Home [njuz] Nema prijemnog?!

Nema prijemnog?!

77
0

star

Roditelji zahtevaju ukidanje prijemnih

No­vo­for­mi­ra­no Udru­že­nje ro­di­te­lja uče­ni­ka be­o­grad­skih osnov­nih i sred­njih ško­laza­tra­ži­će od Vla­de Sr­bi­je i Mi­ni­star­stva pro­sve­te da se zbog dvo­me­seč­nog štraj­ka pro­svet­nih rad­ni­ka igu­bit­ka na­sta­ve pri­jem­ni is­pi­ti za sred­nje ško­le i fa­kul­te­te ove škol­ske go­di­ne uki­nu.

Ka­ko za „Prav­du“ka­že Ve­sna Nin­ko­vić, čla­ni­ca ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra ovog udru­že­nja, ro­di­te­lji ima­ju pra­va da ta­ko ne­štotra­že od dr­ža­ve jer su im de­ca već sa­da ošte­će­na iz­gu­blje­nim ča­so­vi­ma i ne­ma­ju od­go­va­ra­ju­će uslo­ve dase spre­ma­ju za pri­jem­ne is­pi­te.

Znam da će se ova­kav zah­tev mno­gi­ma uči­ni ra­di­ka­lan, ali to ra­di­mo zbog na­še de­ce ko­ja su već vi­še od dva me­se­ca u kon­fu­zi­ji zbog pro­te­sta sin­di­ka­ta pro­sve­ta­ra i štraj­ka ško­la a upis se za ma­le i ve­li­ke ma­tu­ran­te opa­sno pri­bli­žio. Ume­sto da se spre­ma­ju za pri­jem­ne, đa­ci su ju­ri­li pro­fe­so­re po škol­skim hod­ni­ci­ma da ih pi­ta­ju da li će tog da­na ra­di­ti ili ne, i, ako ho­će, da li će ima­ti skra­će­ne ča­so­ve ili re­dov­nu na­sta­vu. To­kom na­red­ne ne­de­lje, ka­da za­vr­ši­mo pro­ces re­gi­stra­ci­je upu­ti­će­mo zva­ni­čan zah­tev Vla­di i Mi­ni­star­stvu pro­sve­te ko­jim će­mo za­tra­ži­ti da se pri­jem­ni is­pi­ti za sred­nje ško­le i fa­kul­te­te spe­ci­jal­no sa­mo za ovu go­di­nu uki­nu na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je i da se uče­ni­ci upi­su­ju na osno­vu uspe­ha po­stig­nu­tog to­kom ško­lo­va­nja ka­že Nin­ko­vi­će­va.

Ona pod­se­ća da pri­jem­nih ni­je bi­lo ni 1999. go­di­ne ka­da je bi­lo bom­bar­do­va­nje, a ka­ko ka­že, za sa­da­šnju ge­ne­ra­ci­ju uče­ni­ka ovaj štrajk i ha­os ko­ji je sve pra­tio „ra­van je bom­ba­ma za nji­ho­vo obra­zo­va­nje“.

Pro­sve­ta­ri ipak ne de­le mi­šlje­nje ro­di­te­lja osno­va­ca i sred­njo­ško­la­ca i sma­tra­ju da je bi uki­da­nje pri­jem­nih is­pi­ta bi­lo ne sa­mo ne­po­treb­no već i pro­tiv­za­ko­ni­to, a Mi­o­drag So­kić, pred­sed­nik Fo­ru­ma be­o­grad­skih sred­njih ško­la sma­tra da je ini­ci­ja­ti­va uče­nič­kih ro­di­te­lja ne­re­al­na i po­ma­lo i sme­šna

– Či­nje­ni­ca je da je štrajk pro­sve­ta­ra po­re­me­tio te­ku­ću škol­sku go­di­nu, ali ne u me­ri ko­ja bi zah­te­va­la pro­me­nu Za­ko­na i uki­da­nje pri­jem­nih. Po­štu­jem sva­či­ji stav pa i stav ovog Udru­že­nja ro­di­te­lja, ali sa­če­kaj­mo da pr­vo vi­di­mo ko­li­ko ih ima, da li je to ini­ci­ja­ti­va dva –tri ro­di­te­lja ili je to mno­go ve­ći, od­no­sno re­pre­zen­ta­tiv­ni broj. Mo­ram da ka­žem, a i da upo­zo­rim ro­di­te­lje i jav­nost jer mno­gi to ne zna­ju, da su pri­jem­ni is­pi­ti za sred­nje ško­le od ove go­di­ne oba­ve­zni da bi de­te ima­lo za­vr­še­nu osnov­nu ško­lu. Ra­ni­jih go­di­na bi­lo je do­volj­no do­bi­ti sve­do­čan­stvo za­vr­še­nog osmog raz­re­da i za­kon­ski se ni­je mo­rao po­la­ga­ti pri­jem­ni za sred­nju ško­lu ali od ove go­di­ne bez po­lo­že­nog pri­jem­nog de­te ne­će ima­ti zva­nič­no za­vr­še­nu osnov­nu ško­lu. Si­gu­ran sam da ni­je­dan ro­di­telj to ne že­li svom de­te­tu i da će zbog to­ga i od­u­sta­ti od ove ini­ci­ja­ti­ve a po­re­đe­nje štraj­ka sa bom­bar­do­va­njem je u naj­ma­nju ru­ku ne­u­me­sno, iz­ri­čit je pro­fe­sor So­kić.

Da od uki­da­nja pri­jem­nih is­pi­ta ne­ma ni­šta sma­tra i Mi­li­bor Sa­ko­vić, di­rek­tor Pr­ve eko­nom­ske ško­le u Be­o­gra­du, ko­ji po­zi­va uče­ni­ke da se spre­ma­ju za jun­ske oba­ve­ze i da u na­red­nim ne­de­lja­ma ulo­že sav trud da sa­vla­da­ju gra­di­vo pred­vi­đe­no pro­gra­mom.

– Za­kon je ja­san, pri­jem­ni is­pi­ti su oba­ve­zni i zbir­ke za­da­ta­ka su već od­štam­pa­ne i u pro­da­ji a uče­ni­ci se uve­li­ko pri­pre­ma­ju i sa­da već ula­ze u fi­niš pri­pre­ma za jun. I u na­šoj ško­li je or­ga­ni­zo­va­na pri­prem­na na­sta­va jer že­li­mo da odr­ži­mo ni­vo od pret­hod­nih go­di­na ka­da su na­ši uče­ni­ci ostva­ri­va­li od­lič­ne re­zul­ta­te na pri­jem­nim is­pi­ti­ma za upis na Eko­nom­ski fa­kul­tet. Mo­ja bi po­ru­ka ro­di­te­lji­ma i uče­ni­ci­ma bi­la da ener­gi­ju ne tro­še na ne­re­al­ne zah­te­ve, već da je upo­tre­be u pri­pre­mu za va­žne oba­ve­ze ko­je ih usko­ro oče­ku­ju – ka­že za „Prav­du“ Pro­fe­sor Sa­ko­vić.

 

Izvor:Pravda