Home [konkursi] Javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih...

Javni poziv za učešće u programu podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva

71
0

mladi7REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA UPUĆUJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PROJEKTIMA PROMOCIJE I POPULARIZACIJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

 

Vlada je na sednici održanoj 9. juna 2011. godine usvojila Program kojim se utvrđuju način i uslovi korišćenja sredstava u cilju podrške projekata promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva, kako bi se doprinelo realizaciji utvrđenih strateških prioriteta u ovim oblastima.

Razvoj informacionog društva i primena informaciono komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) doprinosi razvoju u svim aspektima društva.
U okviru Evropske unije IKT su prepoznate kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020 nalazi se „Digitala agenda za Evropu”, što pokazuje značaj koji IKT imaju u razvoju moderne ekonomije.

Digitalnu agendu za Srbiju čine Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10) i Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10).

Strategijom je istaknuto da dazvoj informacionog društva treba usmeriti ka iskorišćenju potencijala IKT za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života svih građana Republike Srbije.

Pored toga, razvoj informacionog društva treba da bude praćen:

 • uključenošću svih građana Republike Srbije, što se posebno odnosi na uključenost socijalnih grupa sa posebnim potrebama, regionalni razvoj i jačanje lokalnih inicijativa;
 • razvojem znanja i veština povezanih sa IKT i jačanjem uloge IKT u sistemu obrazovanja; -stalnim ulaganjem u istraživanje i inovacije, da bi se potencijali koje donosi IKT prepoznali, sagledali i na najbolji način iskoristili;
 • odgovorima na izazove koje donosti IKT, kao što su: novi aspekti bezbednosti, ugrožavanje privatnosti, tehnološka zavisnost, nedovoljna interoperabilnost i otvorena pitanja zaštite intelektualne svojine;
 • koordinacijom i kooperacijom između javnog, privatnog i civilnog sektora.
 • USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU U OKVIRU OVOG POZIVA

  Pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica koja su državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: predlagači) mogu predložiti projekte za koje smatraju da treba da budu podržani ovim programom.

  Predloženi projekti u okviru ovog javnog poziva moraju predstavljati:
  -organizaciju konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva;

  Predlagači podnose predloge projekata Ministarstvu, prema uslovima iz ovog javnog poziva. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave i obrazac prijave projekta se nalaze na veb adresi www.digitalnaagenda.gov.rs.

  Jedan predlagač može predložiti najviše jedan projekat.

  FINANSIRANjE PROJEKATA U OKVIRU OVOG POZIVA

  Podrška projektu koji je izabran prema uslovima ovog javnog poziva predviđa dodelu bespovratih finansijskih sredstava u maksimalnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: petmilionadinara) po projektu. Sredstva koja će biti dodeljena po ovom javnom pozivu za sve izabrane projekte će biti maksimalno 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara).

  Ukupna sredstva potrebna za sprovođenje ovog programa, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, („Službeni glasnik RS“ broj 101/2010), Razdeo 28 ¬Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 460 -funkcionalna klasifikacija, 423-ekonomska klasifikacija, 04 sopstveni prihod.

  POSTUPAK PRIJAVE

  Obrazac „prijave projekta“ za Program može se preuzeti u elektronskom obliku sa sledećeg linka: Obrazac „prijave projekta“

  Obrazac „Obaveštenje o prijavi“ može se preuzeti u elektronskom obliku sa sledećeg linka: Obrazac „Obaveštenje o prijavi“

  Prijavu izvršiti na sledeći način:

  1. Popunjen, odštampan i potpisan obrazac prijave projekta za program dostaviti na adresu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava za program podrške projektima promocije i popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva – NE OTVARATI“. Elektronsku kopiju prijave priložiti na zasebnom kompakt disku.

  2. Obrazac „Obaveštenje o prijavi“ nakon slanja prijave poštom, odnosno neposrednog dostavljanja prijave, poslati elektronskom poštom na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs

  Rok za podnošenje prijava je 5. jul 2011. godine u 15:00 sati. Blagovremenom će se smatrati samo prijava prispela do navedenog datuma i vremena.

  OCENjIVANjE PRIJAVLjENIH PROJEKATA

  Ocenu prijavljenih projekata u okviru ovog poziva vršiće Komisija za ocenu projekata, koju obrazuje Ministarstvo. Komisija može oceniti i da dodeljena sredstva treba da budu manja od traženih sredstava u obrascu prijave.

  Komisiju čine predsednik, zamenik predsednika, tri člana – ocenjivači projekata i sekretar Komisije .

  Ocenjivanje projekta vršiće se na osnovu sledećih elemenata:
  -ocena značaja predmeta promocije, odnosno popularizacije;
  -ocena stepena i ukupnog efekta promocije, odnosno popularizacije;
  -ocena održivosti projekta;
  -ocena opravdanosti zahtevanih finansijskih seredstava;
  -ocena dinamike realizacije projekta;
  -ocena referenci i kadrovskih kapaciteta predlagača projekta;
  -broja i značaja prethodno organizovanih aktivnosti (konferencija i sl.) od
  strane predlagača;
  -drugi elementi ocenjivanja u skladu sa svrhom i ciljem projekta izraženim u
  pozivu.

  Svaki od kriterijuma će biti posebno vrednovan, a najviše će biti vrednovan značaj projekta u odnosu na ciljeve Programa i postignut efekat promocije, odnosno popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva.

  Sve aktivnosti koje su predložene projektom moraju biti sprovedene do kraja 2011. godine na teritoriji Republike Srbije.

  Predlagač projekta čiji projekat bude izabran za finansiranje dužan je da po završetku svih aktivnosti predviđenih projektom dostavi detaljan izveštaj Ministarstvu. U slučaju da se odobrena sredstva ne iskoriste namenski ista će morati biti vraćena u skladu sa Ugovorom koji će biti potpisan sa predlagačima izabranih projekata. Ministarstvo zadržava pravo uvida u realizaciju svake od predložene aktivnosti, a sve u cilju praćenja korišćenja sredstava.

  Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs ili telefonom na 011/2020057.