Home [konkursi] Program podrške projektima popularizacije Interneta

Program podrške projektima popularizacije Interneta

64
0

racunar3Registar nacionalnog internet domena Srbije objavljuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške projektima popularizacije Interneta za 2011. (skraćeno: 4PI)

Ciljevi 4PI su:
1) Promovisanje upotrebe Interneta kao javnog dobra, dostupnog i potrebnog svim građanima Republike Srbije
2) Povećanje obima korisnog internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina

1. Opšti uslovi za 4PI

Za korišćenje bespovratnih sredstava iz 4PI mogu da konkurišu:
1) Sva pravna lica ili preduzetnici sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, registrovani najkasnije do 1. juna 2011.
2) Sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, prijavljena najkasnije do 1. juna 2011.

Za sredstva iz 4PI ne mogu da konkurišu zaposleni u Kancelariji RNIDS-a, članovi Komisije RNIDS-a za 4PI i lica na funkcijama u RNIDS-u (direktor, članovi Upravnog odbora, predsednik i zamenik predsednika Konferencije suosnivača), članovi njihove uže porodice, kao ni pravna lica u kojima su oni vlasnici ili suvlasnici.

Predloženi projekti moraju da budu u skladu sa opštim ciljevima i delatnostima RNIDS-a i “Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji” i bespovratna sredstva moraju da budu namenjena za neku od sledećih aktivnosti:
– Kreiranje društveno korisnih sadržaja na Internetu namenjenih građanima Srbije
– Unapređivanje informisanosti najšire javnosti o prednostima korišćenja Interneta u svakodnevnom životu i radu
– Razvoj namenskih internet servisa za privredu i građane Srbije
– Razvoj e-Uprave, e-Poslovanja i e-Učenja
– Unapređivanje primene Interneta u istraživanju i obrazovanju, posebno u permanentnom obrazovanju
– Unapređivanje dostupnosti Interneta za sve građane Srbije, naročito one sa nižim stepenom obrazovanja, slabijim socijalnim statusom i umanjenim psiho-fizičkim sposobnostima

Projekti mogu da obuhvataju i aktivnosti koje nisu na Internetu (izdavački projekti, edukacija, informisanje…).

2. Obim i način korišćenja bespovratnih sredstava iz 4PI

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju 4PI iznose 6.000.000 dinara. Iznos odobrenih sredstava ne može da bude manji od 100.000 dinara, niti veći od 1.000.000 dinara. Navedeni iznosi za pravna lica i preduzetnike su iskazani bez uračunatog PDV-a, dok će za fizička lica biti odobreni bruto iznosi.

Međusobna prava i obaveze utvrđuju se Ugovorom o finansiranju projekta koji zaključuju RNIDS i nosilac projekta.

RNIDS uplaćuje odobren iznos sredstava na račun izabranog nosioca projekta u dve rate, i to: 40% od odobrenih sredstava po potpisivanju Ugovora i ostatak nakon završetka svih aktivnosti predviđenih projektom i prihvatanja Izveštaja o realizaciji projekta i Izveštaja o realizaciji finansijskih sredstava.

RNIDS, po ovom javnom pozivu, finansira aktivnosti koje su započete u 2011. godini. Krajnji rok za realizaciju projekata je 1. mart 2012.

3. Posebni uslovi za učešće u 4PI

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica ili preduzetnici koji ispunjavaju sledeće uslove:
• da su registrovani na teritoriji Republike Srbije
• da su u domaćem većinskom ili stopostotnom vlasništvu
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa
• da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije
• da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
• da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije
• da su punoletni
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza ili da nisu poreski obveznici

Nosioci projekata mogu da podnesu samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava. Projektom neposredno upravlja menadžer projekta, koji može da rukovodi samo jednim projektom.

4. Potrebna dokumentacija za učešće u 4PI

Prilikom prijavljivanja za učešće u 4PI, podnosi se sledeća dokumentacija:
• Obrazac za prijavu projekta (ispravno popunjen, potpisan i overen)
• Fotokopija izvoda o registraciji pravnog lica ili preduzetnika, to jest fotokopija lične karte za fizička lica
• Izjava o ispunjavanju Posebnih uslova za učešće u 4PI
• Izjava o prethodno realizovanim projektima

RNIDS zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Biće razmatrani samo potpuni i blagovremeno podneti zahtevi.

Izabrani nosioci projekata imaju obavezu da u roku od 8 dana dostave i originale dokaza o ispunjenosti Posebnih uslova za učešće u 4PI.

5. Način izbora i kriterijumi za ocenjivanje prijavljenih projekata za 4PI

Komisija RNIDS-a doneće odluku o izboru projekata na osnovu sledećih kriterijuma:
• kvalitet predloženog projekta
• doprinos ostvarivanju opštih ciljeva i delatnosti RNIDS-a
• nivo razvijenosti lokalne internet zajednice na teritoriji na kojoj je nosilac projekta registrovan ili živi i radi

Prednost će imati nosioci projekata koji:
• mogu da obrazlože samoodrživost predloženog projekta
• mogu da obezbede i sopstveno učešće u troškovima projekta
• kao osnovni identitet na Internetu koriste .rs domen

Neće biti razmatrani projekti neprikladnog karaktera, odnosno oni koji:
• mogu da ugroze integritet i zdravstveni, moralni, intelektualni ili socijalni razvoj maloletnih osoba
• deluju štetno (vaspitno, obrazovno ili zdravstveno) promovisanjem poroka, nasilja, kriminala ili terorizma
• promovišu direktne političke ili verske stavove izvan konteksta edukativnih potreba ili umetnosti
• obrađuju temu seksa, erotike i pornografije izvan konteksta edukativnih potreba ili umetnosti
• pozivaju na versku, nacionalnu, rasnu, polnu, socijalnu, političku ili seksualnu netrpeljivost ili diskriminaciju
• ne poštuju osnove etičke i političke korektnosti
• ne poštuju autorska i srodna prava i zaštitu intelektualne svojine
• ne poštuju osnovno ljudsko dostojanstvo i privatnost pojedinca
• zloupotrebljavaju lakovernost korisnika Interneta

Kriterijumi i procedure detaljno su razrađeni u Pravilniku o kriterijumima i merilima za finansiranje projekata (PDF, 156 KB).

Komisija može da izvrši dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije i da traži dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva.

6. Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava za 4PI

Konkursna dokumentacija se po zahtevu dostavlja zainteresovanima u elektronskom obliku, tako što se na e-mail adresu projekti@rnids.rs pošalje popunjen Zahtev za dostavljanje Konkursne dokumentacije (Word, 36 KB).

Zainteresovani subjekti potom podnose Obrazac za prijavu prijavu projekta, u elektronskom obliku (PDF na CD-u) i papirnom obliku (u tri primerka), a ostalu potrebnu dokumentaciju samo u papirnom obliku, na adresu:

Registar nacionalnog internet domena Srbije
Prijava za 4PI
Žorža Klemansoa 18a/I, 11000 Beograd
PAK 101147

Rok za prijavu projekata u prvom krugu je 31. jul 2011. Lista izabranih projekata biće objavljena do 15. septembra 2011. Ukoliko Komisija ne dodeli sva raspoloživa sredstva, prijave projekata za drugi krug 4PI biće moguće do 1. oktobra 2011.

DODATNE INFORMACIJE:
Internet: www.rnids.rs
E-mail: projekti@rnids.rs
Telefoni: (011) 7281-281 i 4141-121
Radno vreme: 09.00-17.00, radnim danima