju izvoda o registraciji podnosioca prijave izdatog od Agencije za privredne registre, ne starijeg od tri meseca (potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica podnosioca prijave);
5. fotokopije priznanja i diploma dodeljenih organizatoru za organizaciju sličnih izložbi i manifestacija;
6. popunjen obrazac izjave o dobijanju finansijskih sredstava od strane drugih budžetskih korisnika potpisan i overen od strane odgovornog lica.

POSTUPAK SPROVOĐENjA JAVNOG POZIVA

Ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija, na osnovu priložene dokumentacije.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druga dokumenta i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.

Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava za koje utvrdi da ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom, a u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u javnom pozivu. U slučaju da korisnik sredstava odustane od održavanja izložbe ili mu je iz drugog razloga onemogućeno da realizuje istu, pravo korišćenja podsticajnih sredstava može se utvrditi sledećem podnosiocu prijave na listi. Na osnovu liste, Komisija priprema Predlog odluke o dodeli bespovratnih finansijskih sredstava.

Sekretar Sekretarijata za privredu donosi Odluku o dodeli bespovratnih finansijskih sredstava, koja sadrži pouku o pravnom leku (pravo na prigovor). U skladu sa Odlukom o dodeli bespovratnih finansijskih sredstava, sekretar Sekretarijata za privredu sa korisnicima sredstava zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

ISPLATA SREDSTAVA

Sredstva za finansiranje izložbi se isplaćuju nakon održavanja izložbe za koju su opredeljena sredstva i dostavljanja narativnog i finansijskog izveštaja o utrošenim sredstvima sa odgovarajućim računima za prihvatljive troškove, potpisani i overeni od strane odgovornog lica.

KRITERIJUMI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Prilikom utvrđivanja Liste, odnosno donošenja Predloga odluke o dodeli bespovratnih finansijskih sredstava, Komisija će dati prednost prema sledećim kriterijumima:
• redosled pristiglih prijava;
• za izložbu koja se organizuje prvi put;
• za izložbu koja se organizuje samostalno;
• da li je podnosilac prijave do sada ostvarivao pravo na podsticajna sredstva za ove namene;
• uspešnost u radu (priznanja i diplome dodeljene organizatoru za organizaciju istih ili sličnih izložbi i manifestacija);
• kontinuitet u organizaciji izložbe.

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Obrasci prijave i izjave su dostupni i mogu se preuzeti sa ove strane na dnu ili u prostorijama Uprave za poljoprivredu u sastavu Sekretarijata za privredu, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1712 svakog radnog dana od 09,00 do 16,00 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni su: 011/715-7390 ili 011/715-7394.

Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to: preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/17, Beograd ili ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1, Beograd, šalter broj 3. Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE IZLOŽBI IZ OBLASTI POLjOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2012. GODINU – NE OTVARATI”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži popunjenu prijavu sa pratećom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Rok za dostavu prijave je 25. jun 2012. godine do 16 sati.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br. 1 do navedenog roka.

Prijava
Izjava