Home [njuz] POZIV ZA FORMIRANJE MREŽE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I MEDIJA

POZIV ZA FORMIRANJE MREŽE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I MEDIJA

67
0
mladi16Građanske inicijative, kao vodeći partner u SEKO za sektor civilno društvo, mediji i kultura, zajedno sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju, pozivaju sve zainteresovane OCD i medije da se uključe u formiranje mreže (platforme) organizacija oko SEKO za civilno društvo, medije i kulturu.

Kancelarija za evropske integracije (KEI) Vlade Republike Srbije kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, uspostavila je konsultativni proces i uključila OCD kao partnere u određivanje nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i druge razvojne pomoći u različitim oblastima, kao i praćenje njihove primene.

Cilj ovog programa je obezbeđivanje učešća organizacija civilnog društva i izgradnja partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u procesu planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Predloženi konsultativni mehanizam kao glavne nosioce aktivnosti podrazumeva Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) čije primarne aktivnosti treba da budu usmerene na razvijanje mehanizma komunikacije sa Sektorom KEI, u cilju učešća OCD u procesu programiranja razvojne pomoći i usaglašavanja prioriteta sa onim definisanim od strane države. Planirane aktivnosti SEKO uključuju konsultacije sa mrežom (platformom) OCD oko SEKO, pisane preporuke, izveštaje o procesu konsultacija i priprema vesti o održanim konsultacijama.

Građanske inicijative, kao vodeći partner u SEKO za sektor civilno društvo, mediji i kultura, zajedno sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju, pozivaju sve zainteresovane OCD i medije da se uključe u formiranje mreže (platforme) organizacija oko SEKO za civilno društvo, medije i kulturu.

Šta dobijaju OCD i mediji aktivno uljučene u SEKO za civilno društvo, medije i kulturu?

– Učešće u procesu programiranja IPA i međunarodne razvojne pomoći
– Razvijanje partnerstava sa OCD/medijima uljučenim u SEKO
– Razvijanje partnerstava sa ministarstvima nadležnim za razvoj politika vezanih za civilno društvo, medije i kulturu
– Mogućnost uključenja u razvijanje projekata za IPA program 2012
– Mogućnost obuke u oblasti IPA programiranja

Poziv je otvoren do srede 6. jula 2011. godine.

Prijavu možete poslati na mail: civin@gradjanske.org