Home [konkursi] NAGRADA GRADA BEOGRADA

NAGRADA GRADA BEOGRADA

84
0

sample_2GRAD BEOGRAD, OBAVEŠTENjEO USLOVIMA ZA DODELjIVANjE NAGRADA ZA 2010. GODINU
I – NAGRADA GRADA BEOGRADA

Nagrada grada Beograda dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju i sportu.
Nagrada grada Beograda dodeljuje se za herojsko delo.
Nagrada grada Beograda dodeljuje se za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda.
Nagrada grada Beograda – specijalno priznanje dodeljuje se za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd.
Nagrada se dodeljuje pojedincu ili grupi za zajedničko delo.
Nagrada se može dodeliti istom licu više puta.
Nagradu može dobiti autor koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana.
Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine (ne odnosi se na Nagradu grada Beograda za dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju Beograda).

Pod delom koje je postalo dostupno javnosti podrazumeva se:
1. u oblasti umetnosti
– publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva,
– izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje pozorišnog dela,
– prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu,
– izloženo, odnosno prezentovano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,
– izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;
2. u oblasti nauke
– naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljen u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim stručnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,
– pronalazak koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka, priznat i upisan u zakonom utvrđen registar;
3. u oblasti medicine
– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca, kojima je dao značajan doprinos u razvoju i unapređenju medicine,
– izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;
4. u oblasti arhitekture i urbanizma
– realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,
– urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;
4a. u oblasti poljoprivrede
– ostvareni izuzetni rezultati u oblasti individualne poljoprivredne proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište,
– inovativnost i primena savremenih poljoprivrednih rešenja i standarda u poljoprivrednoj proizvodnji,
– ulaganje u poljoprivredno gazdinstvo i primena novih agrotehničkih mera i tehnologija;
5. u oblasti novinarstva
– vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Beogradu,
– kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se doprinosi informisanju građana Beograda;
6. u oblasti obrazovanja
– izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva Beograda u celini, ili u pojedinim njegovim oblastima;
7. u oblasti sporta
– rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca, kojima je dao doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti – članovi sportskih organizacija iz Beograda, odnosno samostalni profesionalni sportisti za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);
8. herojsko delo
9. dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda
10. specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd

U jednoj godini dodeljuje se najviše 18 nagrada.
Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem i naznakom nagrade za koju se kandidat predlaže (umetnost, nauka, medicina, arhitektura i urbanizam, poljoprivreda, novinarstvo, obrazovanje, sport, herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprins razvoju grada Beograda, specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd).

Uz predlog se prilaže dokumentacija (dva primerka publikovanog dela, kataloga, kasete, CD, DVD, planovi, projekti, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

Predlozi za dodelu Nagrade grada Beograda dostavljaju se Pisarnici Gradske uprave grada Beograda, Trg Nikole Pašića broj 6, sa posebnom naznakom oblasti za koju se predlog predaje i to:
– umetnost, herojsko delo, dugogodišnji rad i trajan doprinos razvoju grada Beograda i specijalno priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji događaja od značaja za grad Beograd – Sekretarijat za kulturu,
– nauka i poljoprivreda – Sekretarijat za privredu,
– medicina – Sekretarijat za zdravstvo,
– arhitektura i urbanizam – Sekretarijat za urbanizam,
– novinarstvo – Služba za informisanje,
– obrazovanje – Sekretarijat za obrazovanje,
– sport – Sekretarijat za sport i omladinu.

Rok za podnošenje predloga za dodelu nagrade grada Beograda je 20. februar 2011. godine.

Odluku o dodeli nagrade grada Beograda donose odgovarajuće komisije za dodelu Nagrade koje je imenovala Skupština grada Beograda.

Pre donošenja odluke o nagradi, lista predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove objavljuje se u dnevnim listovima najkasnije do 15. marta 2011. godine.

Dodatne informacije putem telefona: 3216-000 i 3229-678.

II – NAGRADA GRADA BEOGRADA ZA STVARALAŠTVO MLADIH

Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije ostvarenje u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata.
Nagrada se dodeljuje pojedincu ili grupi ako su određeni rezultati postignuti grupnim radom.
Nagrada se može dodeliti istom licu više puta. Nagrada je nedeljiva.
Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine. Pod delom koje je postalo dostupno javnosti podrazumevaju se samostalni radovi učenika ili studenata, koji predstavljaju doprinos u određenoj oblasti nauke, originalno tumačenje nekog problema, delimično ili potpuno novo rešenje praktične primene određenih naučnih rezultata ili umetničko dostignuće koje se po vrednosti naročito ističe.

U jednoj godini dodeljuju se dve nagrade, i to jedna za naučni a druga za umetnički rad mladih.
Predloge za nagradu mogu podneti stručna tela univerziteta, fakulteta, viših škola, srednjih i osnovnih škola, stručne i naučne institucije, ustanove i preduzeća, ukoliko je rad koji se predlaže za nagradu nastao u njima ili na određeni način povezan sa njihovom delatnošću, i pojedinci.

Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi, sa obrazloženjem, podacima o kandidatu, stvaralaštvu, opisu rada i postignutim rezultatima.
Uz predlog se prilaže dokumentacija (dva primerka dela, kataloga, kasete, crteži, projekti, odnosno odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, radna biografija kandidata; kritike, stručna mišljenja, koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

Predlozi za dodelu nagrade grada Beograda dostavljaju se Pisarnici Gradske uprave grada Beograda, Trg Nikole Pašića br. 6 sa naznakom: Nagrada za stvaralštvo mladih – Sekretarijat za obrazovanje .

Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Beograda je 20. februar 2011. godine.

Odluku o dodeli nagrade donosi odgovarajuća komisija.
Pre donošenja odluke o nagradi, lista predloženih kandidata koji ispunjavaju uslove objavljuje se u dnevnim listovima najkasnije do 15. marta 2011. godine.

Dodatne informacije putem telefona: 3216-000 i 3229-678.

III – NAGRADA GRADA BEOGRADA ‘SVETISLAV STOJANOVIĆ’

Nagrada se dodeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti zaštite od požara na teritoriji grada Beograda, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine.
Nagrada se dodeljuje pojedincu i vatrogasnoj jedinici.
Nagrada se dodeljuje pojedincu koji je pokazao požrtvovanost, kolegijalnost i nesebičnost u obavljanju vatrogasne službe ili pojedincu koji je postigao podvig u sprečavanju ili gašenju požara, spasavanju građana i njihove imovine, kao i otklanjanju drugih opasnosti po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara.
Nagrada se dodeljuje vatrogasnoj jedinici koja je duže vreme radom i zalaganjem ostvarila rezultate u radu koji prevazilaze prosečan radni učinak, odnosno pokazala izuzetnu uspešnost u konkretnim akcijama.
Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju:
– Uprava za zaštitu i spasavanje u Beogradu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije,
– Vatrogasni savez Beograda,
– građani.
Predlog se podnosi u pisanom obliku i treba da sadrži podatke i potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da li su ispunjeni uslovi za dodelu nagrade.
Predlozi se dostavljaju Pisarnici Gradske uprave grada Beograda – Služba za skupštinske poslove i propise, Trg Nikole Pašića 6.

Rok za podnošenje predloga za dodelu nagrade je 20. februar 2011. godine.

Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Odbor koji je obrazovala Skupština grada Beograda.
Dodatne informacije putem telefona: 3232-385 i 321-6073.