Home [konkursi] Poziv za finansiranje organizovanja izložbi i drugih manifestacija u oblasti preduzetništva i...

Poziv za finansiranje organizovanja izložbi i drugih manifestacija u oblasti preduzetništva i pronalazaštva

54
0

work5Na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-939/10 –G od 18. marta 2010. godine, GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za privredu upućuje POZIV za dostavljanje prijava za dodelu bespovratnih sredstava – subvencija
ZA FINANSIRANjE ORGANIZOVANjA IZLOŽBI I DRUGIH MANIFESTACIJA U OBLASTI PREDUZETNIŠTVA I PRONALAZAŠTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2010. GODINU

Pravo na podnošenje prijava imaju neprofitne organizacije i institucije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda (univerziteti i instituti, udruženja građana registrovanih kod nadležnih organa u skladu sa zakonom i druge neprofitne institucije).
Ukupna sredstava za finansiranje organizovanja izložbi i drugih manifestacija u oblasti preduzetništva i pronalazaštva na teritoriji grada Beograda za 2010.g. iznose 1.643.000,00 dinara (slovima: jedanmilionšeststotinačetrdesettrihiljadedinara).

Finansiraće se programi koji doprinose podsticanju razvoja privrede Beograda kroz realizaciju kreativnih, inovativnih i stvaralačkih ideja i preduzetničkih veština, afirmaciji umetničkih i starih zanata i poslova domaće radinosti prezentaciji inovativnih ostvarenja radi podsticanja primene tehničko-tehnoloških inovacija i ostali programi kojima se postižu veći ekonomski efekti i zapošljavanje.

Podnosilac prijave mora da ispunjava sledeće uslove:
– da ima registrovano sedište na teritoriji grada Beograda najmanje jednu godinu, pre objavljivanja teksta poziva u sredstvima informisanja.
– da ima utvrđen datum, vreme, mesto održavanja, broj učesnika izložbe ili manifestacije na teritoriji grada Beograda
– da je direktno odgovoran za pripremu i upravljanje programom, a ne da deluje kao posrednik
– da je za tekuću godinu izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.

Potrebna doumentacija za podnošenje prijava i ostali uslovi konkursa su utvrđeni Uputstvom za podnosioce prijava.
Uputstvo za podnosioce prijava i konkursna dokumentacija mogu se sa ove stranice (na kraju) ili lično ul. Masarikova br. 5/XVIII, Beograd, soba 1813.

Način dostavljanja prijava: Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti i to preporučenom poštom ili dostavom lično na pisarnici Gradske uprave grada Beograda, Masarikova br. 5/ XVIII, Beograd. Na koverti mora da piše naznaka „Finansiranje organizovanja izložbi i drugih manifestacija u oblasti preduzetništva i pronalazaštva – ne otvarati“. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu podnosioca prijave.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se dostavlja u 2 primerka.

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon 011/3061-432, kontakt osoba Danijela Petrović, ili putem e-mail-a: privreda@beograd.rs

Rok za podnošenje prijava je 23. april 2010. godine.

Uputstvo
Prijava